ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mean*, -mean-

mean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mean (vt.) หมายความว่า See also: แปลว่า, แสดงว่า Syn. imply, indicate, denote, signify
mean (vt.) มีเจตนา See also: ตั้งใจ, มุ่งหมาย Syn. intend
mean (vi.) ตั้งใจ See also: มุ่งหมาย
mean (vt.) มีความหมายต่อ See also: มีความสำคัญต่อ
mean (adj.) ใจร้าย See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม Syn. base, ignoble, small-minded
mean (adj.) ทรุดโทรม See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม Syn. shabby
mean (n.) ค่าเฉลี่ย See also: ตัวกลาง, มัชฌิม Syn. average, middle, median, midpoint
mean by (phrv.) เจตนา See also: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย
mean for (phrv.) ตั้งใจสำหรับ See also: มุ่งสำหรับ
mean to (phrv.) มีความหมายต่อ See also: มีความสำคัญต่อ
mean well (phrv.) เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
mean well (idm.) มีเจตนาดี
meander (vi.) เดินเรื่อยเปื่อย See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่ Syn. roam, twist, drift
meander (vi.) (แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว, คดเคี้ยว Syn. recoil, change, twine
meander (n.) การเดินเล่น See also: การเดินเรื่อยเปื่อย Syn. stroll, tramp
meander (n.) ทางวกเวียนไปมา See also: ทางคดเคี้ยว
meandering (adj.) คล้ายงู See also: เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง, ทรยศ Syn. snakelike, sinuous
meanderings (n.) การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา Syn. rambling, nomadic
meandrous (adj.) ซึ่งวกเวียน See also: ซึ่งคดเคี้ยว
meaness (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. stinginess Ops. lavishness
meaning (n.) ความหมาย Syn. significant, sense
meaning (n.) จุดประสงค์ See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก Syn. purpose, aim, design, goal
meaning (n.) ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
meaningful (adj.) ซึ่งมีความหมาย See also: สำคัญ Syn. significant, great Ops. insignificant, unimportant
meaningfully (adv.) อย่างมีความหมาย Syn. significantly
meaningfulness (n.) การมีความหมาย
meaningless (adj.) ซึ่งไร้ความหมาย Syn. insignificant, vague, unimportant
meaninglessly (adv.) อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness (n.) การไร้ความหมาย Syn. futility
meaningly (adv.) อย่างมีความหมาย
meanness (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. minginess, niggardliness
means (n.) วิธี See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง Syn. channel, medium, factor
means (n.) เงินทอง See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง Syn. resources, property
means test (n.) การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test (vt.) ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
meant (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meant (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meantime (n.) เวลาในระหว่างนั้น Syn. interim, while
meantime (adv.) ในระหว่างนั้น Syn. for the time being, meanwhile
meanuseful (adj.) มีคุณค่า See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก Syn. important, significant Ops. insignificant, unimportant
English-Thai: HOPE Dictionary
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย,จุดประสงค์,ความสำคัญ. adj. มีความหมาย,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย,สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
meant(เมนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ mean
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก,เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น
meany(มีน'นี) n. บุคคลผู้มีใจแคบ,เลวหรือร้าย., Syn. meanie
English-Thai: Nontri Dictionary
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้
meant(vt) pt และ pp ของ mean
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanderทางน้ำโค้งตวัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meansวิธีการ, วิถีทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Meaning (Psychology)ความหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]
Meansหนทาง, ทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่ากลาง (n.) mean See also: average, medium, median Syn. ค่าเฉลี่ย, ค่าถัวเฉลี่ย
ค่าถัวเฉลี่ย (n.) mean See also: average, medium, median, ordinary, moderate Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย (n.) mean See also: average, medium, median, ordinary, moderate Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย
