ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fade*, -fade-

fade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fade (vi.) เลือน See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, จางหาย, หายตัวไป Syn. vanish
fade (vi.) ร่วงโรย See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา Syn. weak, droop
fade away (phrv.) ค่อยๆ จางหายไป See also: ค่อยเลือนหายไป Syn. die away, fade out
fade away (phrv.) ทำให้หายไปอย่างลับๆ See also: ทำให้หายไปอย่างเงียบๆ Syn. fade out
fade away (phrv.) ทำให้เสีย (กำลังหรือสุขภาพ)
fade away (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย Syn. gradually, disappear, waste away
fade back (phrv.) ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)
fade down (phrv.) หรี่ลง See also: ลดลงทีละน้อย Syn. fade up
fade from (phrv.) เลือนรางจาก See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fade from the picture (idm.) ขาดการติดต่อ
fade from the scene (idm.) ขาดการติดต่อ
fade in (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น Ops. fade out
fade into (phrv.) ทำให้ผสมกับทีละน้อย See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade into (phrv.) หายไปใน See also: ซ่อนตัวใน
fade out (phrv.) ค่อยๆหมดไป See also: ค่อยๆ หายไป Syn. die away, fade away Ops. fade in
fade out (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ) Syn. fade in
fade out (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป Syn. disappear gradually
fade up (phrv.) ค่อยๆ มากขึ้น See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in (vi.) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in (vt.) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
faded (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light Ops. dark, bright
faded (adj.) สีตก
English-Thai: HOPE Dictionary
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
English-Thai: Nontri Dictionary
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาง (v.) fade See also: be dim Syn. ซีด Ops. สด, เข้ม
จางหาย (v.) fade See also: fade away, melt away Syn. เลือนหาย, เลือนราง
ร่วงโรย (v.) fade See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา Ops. สด, ใหม่
ลับ (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ
หายไป (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. จากไป, เลือนลับ, ลาลับ
เฉา (v.) fade See also: decline, flag Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น Ops. สด, ใหม่
เลือนลับ (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. หายไป, จากไป, ลาลับ
เลือนหาย (v.) fade See also: be faint, vanish
โรย (v.) fade See also: lose freshness, wither, wane Ops. ตูม, สดชื่น
ไม่สดชื่น (v.) fade See also: decline, flag Syn. ร่วงโรย Ops. สด, ใหม่
ตก (v.) fade (colours) See also: run (colours) Syn. สีตก
ลบเลือน (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน, หายไป
หายไป (v.) fade away See also: be dim, dissolve, vanish Syn. เลือน
เลือนลาง (v.) fade away See also: faint Syn. มัว, พร่า, จาง
ลืมเลือน (v.) fade from one´s mind See also: fade away, be gradually out of one´s memory Syn. ลืม, เลือน Ops. จำ, จดจำ
จางๆ (adj.) faded See also: dim Syn. ซีดๆ, จาง Ops. สด, เข้ม
ซีดๆ (adj.) faded See also: dim Syn. จาง Ops. สด, เข้ม
สีจาง (adj.) faded See also: pale Syn. สีลอก
สีตก (adj.) faded See also: pale Syn. สีลอก, สีจาง
สีลอก (adj.) faded See also: pale Syn. สีจาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ...
It does not attract bugs, and if left out in the sun, it is said that it will not fade for a thousand years!เหมือนอย่างที่ผมพยายามบอกคุณบนเรือ
Never let it fade awayอย่าปล่อยให้จางหายไป
Never let it fade away (Cheering, applause) Hillier School would now like to present their Christmas number.อย่าปล่อยให้จางหายไป ทางโรงเรียนฮิลเลอร์ใคร่ขอนำเสนอโชว์ต่อไป สำหรับคริสต์มาสครับ
Reputations don't fade away with just a bad rumor.ข่าวลือแค่นี้ไม่ทำให้ชื่อเสียงหายไปหรอกครับ
Why should you do something you love when you could be sittin' around watchin' me fade away?ทำไมไม่ทำในสิ่งที่รัก ในขณะที่ยังคอยดูแม่ที่ใกล้ตายได้
You shall age like them, you shall die like them and all memory of you shall fade in time.แล้วคุณจะชอบมันเอง จนตายไปกับคุณ และความทรงจำทั้งหมดของคุณ จะค่อยๆเด่นชัดขึ้น
It's the high we're chasing, the high that makes everything else... fade away.มันยากมากเวลาที่เราไล่ตามมัน มันทำให้หลายสิ่งหลายอย่าง ค่อยๆ จางหายไป
And then just let it fade into history.แล้วก็ลบมันออกจากประวัติศาสตร์
And it's just too hard to watch it all Slowly fade away# และมันยากนะที่จะคอยดู สิ่งเหล่านี้ ค่อยๆลอยหายไป
One more time, kisetsu yo utsurowanai de One more time, oh seasons, fade not.ขอเพียงสักครั้ง ให้ฤดูกาลไม่เปลี่ยนผันไป One more time, kisetsu yo utsurowanai de
Love may fade with the season,ความรักอาจจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

fade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out
[niān, ㄋㄧㄢ, 蔫] fade; wither
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, 褪] fade; take off (clothes)
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, 褪色] fade
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc

fade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェード[, fe-do] (n) fade
フェードボール[, fe-dobo-ru] (n) fade ball
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P)
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
色褪める[いろざめる, irozameru] (v1) to fade in color; to fade in colour
萎びる[しなびる, shinabiru] (v1,vi) to wilt; to fade
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO
フェードイン[, fe-doin] (n) fade-in; FI
フェイダー[, feida-] (n) fader
フェイドアウト[, feidoauto] (n) fadeout
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P)
古色[こしょく, koshoku] (n) faded color; faded colour; antique look
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P)
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
白茶ける[しらちゃける, shirachakeru] (v1,vi) to fade; to discolour; to discolor
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
薄れる[うすれる, usureru] (v1,vi) to fade; to become dim; (P)
褪せる[あせる, aseru] (v1,vi) to fade; to discolor; to discolour; (P)
褪める[さめる, sameru] (v1,vi) to fade; to lose colour (color); to discolour (discolor)

fade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบรกลื่น[n. exp.] (brēk leūn) EN: brake fade FR:
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory FR:
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
ไม่สดชื่น[adj.] (mai sotcheū) EN: fade FR:
แผ่วลง[v. exp.] (phaeo long) EN: fade FR:
โรย[v.] (rōi) EN: fade ; wilt ; wither FR: se faner ; se flétrir
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane FR:
ร่วงโรย[v. exp.] (ruangrōi) EN: droop ; fade ; wither ; wilt FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus FR:
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured FR:
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
เจือจาง[adj.] (jeūajāng) EN: diluted ; faded FR: dilué
ไม่มีรส[adj.] (mai mī rot) EN: FR: insipide ; fade
มอ ๆ[adj.] (mø-mø) EN: drab ; faded FR:
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid FR: sans goût ; fade
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose FR:
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale FR: pâle
สีลอก[adj.] (sī løk) EN: faded FR:
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēn) EN: colour of a faded lotus FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale FR: décoloré ; déteint

fade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme
Faden {m}; Zwirnsfaden
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Heftfaden {m} | Heftfäden
Bindfaden {m} | Bindfäden
Schuss {m}; Schussfaden
Nähgarn {n}; Nähfaden
Seidenfaden {m} | Seidenfäden
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless
fadenscheinig {adj} | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare
Krampfader {f} [med.] | Krampfadern
Kriegspfad {m} | Kriegspfade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fade
Back to top