ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

represent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *represent*, -represent-

represent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
represent (vt.) ทำหน้าที่แทน See also: ทำแทน, เป็นตัวแทน Syn. act for, stand for
represent (vt.) เป็นสัญลักษณ์ของ See also: เป็นเครื่องหมายของ Syn. symbolize, typify
represent (vt.) อธิบาย Syn. explain, express
represent (vt.) แสดงให้เห็น See also: แสดง Syn. illustrate, show
represent as (idm.) แสดงให้เห็นภาพของ
represent as (idm.) เป็นเครื่องหมายของ
represent to (phrv.) แสดงให้เห็นภาพ / ความคิด
represent to (phrv.) อธิบาย See also: ให้ความกระจ่างกับ
represent to (phrv.) แสดงความคิดเห็นกับ
representation (n.) การเป็นตัวแทน See also: การดำเนินการแทน Syn. personification, impersonation, delegation
representational (adj.) ซึ่งดำเนินการแทน
representative (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. agent, delegate, proxy
representative (n.) ตัวอย่าง Syn. example
representative (adj.) เป็นตัวแทน
representative (adj.) เป็นตัวอย่าง See also: เป็นแบบอย่าง Syn. symbolic, typical
representatively (adv.) โดยดำเนินการแทน
representiveness (n.) การเป็นตัวแทน See also: การดำเนินการแทน
English-Thai: HOPE Dictionary
represent(เรพริเซนทฺ') vt. แทน,พูดแทน,แสดง,แสดงให้เห็น,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย,พรรณนา, See also: representability n. representable adj. typicfy,impersonate
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
English-Thai: Nontri Dictionary
represent(vt) แสดง,แทนตัว,เป็นตัวอย่าง,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representational artศิลปะแสดงลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำหน้าที่แทน (v.) represent See also: act as Syn. ทำแทน
แทนค่า (v.) represent See also: stand for, substitute
รูปแทน (n.) representation
ผู้แทน (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนราษฎร (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (n.) representative See also: member of the assembly, member of parliament, MP Syn. สมาชิกสภา
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
Rep. (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
ตีนสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet
ผู้แทนพระองค์ (n.) royal representative See also: royal envoy Syn. ตัวแทน
ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the repetitive sign Syn. ไม้ยมก
ส.ส. (n.) member of the House of Representatives Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สผ (n.) The Secretariat of the House of Representatives Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎร (n.) House of Representatives See also: Assembly of the People´s Representatives, House of Parliaments, Lower House
สภาผู้แทนราษฎร (n.) House of Representatives See also: Assembly of the People´s Representatives
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (n.) Member of the House of Representative Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส.
สระโอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) Secretariat of the House of Representatives
สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) The Secretariat of the House of Representatives
เท้าสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet Syn. ตีนสิงห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I'm willing to call you not well-informed enough to represent this country.{\cHFFFFFF}ฉันยินดีที่จะโทรหาคุณไม่สันทัดกรณี พอที่จะเป็นตัวแทนของประเทศนี้
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย
And let me remind them that only the top four finishers... will earn the right to represent Jamaica... in the forthcoming summer games in Seoul, Korea.และผมขอเตือนนักกีฬาทุกท่านว่า อันดับ 1-4 เท่านั้น... ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ของจาไมก้า... ไปแข่งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
Those guys have earned the right to represent their country.พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเป็น ตัวแทนประเทศของเขา
And whatever he asks you, allow me just to represent you and speak for you.เขาถามอะไรให้ฉันตอบเอง
I represent the princess!ต่อไปห้ามเรียกชื่อนี้อีก
On what basis do you choose a human being to represent humanity?พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือก มนุษย์จะเป็นตัวแทน ของมนุษยชาติ?
Nothing would give me more pride than to represent my country.ไม่มีอะไรที่จะ ให้ฉันภาคภูมิใจมากขึ้น มากกว่าที่จะ เป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
But I think we all know that person is not gonna represent you as well as I can.แต่คนคนนั้นคงทำงานให้คุณไม่ดีเท่าผมหรอก
You know, if the Lomans had let me represent them instead of the Real Estate King, that house would never have sat on the market for six months.รู้มั้ยถ้าโลแมนให้ชั้นขายแทนเรียล เอสเทท คิง บ้านนั่นจะขายออกตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้วนู่น