ตัวกลาง (n.) mean See also: average
ต่ำช้า (adj.) mean See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว Ops. ดีงาม
ระยำตำบอน (adj.) mean See also: evil, vile, damned, devilish Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ
สาธารณ์ (adj.) mean See also: base, despicable, contemptible Syn. ต่ำ, เลว
หมายความว่า (v.) mean See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent Syn. เท่ากับว่า
เท่ากับ (v.) mean See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent Syn. หมายความว่า, เท่ากับว่า
เท่ากับว่า (v.) mean See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent Syn. หมายความว่า
ใจต่ำ (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: immoral, vile, base, meanspirited Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
ใจทราม (adj.) mean See also: immoral, vile, base, meanspirited Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม
ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล (n.) mean sea - level See also: average sea - level
ระดับทะเลปานกลาง (n.) mean sea - level See also: average sea - level Syn. ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล
วนเวียน (v.) meander See also: wind, snake through Syn. วกวน, วกเวียน
เลี้ยวลด (v.) meander See also: wind, snake through Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน
คดไปคดมา (adj.) meandering See also: winding, zigzaging, tortuous Ops. ตรง
คดไปคดมา (adj.) meandering See also: winding, zigzagging, tortuous Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I didn't mean to!ฉันไม่ได้ตั้งใจทำนะ
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
I didn't mean to, I just lost controlฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่ควบคุมมันไม่ได้
My kids mean everything to meลูกๆ คือทุกสิ่งสำหรับฉัน
I didn't mean to be eavesdroppingฉันไม่ได้ตั้งใจที่แอบฟัง
Doesn't that mean anything to you?นั่นไม่ได้มีความหมายใดๆ กับคุณเลยหรือ?
I didn't mean to make you feel madฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Whoever is mean to me, I'll fight back!ใครก็ตามที่ร้ายกับฉัน ฉันก็จะสู้ตอบ
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there!เพียงเพราะว่าคุณไม่สามารถมองมันเห็น ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่ที่นั่น
I'm sorry for saying such mean thingsฉันขอโทษที่พูดอะไรไม่น่าฟังอย่างนั้น
What do you mean?คุณหมายความว่าอย่างไร
It means we're in the wrong place!มันหมายความว่าพวกเราอยู่ผิดที่แล้ว
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
I don't see what you meanฉันไม่ทราบว่าคุณหมายความว่าอย่างไร?
What does that mean?นั่นหมายความว่าไง?
It is meant to read over and over againมันหมายความว่าต้องอ่านแล้วอ่านอีก
You know what that means?รู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอย่างไร
It means you have no choiceมันหมายความว่าคุณไม่มีทางเลือก
I mean, there just has to be some boundariesฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
I mean, what if you're wrong?ฉันหมายความว่า ถ้าเผื่อคุณเป็นฝ่ายผิดล่ะ
What's that supposed to mean?นั่นมันหมายความว่ายังไง
All the things I've done are meaninglessทุกสิ่งที่ฉันทำไปไร้ความหมายหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ
No, I mean he can't talk.ไม่ครับ ไข้หวัดลงคอ ครับ
You mean I will!คุณจะให้ผมทำเช่นนั้น
Does that mean I'm an actor? Sure.หมายความว่าฉันเป็นนักแสดง?
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง
I'm sorry, I didn't mean to stare, but I... I only thought...ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะจ้อง เพียงแต่ฉันคิดว่า--
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
You mean you want a secretary or something?หมายถึงว่าคุณต้องการฉันไปเป็นเลขาฯรึคะ
You don't mean it. How perfectly wonderful.จริงหรือคะ วิเศษไปเลย
Well, I mean to say, there you are.เอ่อ ผมจะบอกว่า คุณมาเเล้ว

mean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 下流] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 中值定理] mean value theorem (in calculus)
你是不是想找[nǐ shì bù shì xiǎng zhǎo, ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ, 你是不是想找] Did you mean to search for...?
您是不是要查[nín shì bù shì yāo chá, ㄋㄧㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧㄠ ㄔㄚˊ, 您是不是要查] Did you mean to search for ..?
