ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appetite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appetite*, -appetite-

appetite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appetite (n.) ความอยาก See also: ความปรารถนา Syn. appetence, desire, appetency
appetite (n.) ความอยากอาหาร See also: ความกระหาย, ความหิว
English-Thai: HOPE Dictionary
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
English-Thai: Nontri Dictionary
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appetiteความอยากอาหาร, ความอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมท้อง (v.) control one´s appetite See also: control one´s intake of food
เจริญอาหาร (v.) have a good appetite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด
I hope that... whets your appetite somewhat.ผมหวังว่าจะช่วย... กระตุ้นความกระหายของท่านได้บ้าง
You're making my appetite worse. What are you doing?ทำผมเสียอารมณ์อยากอาหารหมดเลย คุณทำอะไรอยู่เนี่ย?
A healthy appetite after a trauma like this?ความหิวยังอยู่ดี ขนาดเจ็บหนัก
I Mean, Only A Woman That Had Completely Satisfied Her Sexual Appetite In Her Youthคือ ผู้หญิงช่วงวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะยอมสละร่างกายเสมอแหละ
And have an appetite for Jeff Goldblum.และอยากจะกินเจฟ โกลด์บลัม
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้"
Bet you worked up yourself an appetite lugging those bags all over the place, huh?คงจะหิวอยู่ไม่ใช่น้อยสินะ เห็นแบกถุงกอล์ฟไปทั่ว
You may lose weight due to reduced appetite and certain intestinal issues.น้ำหนักคุณอาจะลดลง เนื่องจากหิวอาหารลดลงและปัญหาลำไส้
A crazed monster whose appetite must be satisfied daily with human flesh.สัตว์ร้าย ที่ชอบกินเนื้อสดๆของมนุษย์
I had a voracious appetite for everything. All of it.ผมมีความหิวกระหายต่อทุกสิ่ง ผมต้องการทุกสิ่ง
Miguel seems to have way more aptitude and appetite for this than I ever imagined.มิเกลดูจะมีปฏิภาณมากกว่า กับความกระหายมากกว่าที่ผมคิด

appetite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
胃口[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 胃口] appetite
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, 食欲 / 食慾] appetite
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, 欲望 / 慾望] desire; longing; appetite; craving
[yù, ㄩˋ, 欲] desire; longing; appetite; wish
败胃[bài wèi, ㄅㄞˋ ㄨㄟˋ, 败胃 / 敗胃] spoil one's appetite

appetite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパタイト[, apataito] (n) appetite
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing
快食[かいしょく, kaishoku] (n) good appetite
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools
快食快眠[かいしょくかいみん, kaishokukaimin] (n) good appetite and pleasant sleep; enjoying one's food and sleeping well
色欲;色慾[しきよく, shikiyoku] (n) lust; sexual appetite
食い気[くいけ, kuike] (n) appetite
食が細い[しょくがほそい, shokugahosoi] (exp) (See 食の細い) eating only a little; having a small appetite
食の細い[しょくのほそい, shokunohosoi] (adj-i) (See 食が細い) sparsely eating; having a small appetite
食べ盛り[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P)
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P)
食欲不振[しょくよくふしん, shokuyokufushin] (n,adj-no) (See 食欲不振症) loss of appetite; anorexia

appetite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการเบื่ออาหาร[n. exp.] (ākān beūa ā) EN: loss of appetite FR: manque d'appétit [m]
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit ; cesser de s'alimenter
เจริญอาหาร[v.] (jaroēn-āhān) EN: have a good appetite FR: avoir bon appétit
เจริญอาหาร[v.] (jaroēn-āhān) EN: give an appetite ; promote the appetite ; act as a tonic FR: ouvrir l'appétit
แก้หิว[v. exp.] (kaē hiū) EN: satisfy one's hunger ; satisfy one's appetite FR:
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; appetite ; hunger ; thirst FR: faim [f] ; appétit [m]
ความอยากอาหาร[n. exp.] (khwām yāk ā) EN: appetite FR: appétit [m]
มั่วโลกีย์[v. exp.] (mūa lōkī) EN: overindulge in the pleasures of the flesh ; overindulge in carnal appetites FR:

appetite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heißhunger {m}ravenous appetite
Appetit {m}appetite
Appetitzügler {n}appetite suppressant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appetite
Back to top