ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meanwhile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meanwhile*, -meanwhile-

meanwhile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meanwhile (adv.) ขณะที่ See also: ในขณะที่, ในระหว่าง Syn. meantime, for the time being
English-Thai: HOPE Dictionary
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในขณะเดียวกัน (conj.) meanwhile See also: at the same time Syn. ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You caused the Puppet Master to dive into a cyborg, then meanwhile murdered his real body?คุณหมายความว่าเจ้านักเชิดหุ่นมันเข้ามาในร่างไซบอร์ก, แล้วในระหว่างนั้นร่างจริงของเขาก็ถูกทำลายงั้นรึ?
I had to pretend to my dad like I had been there the whole entire time, and meanwhile my aunt was remodeling her house, so when I went to go find the bathroom, I walked into a closet.และก่อนหน้านั้นอาฉันจัดบ้านใหม่ ตอนฉันเข้าห้องน้ำ มันดันกลายเป็นห้องเสื้อผ้า - ไม่มีทาง
Yeah, but meanwhile my skills are getting rusty-เข้าใจ.. แต่ว่าเดี๋ยวฝีมือฉันก็ขึ้นสนิมหรอก
Now, meanwhile outside, the other guys were blocked the enterance and exit to the carpark with a quick setting cement pool.ตอนนี้ ขณะเดียวกันข้างนอก พวกคนอื่นๆน่ะ - ก็ถูกบล๊อคไม่ให้เข้าร่วม และถูกตั้งค่าเตะออกอย่างรวดเร็ว
And meanwhile I have Federales surrounding my house.และในขณะเดียวกัน ผมถูกรัฐบาลกลางบุกเข้าปิดล้อมบ้านผม
That case is currently being prosecuted, meanwhile The General is in jail serving time for a totally unrelated charge.คดีอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ระหว่างนี้ 'นายพล' กำลังอยู่ในคุกชดใช้บาป ในข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้เลย
Meanwhile a prezzie.ในระหว่างนี้ ปริศนาสุดท้าย
Meanwhile our men are holding out against syphilis and diarrhea.ขณะเดียวกันทหารของเราก็ฟันฝ่า โรคซิฟิลิสและท้องร่วงไปได้
Meanwhile recent events had driven Lavender back into the arms of an old flame.ขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ลาเวนเดอร์ กลับเข้าสู่อ้อมแขนของคนรักเก่า
Meanwhile the U.S. and WHO, citing the failure of the Korean government World Health Organization, Geneva, Switzerland to secure the remaining two infected family members, or to capture the creature in question, have announced a policy of direct interventในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาและองค์กรอนามัยโลกได้กล่าวถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ องค์กรอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ในการจับกุม สมาชิกจากครอบครัวติดเชื้อสองคนที่เหลือ หรือจับสัตว์ประหลาดดังกล่าว
Meanwhile we look out into inside of a Ping-Pong ball.ระหว่างนี้เราจะรออยู่ข้างใน ลูกปิงปองนี่
Meanwhile we ship off ten copies to ten buyers.ในขณะที่เราส่งออกไปสิบ สำเนาให้กับผู้ซื้อสิบ

meanwhile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与此同时[yǔ cǐ tóng shí, ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 与此同时 / 與此同時] at the same time; meanwhile
在此之际[zài cǐ zhī jì, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄐㄧˋ, 在此之际 / 在此之際] meanwhile; at the same time

meanwhile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile
然斯[そうこう, soukou] (n) meanwhile
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P)
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
此の内;此の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand

meanwhile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในขณะเดียวกัน[adv.] (nai khana d) EN: meanwhile ; at the same time FR: en même temps ; au même moment
ในเวลาเดียวกัน[adv.] (nai wēlā dī) EN: meanwhile ; at the same time ; simultaneously FR: en même temps ; au même moment
ในเวลานี้[n. exp.] (nai wēlā nī) EN: at this time ; now ; meanwhile FR: à l'heure actuelle
ไปพลาง[adv.] (pai phlāng) EN: while ; meanwhile FR:
ไปพลางก่อน[adv.] (pai phlāng ) EN: for the time being ; in the meantime ; meanwhile FR:
ไปพลาง ๆ = ไปพลางๆ[adv.] (pai phlāng-) EN: while ; meanwhile FR:
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
ระหว่าง[adv.] (rawāng) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[adv.] (rawāng nan) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime FR: entre-temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meanwhile
Back to top