ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knight*, -knight-

knight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knight (vt.) แต่งตั้งอัศวิน See also: พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง
knight (n.) หมากรุกตัวม้า
knight (n.) อัศวิน See also: นักรบ
knighthood (n.) ตำแหน่งของอัศวิน
knightly (adj.) เกี่ยวกับหรือเป็นของอัศวิน
English-Thai: HOPE Dictionary
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant
knighthood(ไนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นอัศวิน,กลุ่มอัศวิน
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous,gallant
English-Thai: Nontri Dictionary
knight(n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก
KNIGHT-knight-errant(n) อัศวินที่เที่ยวเผชิญภัย
knighthood(n) ความเป็นขุนนาง,ความเป็นอัศวิน
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knight๑. สมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์๒. ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knights and knighthoodอัศวิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้าหมากรุก (n.) knight Syn. ม้า
ม้าหมากรุก (n.) knight Syn. ม้า
อัศวิน (n.) knight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My move: knight to rook three.Bishop to knight four. ตาฉัน :
My move: rook to knight six.คิงรุกหนึ่งตัว ฉันเดินเรือไป 96
Yet this noble knight has fought me to a standstill.อัศวินท่านนี้ ได้สู้กับข้าจนข้ากลับมาจุดเริ่มต้นเลย
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา
If there's a knight of the First Crusade down here, that's where we'll find him.ถ้ามีอัศวินของสงครามครูเสดครั้งแรก ข้างล่างนี่, นั่นคือที่ ที่เราจะพบเขา.
The knight warned us not to take the Grail from here.อัศวิน ได้เตือนเราแล้ว อย่าเอาจอกศักดิ์สิทธิ์ ไปจากที่นี่
The Soviet knight is dying inside his armour.อัศวินโซเวียตกำลังจะตายภายในเกราะของเขา
England's knight in shining armor and America's queen of the night.ฝ่ายชาย เป็นอัศวินมาจากอังกฤษ ฝ่ายหญิง เป็นราชินีแห่งราตรีนี้
It does keep the Black Knight at bay.อย่างน้อยก็ป้องกันอัศวินดำได้อยู่นะคะ
When I bought those two airplane tickets for Phil Knight and myself to fly to Indonesiaตอนที่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินสองใบ เพื่อชวนฟิล ไนท์บินไปอินโดนีเซียกับผม
"Welcome to the Knight Bus...รถเมล์อัศวินราตรี ขอต้อนรับ
Bishop to Queen's Knight 7. Checkski!บิชอปที่สมเด็จพระราชินีฯ อัศวิน 7 Checkski!

knight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侠客[xiá kè, ㄒㄧㄚˊ ㄎㄜˋ, 侠客 / 俠客] chivalrous person; knight-errant
侠义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, 侠义 / 俠義] chivalrous; chivalry; knight-errantry
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 侠 / 俠] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic
侠士[xiá shì, ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 侠士 / 俠士] knight-errant
大侠[dà xiá, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 大侠 / 大俠] knight
爵士[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, 爵士] knight; Sir; Jazz
游侠[yóu xiá, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ, 游侠 / 遊俠] knight-errant
骑土[qí tǔ, ㄑㄧˊ ㄊㄨˇ, 骑土 / 騎土] knight; chevallier; chivalrous
骑士风格[qí shì fēng gé, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄈㄥ ㄍㄜˊ, 骑士风格 / 騎士風格] knighthood
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, 武侠 / 武俠] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant
[shì, ㄕˋ, 士] scholar; warrior; knight

knight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミンネ[, minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger
[けい, kei] (n) (abbr) (See 桂馬) knight (shogi)
桂成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion
桂馬[けいま, keima] (n) knight (shogi)
武侠小説[ぶきょうしょうせつ, bukyoushousetsu] (n) swashbuckling stories; martial arts fiction; chivalric knight novels; wuxia xiaoshuo
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous
白馬の騎士[はくばのきし, hakubanokishi] (exp) white knight; knight in shining armor
魔導騎士;魔道騎士[まどうきし, madoukishi] (n) knight wizard; mage knight
テンプル騎士団[テンプルきしだん, tenpuru kishidan] (n) Knights Templar; Knights Templars
ドイツ騎士団[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order
ナイト[, naito] (n) (1) night; (2) knight; (P)
ナイト爵位[ナイトしゃくい, naito shakui] (n) knighthood
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers
武士の鑑[ぶしのかがみ, bushinokagami] (n) paragon of knighthood
騎士[きし, kishi] (n) knight; (P)

knight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศวิน[n.] (atsawin) EN: knight FR: chevalier [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง[n. exp.] (phīseūa sap) EN: Knight FR:
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Tok) EN: Knights of the Round Table FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
เซนต์เซย์ย่า[n. prop.] (Sēn Sēyā) EN: Saint Seiya ; Knights of the Zodiac FR:

knight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood
Knappe {m} (eines Ritters) [hist.]squire; knight's attendant
Springergabel {f} (Schach)knight fork
Ritterschlag {m} [hist.]knightly accolade
Malteserorden {m}Order of the Knights of St John

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knight
Back to top