ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resources

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resources*, -resources-

resources ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resources (n.) ทรัพยากรของประเทศ Syn. raw material, wealth
resources (n.) ทรัพย์สินของบริษัท Syn. assets, capital
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (n.) water resources engineering
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี (n.) Department of Mineral Resources See also: Department of Underground Resources
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Local resources have been strained to the breaking point.โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด
They've used up all the resources on their planet, and they're looking to harvest our planet next.ใช้ทรัพยากรบนดาวเคราห์จนหมด แล้วก็มองหาดาวดวงต่อไป
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually unlimited resources we seem to have when we began this journey.อารยธรรมของเราก็เช่นเดียวกัน หน้าผาที่สูงลิบ เปรียบเสมือนทรัพยากรที่ดูเหมือนไม่มีขีดจำกัด
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
This was an enterprise so vast that it required the resources of a computer.นี่เป็นงานใหญ่มาก จริง ๆ แล้วต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
For years, we operated under the belief that we could continue consuming our planet's natural resources without consequence.ตลอดหลายปี เราทำทุกอย่างภายใต้ความเชื่อที่ว่า... ...เราสามารถใช้ทรัพยากรบนโลกได้ โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
I mean, do you have the kind of resources to...?ฉันหมายความว่า พวกคุณมีเงินพอ... มั้ย
I'll be scheduling the launch... so you can call me in the morning for resources and crew.เรามีตารางปล่อยยาน... คุณโทรหาฉันตอนเช้า จะได้เตรียมลูกเรือ.
Our family has obtained many fuels and resources motivated by the humiliation caused by the steam engine.ครอบครัวของเรารวบรวมเชื้อเพลิงและแร่ไว้มากมาย

resources ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 周转 / 周轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 週轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财力 / 財力] financial resources
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, 人力资源 / 人力資源] human resources
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)

resources ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
資源外交[しげんがいこう, shigengaikou] (n) resources diplomacy
資源確保[しげんかくほ, shigenkakuho] (n) securement of resources
資源節約[しげんせつやく, shigensetsuyaku] (n) conservation of resources
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock
財源[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P)
運用委託[うんよういたく, unyouitaku] (n) mandate (e.g. to use resources); lease (e.g. to use facilities)
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources

resources ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี[n. exp.] (jaophanakng) EN: mineral resources officer FR:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan ) EN: resources allocation FR: répartition des ressources [f]
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of natural resources FR:
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล[org.] (Krom Sappha) EN: Department of Groundwater Resources FR:
รวมกำลัง[v. exp.] (rūam kamlan) EN: pool resources FR: rassembler
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
ทรัพยากรบุคคล[n. exp.] (sapphayākøn) EN: individual resources ; human ressources ; ressource person FR:
ทรัพยากรการผลิต[n. exp.] (sapphayākøn) EN: productive resources FR:
ทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (sapphayākøn) EN: human resources FR: ressources humaines [fpl]
ทรัพยากรน้ำบาดาล[n. exp.] (sapphayākøn) EN: groundwater resources FR:
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: natural resources ; natural wealth FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
ทรัพยากรทางการบริหาร[n. exp.] (sapphayākøn) EN: administrative resources FR:
ทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (sap tāidin) EN: underground resources ; mineral resources FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)[org.] (Søphø. (Sam) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:

resources ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resources
Back to top