ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fellow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fellow*, -fellow-

fellow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fellow (n.) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow (n.) เพื่อน See also: เกลอ, สหาย Syn. associate, companion, friend
fellow (adj.) ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน Syn. colleague, counterpart
fellow citizen (n.) คนที่เป็นชาติเดียวกัน See also: เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow countryman
fellow citizen (n.) เพื่อนร่วมชาติ Syn. national
fellow citizen (n.) ชาวพื้นเมือง See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ Syn. inhabitants, precursor
fellow countryman (n.) คนที่เป็นชาติเดียวกัน See also: เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow citizen
fellow feeling (n.) ความมีใจเหมือนกัน See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน Syn. agreement, affinity
fellow traveller (n.) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
fellowship (n.) สัมพันธภาพ See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม Syn. comradeship, sociability, intimacy Ops. enmity, unsociability
fellowship (n.) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน See also: สมาคม, กลุ่ม Syn. alliance, club, league
English-Thai: HOPE Dictionary
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พี่น้องร่วมชาติ (n.) fellow citizen Syn. ประชาชน
เพื่อนร่วมทาง (n.) fellow traveler See also: companion
เพื่อนเดินทาง (n.) fellow-traveller See also: traveling companion, companion
เพื่อนมนุษย์ (n.) fellowman See also: fellow creature, fellowmen
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้--
Punjit's the fellow that keeps the ball bouncing around here.{\cHFFFFFF}Punjit เป็นเพื่อนที่ช่วยให้ ลูกใหญ่รอบ ๆ ที่นี่
The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.{\cHFFFFFF}The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.
To find a fellow astronaut.ตามหาเพื่อนนักบินอวกาศ
You'll find several fellow Americans among these girls-Miriam, for one.มีคนอเมริกันอยู่หลายคน ในบรรดาสาวสาวเหล่านี้--มิเรียม, คนนึงละ.
Besides, you know what a cautious fellow I am.นอกเหนือไปจากนี้, คุณก็รู้ว่า มีคำเตือนอะไรตามผมไปด้วย
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
Now, this fellow here has a face.ดูซิ เจ้านี่มีหน้าด้วย
I think this wittle fellow has got something here.ฉันคิดว่าเจ้าตัวเว็กนี่ มีความคิดน่าสนใจทีเดียว
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction?
A fellow chucker, eh?Chucker เพื่อนใช่มั้ย?

fellow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, 同乡亲故 / 同鄉親故] fellow countryman (from the same village); the folks back home
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, 老乡 / 老鄉] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, 志同道合] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, 小子] boy; young fellow; (derog.) chap
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 彪形大汉 / 彪形大漢] burly chap; husky fellow
[cāng, ㄘㄤ, 伧 / 傖] low fellow; rustic; rude; rough
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, 同伴] companion; comrade; fellow
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, 懒汉 / 懶漢] idle fellow; lazybones
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, 小伙子] lad; young fellow; youngster
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 寮] Laos; fellow-official; hut
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, 傻蛋] stupid young fellow; idiot

fellow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
同国人[どうこくじん, doukokujin] (n) fellow countryman; compatriot; person from same province
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P)
同舟[どうしゅう, doushuu] (n,vs) shipmates; fellow passengers
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow
果報者[かほうもの, kahoumono] (n) lucky fellow
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow
無礼者[ぶれいもの, bureimono] (n) insolent fellow; rude fellow
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
相客[あいきゃく, aikyaku] (n) fellow guest or lodger or passenger, etc.
自国民[じこくみん, jikokumin] (n) citizens of one's own country; fellow countrymen; compatriots
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
輩;儕[ともがら, tomogara] (n) comrade; fellow
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something
邦人[ほうじん, houjin] (n) (1) fellow countryman; (2) Japanese (nationals or residents); (P)
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P)
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P)
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
其奴[そいつ(P);そやつ, soitsu (P); soyatsu] (pn,adj-no) (1) (uk) (col) that person (guy, fellow); (2) that (one); (P)
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P)

fellow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
หมอ[n.] (mø) EN: guy ; fellow ; person FR: gars [m]
ภาคีสมาชิก[n. exp.] (phākhī samā) EN: associate member ; associate fellow FR: membre associé [m]
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōi) EN: fellow passenger FR:
เพื่อนมนุษย์[n. exp.] (pheūoen man) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen FR:
เพื่อนร่วมชะตากรรม[n. exp.] (pheūoen rua) EN: fellow FR:
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen rua) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings FR:
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūa) EN: fellow traveler ; companion FR: compagnon de voyage [m]
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng rua) EN: fellow citizen FR:
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ราชบัณฑิต[n.] (rātchabandi) EN: member of the Royal Institute ; Fellow of the Royal Institute FR: académicien [m] ; membre de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
ตา[n.] (tā) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap FR:
คู่นอน[n. exp.] (khū nøn) EN: bedfellow ; bedmate FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนร่วมชาติ[n. exp.] (pheūoen rua) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman FR: compatriote [m]

fellow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teufelskerl {m}devil of a fellow
Schmierfink {m}dirty fellow
Glückskind {n}lucky fellow
Mannsbild {n}man; fellow
Querkopf {m}pigheaded fellow
Pfiffikus {m}smart fellow
Pechvogel {m}unlucky fellow (girl)
Bursche {m}fellow
Mitbürger {m}fellow citizen
Glaubensgenosse {m}fellow believer
Mitbewohner {m}fellow lodger
Mitkämpfer {n}fellow combatant
Mitmenschen {pl}fellow men
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer
Goodfellowfischer {m} [ornith.]Goodfellow's Kingfisher
Mindanaobrillenvogel {m} [ornith.]Goodfellow's White-eye
Forschungsstipendium {n}research fellowship
Stipendium {n} (allgemein)grant; fellowship
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fellow
Back to top