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
不意味着[bù yì wèi zhe, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, 不意味着 / 不意味著] does not mean that; that is not to say that
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
格林威治标准时间[gé lín wēi zhì biāo zhǔn shí jiān, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 格林威治标准时间 / 格林威治標準時間] Greenwich mean time; GMT
格林尼治[Gé lín ní zhì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ, 格林尼治] Greenwich (former location of Greenwich observatory, at zero longitude); refers to Greenwich mean time
格林尼治标准时间[Gé lín ní zhì biāo zhǔn shí jiān, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 格林尼治标准时间 / 格林尼治標準時間] Greenwich mean time GMT
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
口不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, 口不应心 / 口不應心] to say one thing but mean another; to dissimulate
卑贱[bēi jiàn, ㄅㄟ ㄐㄧㄢˋ, 卑贱 / 卑賤] lowly; mean and low
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
卑怯[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 卑怯] mean and cowardly; abject
均方[jūn fāng, ㄐㄩㄣ ㄈㄤ, 均方] mean square
平均数[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, 平均数 / 平均數] mean (statistics)
岂不[qǐ bù, ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ, 岂不 / 豈不] won't it mean that...?
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
算术平均数[suàn shù píng jūn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, 算术平均数 / 算術平均數] arithmetic mean
[yí, ㄧˊ, 訑] arrogant; mean
与此同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 与此同时 / 與此同時] at the same time; meanwhile
卑劣[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, 卑劣] base; mean; despicable
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable
假借义[jiǎ jiè yì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, 假借义 / 假借義] borrowed meaning
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
切勿[qiè wù, ㄑㄧㄝˋ ˋ, 切勿] by no means
[yóu, ㄧㄡˊ, 繇] cause; means
意义变化[yì yì biàn huà, ㄧˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 意义变化 / 意義變化] change of meaning
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, 反义字 / 反義字] character with opposite meaning; opposite characters
多音多义字[duō yīn duō yì zì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄗˋ, 多音多义字 / 多音多義字] character having several readings and meanings
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
涵意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 涵意] content; meaning; connotation; implication; same as 涵義|涵义

mean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
グリニッジ平均時[グリニッジへいきんじ, gurinijji heikinji] (n) (obsc) (See グリニッジ標準時) Greenwich Mean Time; GMT
グリニッジ標準時[グリニッジひょうじゅんじ, gurinijji hyoujunji] (n) Greenwich mean time
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] (n) {comp} geometric mean
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
中数[ちゅうすう, chuusuu] (n) arithmetical mean
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person
卑怯千万[ひきょうせんばん, hikyousenban] (n,adj-na) very mean (sneaky); extremely unsportsmanlike
平均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] (n) {comp} mean access time
平均偏差[へいきんへんさ, heikinhensa] (n) mean deviation
幾何平均[きかへいきん, kikaheikin] (n) geometric average or mean
悪さ[わるさ, warusa] (n) badness; mean mischief; (P)
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] (n) {comp} mean rate accuracy
海面更正[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level
相加平均[そうかへいきん, soukaheikin] (n) (See 調和平均) arithmetic mean
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] (n) arithmetic mean
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
胸悪[むねわる, munewaru] (adj-na,n) (1) unpleasant; (n,adj-na) (2) (arch) being mean; mean person
調和平均[ちょうわへいきん, chouwaheikin] (n) harmonic mean
金に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy
黄金率[おうごんりつ, ougonritsu] (n) golden mean
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!"
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average
平均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] mean access time
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content)
平均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.)
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] arithmetic mean
仕様[しよう, shiyou] means, specification
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)

mean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนค่าสุดขีดกับค่ามัชฌิม[n. exp.] (attrāsūan k) EN: extreme and mean ratio FR:
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean FR: moyen
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean FR: méchant ; mauvais ; malade
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value FR:
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean FR: égoïste ; mesquin
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
ใจต่ำ[adj.] (jaitam) EN: mean ; mean-spirited ; vile FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
เจตนา[v.] (jēttanā) EN: intend ; manifest intention ; mean to FR:
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย[n. exp.] (khā bīengbē) EN: mean deviation ; average deviation FR:
ค่าเฉลี่ย[n.] (khā chalīa) EN: mean ; average ; average value FR: moyenne [f] ; valeur moyenne [f]
ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค = ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: harmonic mean FR:
ค่าเฉลี่ยกำลังสอง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: root mean square (RMS) ; quadratic mean FR:
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง = ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: sample mean FR:
ค่าเฉลี่ยไม่ถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: unweighted average ; unweighted mean FR: moyenne non pondérée [f]
ค่าเฉลี่ยประชากร = ค่าเฉลี่ยของประชากร[n. exp.] (khā chalīa ) EN: population mean FR:
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [n. exp.] (khā chalīa ) EN: arithmetic average ; arithmetic mean FR: moyenne arithmétique [f]
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม[n. exp.] (khā chalīa ) EN: combined mean FR:
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: weighted arithmetic mean FR:
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต[n. exp.] (khā chalīa ) EN: geometric mean FR: moyenne géométrique [f]
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: weighted mean ; weighted average FR: moyenne pondérée [f]
ค่ากำลังสองเฉลี่ย[n. exp.] (khā kamlang) EN: mean square (MS) FR:
ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย[n. exp.] (khā khlātkh) EN: mean square error FR:
คือ[v.] (kheū) EN: be ; mean ; be equivalent FR: être ; signifier
คืออะไร (...คืออะไร)[X] (... kheū ar) EN: What is ...? ; What does mean ...? FR: Que signifie ... ? ; Qu'est-ce que ... ? ; ... c'est quoi ?
