ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paling*, -paling-

paling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paling (n.) รั้วไม้ See also: ไม้รั้ว Syn. picket, stake
paling (n.) การทำรั้วไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
paling(เพ'ลิง) n. รั้วไม้,ไม้รั้ว,การทำรั้วไม้
palingenesis(แพลลิเจน'นิซิส) n. การกำเนิดใหม่, See also: palingenesian adj. palingenetic adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's possible that the victim blundered into a construction site, fell into the foundation, impaling himself on rebar.มันก็เป็นไปได้ที่เหยื่อ ถูกกระทบ จากวัสดุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วพลัดตกไปบนโครงเหล็ก ในจุดที่จะเทคอนกรีต
These marks are congruent with impaling, but none suggests cause of death.ร่องรอยพวกนี้สอดคล้อง ต้องกันกับรอยแทง แต่ไม่มีตรงไหนเลย ที่จะบ่งบอกว่าเป็น สาเหตุการตายได้
Investigate legal ramifications of impaling relatives.ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การตรึงเครือญาตของตน
The both of you. We have guidance that must be doled and principaling that must be viced.ฉันไม่ชอบความมีเสน่ห์ มันดูน่ารำคาญ

paling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, 围篱 / 圍籬] fence; paling

paling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しがらみ, shigarami] (n) fence; paling
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P)

paling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซี่[n.] (sī) EN: [classif.: teeth, ribs, stakes, pickets, palings of a fence] FR: [classif. : petits objets allongés, dents, côtes, pieux, piquets, bornes]

paling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staketenzaun {m}paling fence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paling
Back to top