ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prehistory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prehistory*, -prehistory-

prehistory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prehistory (n.) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ See also: ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนที่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ Syn. archaeology, paleontology
English-Thai: HOPE Dictionary
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งดึกดำบรรพ์ (n.) prehistory Syn. สมัยดึกดำบรรพ์ Ops. สมัยใหม่
ดึกดำบรรพ์ (n.) prehistory See also: ancient time, primeval period Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม Ops. สมัยใหม่, ปัจจุบัน

prehistory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史前[shǐ qián, ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ, 史前] prehistory

prehistory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先史[せんし, senshi] (n) prehistory
先史学[せんしがく, senshigaku] (n) prehistory
先史時代[せんしじだい, senshijidai] (n,adj-no) prehistoric era; prehistoric times; prehistory
前史[ぜんし, zenshi] (n) prehistory
原史時代[げんしじだい, genshijidai] (n) protohistory (the period between prehistory and history)
地質時代[ちしつじだい, chishitsujidai] (n) geological age; prehistory
有史以前[ゆうしいぜん, yuushiizen] (n,adj-no) prehistory

prehistory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period FR:
ครั้งดึกดำบรรพ์[n. exp.] (khrang deuk) EN: prehistory FR:
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (samai køn p) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times FR: préhistoire [f] ; époque préhistorique ]f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prehistory
Back to top