ขี้จาบ[adj.] (khī jāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt ; vulgar ; mean FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean ; tight FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean FR: radin
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
ก็ใช่ว่า[xp] (kø chai wā) EN: it doesn't mean that FR:
หมาย[v.] (māi) EN: mean ; intend ; purpose ; expect ; aim FR: signifier
ไม่ดี[adj.] (mai dī) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
หมายความ[v.] (māikhwām) EN: mean ; have in mind FR: signifier ; vouloir dire ; entendre
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify ; it means that FR: signifier ; vouloir dire
หมายถึง[v.] (māitheung) EN: mean ; refer to FR: signifier ; désigner ; être
หมายถึงว่า[v. exp.] (māitheung w) EN: mean FR: signifier
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
มัชฌิมฮาร์มอนิก[n.] (matchimahām) EN: harmonic mean (H.M.) ; subcontrary mean FR: moyenne harmonique [f]
มัชฌิมค่าสูงสุด[n. exp.] (matchima kh) EN: mean of maxima FR:

mean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Effektivwert {m}effective value; mean
meinen; sagen wollen | meinend | gemeint | er/sie meint | ich/er/sie meinte | er/sie hat/hatte gemeint | es ernst meinento mean {meant; meant} | meaning | meant | he/she means | I/he/she meant | he/she has/had meant | to mean business
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)
Ausfallabstand {m} | mittlerer Ausfallabstandtime between failure (TBF) | mean time between failure (MTBF)
hinterhältig; verschlagen; krumm; trickreich {adj} | auf die krumme Tourdevious | by devious means
gemein {adv}meanly
bedeutungsschwer {adj}fraught with meaning
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Meeresspiegel {m}Mean Sea Level (MSL)
Mittelwasserabfluss {m}mean discharge
Mittelwertsatz {m} [math.]mean value theorem
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest
Wichtigkeit {f}meaningfulness
bedeutungslos {adj} | bedeutungsloser | am bedeutungslosestenmeaningless | more meaningless | most meaningless
Hintersinn {m}deeper meaning
aussagefähig {adj}meaningful
bedeuten; heißen; bezeichnen | bedeutend; heißend; bezeichnend | bedeutet; geheißen; bezeichnet | es bedeutet | es bedeutete | es hat/hatte bedeutetto mean {meant; meant} | meaning | meant | it means | it meant | it has/had meant
bedeutungslos; ausdruckslos {adv}meaninglessly
bedeutungsvoll {adv}meaningfully
erniedrigend {adj}demeaning
gutgesinnt; wohlgesinnt; wohlmeinend {adj}well-meaning
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless
nichts sagend; nichtssagend {adv}unmeaningly
viel sagend; vielsagend [alt] {adj}meaningful
Antriebssystem {n}means of propulsion
Arbeitsmittel {pl}means of labour
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment
Lebensunterhalt {m}means of subsistence
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Mittel {n} | Mittel und Wege | ein Mittel zum Zweckmeans | ways and means | a means to an end
Transportmittel {n}means of transportation
Zahlungsmittel {n}means of payment
Zuchtmittel {n}means of correction
Zwangsmittel {n}means of coercion
Zwischenzeit {f} | in der Zwischenzeitmeantime | in the meantime
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.]
Privateigentum {n} an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mean
Back to top