ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colorless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colorless*, -colorless-

colorless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colorless (adj.) ที่ไม่มีสี
colorlessness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. paleness
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorlessไม่มีสี [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ecstasy colorless powder that smelly old man seduce a monk bagจากนั้นหาทางพ่นผงเสน่ห์ที่เจ้าถนัดนักหนา ช่วยหลิวจื้อกำจัดพระบัดซบรูปนั้นให้ได้
It's colorless and odorless, but lethal in imprecise doses.มันไม่มีสี และไม่มีกลิ่น แต่อันตรายถึงตาย หากใส่ปริมาณไม่ถูกต้อง

colorless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively
无色[wú sè, ˊ ㄙㄜˋ, 无色 / 無色] colorless

colorless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless
無色透明[むしょくとうめい, mushokutoumei] (n,adj-na,adj-no) colorless and transparent
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless
無色[むしょく, mushoku] (n,adj-no) colourless; colorless; achromatic; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colorless
Back to top