ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

darken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *darken*, -darken-

darken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
darken (vt.) ทำให้มืด See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ Syn. blacken
darken (vi.) ทำให้มืด See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ Syn. blacken
darken (vt.) ทำให้ไม่มีความสุข See also: ทำให้เศร้า Syn. depress
darken (vi.) ทำให้ไม่มีความสุข See also: ทำให้เศร้า Syn. depress
darkened mind (n.) อาการเพ้อคลั่ง (ทางการแพทย์) See also: ความเลอะเลือน, ความเลื่อนลอย, ความขาดสติ, ความวิปลาส Syn. mental derangement
English-Thai: HOPE Dictionary
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
English-Thai: Nontri Dictionary
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืด (adj.) darken See also: gloomy, dim, murk, overcast Syn. มัว Ops. สว่าง
อ่ำ (adj.) darken See also: gloomy, dim, murk, overcast Syn. มืด, มัว Ops. สว่าง
มืดมาก (v.) darkened See also: cloud up or over, blacken Syn. มืดสนิท Ops. สว่าง
มืดมิด (v.) darkened See also: cloud up or over, blacken Syn. มืดมาก, มืดสนิท Ops. สว่าง
สีเข้ม (adj.) darkened colour See also: dark Syn. สีแก่ Ops. สีอ่อน
สีแก่ (adj.) darkened colour See also: dark Ops. สีอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you don't ever darken my doorstep again !แล้วอย่าได้โผล่หน้ากลับมาเคาะประตูบ้านผมอีก ..
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้
In two days, the moon darken the sun.อีกแค่สองวัน จันทร์สีเลือดจะบดบังดวงอาทิตย์
Like a cloud I'll darken your inner sun.เหมือนเป็นเมฆ.. ที่ไปบดบังแสงอาทิตย์ของเธอ
Rachel, darken your eyebrows. Blaine, tone down the blush.เรเชล เขียนคิ้วเพิ่มอีก เบลนปัดแก้มบางลงหน่อย
Darken the city, night is a wire ♪#เมืองที่มืดมิด กลางคืนที่มีแต่แสงไฟ#
Such memories shall soon be cleansed from thought, never again to darken mind.ความทรงจำดังกล่าวเร็ว ๆ นี้จะ รับการชำระจากความคิด ไม่มีอีกแล้วที่จะมืดใจ
I've crossed into your dark timeline, and now I'm going to darken it.และทีนี้ผมจะทำให้มันดาร์คขึ้น ยังไง?
That man is nothing more than a slippery coward who wouldn't have the guts to darken our doorstep.คนๆนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าพวกขี้ขลาด ที่ไม่มีแม้แต่กึ้น ให้มาแปดเปื้อนหน้าบ้านพวกเรา
To leave this hotel and never darken its towels again.ให้ออกไปจากโรงแรมนี้ และห้ามกลับมาที่นี่อีก
Darken the outside for now.คนสีเทาๆ อยู่ข้างนอกดีกว่า
I was shown into a darkened room\ NI ถูกแสดงเข้าไปในห้องที่การทำให้มืด

darken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, 变暗 / 變暗] darken
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, 变黑 / 變黑] darken

darken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken
遮光[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room
暮れ行く[くれゆく, kureyuku] (v5k-s,vi) to darken; to wane
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm

darken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken FR:
มืดมาก[X] (meūt māk) EN: darkened FR:
มืดมิด[adj.] (meūt mit) EN: darkened FR:
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
สีเข้ม[adj.] (sī khem) EN: darkened colour ; dark FR: foncé ; sombre

darken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtverdunkelung {f}function room darkening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า darken
Back to top