ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colored*, -colored-

colored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colored (adj.) ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว Syn. coloured
colored (adj.) ที่มีสี Syn. coloured
colored pen (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. felt tip pen
English-Thai: HOPE Dictionary
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
colored pencil drawingภาพวาดเส้นด้วยสีไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษสี (n.) colored paper
คั่นสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored
ดำๆ ด่างๆ (adj.) discolored See also: stained, faded, spotted, dirty Syn. กระดำกระด่าง
ดำๆ ด่างๆ (v.) be discolored See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty Syn. กระดำกระด่าง
สลับสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored Syn. คั่นสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายผิวสี
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายความผิวสี
And since I am, in your eyes, colored I think we can deduce there is at least one colored attorney in South Africa.เมื่อคุณเห็นผมมีผิวสี ก็ถือซะว่า มีทนายผิวสีหนึ่งคนในแอฟริกาใต้
He's too colored for the whites, and not colored enough for the negroes.เขาผิวขาวไม่พอสำหรับคนผิวขาว และผิวดำไม่พอสำหรับ นิโกรส์.
This marks the start of the colored people's beach.เครื่องหมายนี่ เป็นหาดของพวกสีผิว
My father wanted me to accept the white folk murdering a little colored boy.พ่อต้องการให้ฉัน ยอมรับพวกฆาตกรผิวขาวที่ฆ่าเด็กดำ .
Jonesy, this is a colored club.โจนส์ ที่นั่นเป็นคลับคนดำ
Sidney, you said that it didn't matter to you if it was a white or a colored who taught you music as long as there was something to learn.ซิดนี่ย์ คุณบอกว่า มันไม่สำคัญสำหรับคุณ ว่าคนขาวและคนดำจะคิดยังไงกับคุณ ตราบเท่าที่มีสิ่งให้เรียนรู้
Just a box with bright colored paperมันก็เป็นแค่กล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีสดใส
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน
You found him on a Tuesday Call him "Tuesday" You ain't as dumb as you look colored boyนายเจอมันเมื่อวันอังคาร ชื่อทวิสเดย์สิ ฉันเจอเขาในเดือนแรก

colored ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彩旗[cǎi qí, ㄘㄞˇ ㄑㄧˊ, 彩旗] colored flag
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, 有色人种 / 有色人種] colored races
[lí, ㄌㄧˊ, 璃] colored glaze; glass
花灯[huā dēng, ㄏㄨㄚ ㄉㄥ, 花灯 / 花燈] colored lantern (used at Lantern festival 元宵節|元宵节)
色斑[sè bān, ㄙㄜˋ ㄅㄢ, 色斑] stain; colored patch; freckle; lentigo
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
彩色[cǎi sè, ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ, 彩色] color; multi-colored
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, 有色] colored; non-white; non-ferrous (metals)
灰白[huī bái, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ, 灰白] colored; ash-colored
花不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, 花不棱登 / 花不稜登] gaudy; repulsively colored
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, 光怪陆离 / 光怪陸離] monstrous and multicolored; grotesque and variegated
五颜六色[wǔ yán liù sè, ˇ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄜˋ, 五颜六色 / 五顏六色] multi-colored; every color under the sun
多采[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多采 / 多採] multicolored; varied; also written 多采
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 灿烂多彩 / 燦爛多彩] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)
[wén, ㄨㄣˊ, 雯] multicolored clouds
杂色[zá sè, ㄗㄚˊ ㄙㄜˋ, 杂色 / 雜色] varicolored; motley
[lán, ㄌㄢˊ, 斓 / 斕] variegated; parti-colored
锆石[gào shí, ㄍㄠˋ ㄕˊ, 锆石 / 鋯石] zircon (colored crystal of zirconium silicate ZrSiO4)

colored ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink
カラーシャツ[, kara-shatsu] (n) (1) colored shirt (wasei
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
千代紙[ちよがみ, chiyogami] (n) gaily colored paper; gaily coloured paper
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used)
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
摺り込み染め;摺り込み染;摺込染[すりこみぞめ, surikomizome] (n) (obsc) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables
田麩[でんぶ, denbu] (n) mashed and seasoned fish; flesh of whitefish and shrimp that has been boiled, shredded, parched, seasoned, and colored red (coloured)
絵蝋燭[えろうそく, erousoku] (n) candle decorated with pictures, e.g. of colored birds and flowers
綾糸[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread
練り紅;煉り紅;練紅[ねりべに, neribeni] (n) muddy colored lipstick or rouge
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery)
カラード[, kara-do] (n) colored; coloured; (P)
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[, shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia)
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
[はく, haku] (n) coming off; peeling off; being worn off; faded; discolored; discoloured
多彩[たさい, tasai] (adj-na,n,adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P)
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit
煤竹[すすたけ;すすだけ, susutake ; susudake] (n) (1) soot-colored bamboo (coloured); (2) (See すす払い・1) bamboo duster (with the leaves still attached at one end)
肉襦袢[にくじゅばん, nikujuban] (n) flesh-colored leotards; flesh-coloured leotards
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany
色違い[いろちがい, irochigai] (n) differently colored; differently coloured
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant
薄桃色[うすももいろ, usumomoiro] (n,adj-no) pale pink; peach-colored
赤茶ける[あかちゃける, akachakeru] (v1,vi) to turn reddish-brown; to turn rufous; to become discolored; to become discoloured
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate
青白[あおじろ, aojiro] (n,adj-no) (1) blue and white; (2) type of hawk (blue and white coloured) (colored); (3) paleness; pallidness
青馬[あおうま, aouma] (n) dark-colored horse with a lustrous coat (coloured)
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes
鳥の子紙[とりのこがみ, torinokogami] (n) (See 雁皮・1) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy)
黄味がかった[きみがかった, kimigakatta] (adj-f) yellowish; cream-coloured; cream-colored
黄金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour

colored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษสี[n. exp.] (kradāt sī) EN: coloured paper ; colored paper (Am.) FR: papier de couleur [m]
สีไม้[n. exp.] (sī māi) EN: colored pencil FR:
สีสด [adj.] (sī sot) EN: bright coloured ; bright colored (Am.) ; fresh coloured ; fresh colored (Am.) FR: vif ; éclatant
เจตมูลเพลิงแดง[n. exp.] (jettamūnphl) EN: Rose-colored lead-wort ; Plumbago indica FR: Plumbago indica
หลายสี[adj.] (lāi sī) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
หลากสี[adj.] (lāk sī) EN: variegated ; multocoloured ; multicolored (Am.) FR: multicolore
มอธสิมพลีสีอิฐ[n. exp.] (møt simphal) EN: Twocolored Rustic FR:
พูพอน[adj.] (phūphøn) EN: cream-colored ; ivory ; yellow FR: couleur ivoire
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored FR: bigarré
ศพละ[adj.] (saphala) EN: multicoloured ; multicolored (Am.) ; spotted FR: multicolore

colored ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbig; bunt; gefärbt {adj} | farbiger; bunter; gefärbter | am farbigsten; am buntesten; am gefärbtestencoloured; colored | more coloured; more colored | most coloured; most colored
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
mehrfarbig; bunt {adj}multi-colored [Am.]; multi-coloured [Br.]
farbige Tonmasse {f}colored clay
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored
orange; orangefarben {adj}orange; orange-colored
Rosenstar {m} [ornith.]Rose-colored Starling (Pastor roseus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colored
Back to top