represent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
国花[guó huā, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ, 国花 / 國花] plants chosen to represent geographical areas
虚缺号[xū quē hào, ㄒㄩ ㄑㄩㄝ ㄏㄠˋ, 虚缺号 / 虛缺號] Chinese blank character □ (punct. used to represent an unreadable character)
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
歪曲[wāi qū, ㄨㄞ ㄑㄩ, 歪曲] distort; misrepresent
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, 杂家 / 雜家] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 佩洛西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007
标音法[biāo yīn fǎ, ㄅㄧㄠ ㄈㄚˇ, 标音法 / 標音法] phonetic transcription; system of representing spoken sounds
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 代表] representative; delegate; to represent; to stand for
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, 代表作] representative work (of an author or artist)
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 代表性] representative; typical
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
全权代表[quán quán dài biǎo, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 全权代表 / 全權代表] a plenipotentiary (representative)
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, 常驻 / 常駐] resident; permanent (representative)
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 推销员 / 推銷員] sales representative; salesperson
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 众议员 / 眾議員] member of the US House of Representatives
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 议员 / 議員] member (of a legislative body); representative
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 乾] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, 表征 / 表徵] symbol; indicator; representation
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, 诸子 / 諸子] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others
诸子十家[zhū zǐ shí jiā, ㄓㄨ ㄗˇ ㄕˊ ㄐㄧㄚ, 诸子十家 / 諸子十家] various sages and ten schools of thought; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子

represent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
スピード線[スピードせん, supi-do sen] (n) speed lines; lines drawn to represent motion
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
借訓[しゃっくん, shakkun] (n) using the Japanese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
借音[しゃくおん, shakuon] (n) (See 万葉仮名) using the Chinese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation)
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning
踊り字;踊字(io);躍り字;躍字[おどりじ, odoriji] (n) iteration mark (used to represent repetition of the previous character); ditto mark
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P)
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
グリフ表現[グリフひょうげん, gurifu hyougen] (n) {comp} glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy)
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind)
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells)
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
三岐代表[さんぎだいひょう, sangidaihyou] (n) representative of Gifu and Mie prefectures
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P)
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アト[あと, ato] atto represents 10^-18
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
数表現[すうひょうげん, suuhyougen] number representation, numeration
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative

represent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaē) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent FR: représenter
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer
แทนค่า[v.] (thaēn khā) EN: represent FR:
ทำหน้าที่แทน[v. exp.] (tham nāthī ) EN: represent ; act as FR: représenter
อุปโลกน์[v.] (upalōk = up) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR:
อุปโลกน์[v.] (uppalōk = u) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR: inventer
ว่าต่าง[v.] (wātāng) EN: represent in court ; represent a party in legal proceedings FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān damnoēn) EN: class action ; class suit ; representative action FR:
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
การเป็นตัวแทน[n. exp.] (kān pen tūa) EN: representation FR:
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงคำ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: representation FR: représentation [f]
การแสดงละคร[n. exp.] (kān sadaēng) EN: FR: représentation théâtrale [f]
การแทน[n.] (kān thaēn) EN: representation FR:
การแทนข้อมูล[n. exp.] (kān thaēn k) EN: data representation FR:
การแทนความรู้ [n. exp.] (kān thaēn k) EN: knowledge representation (KR) FR:
การแทนความสัมพันธ์[n. exp.] (kān thaēn k) EN: representing relations FR:
การแทนกราฟ[n. exp.] (kān thaēn k) EN: graph representation FR:
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: Committee of Permanent Representatives to ASEAN FR:
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūth) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative FR: délégation [f] ; mission [f]
เขียนแทน[v. exp.] (khīen thaēn) EN: FR: représenter ; symboliser
เขียนแทนด้วย...[v. exp.] (khīen thaēn) EN: FR: représenté par ... ; symbolisé par …
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayān) EN: sample ; representative sample FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image FR: amulette représentant le Bouddha [f]
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
นึกภาพ[v. exp.] (neuk phāp) EN: FR: s'imaginer ; se représenter
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
เป็นอันตรายต่อ[v. exp.] (pen antarāi) EN: be bad for FR: nuire à ; être dangereux pour ; être nuisible pour ; représenter un danger pour
เป็นหูเป็นตา[v. exp.] (pen hū pen ) EN: keep an eye on things ; keep a watch over ; be another's eyes and ears ; act as another's representative FR:
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaē) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute FR:
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
ภาพสัญลักษณ์[n. exp.] (phāp sanyal) EN: FR: image symbolique [f] ; représentation symbolique [f]
พระเครื่อง[n.] (phrakhreūan) EN: amulet ; small Buddha image FR: amulette [f] ; figurine représentant le Bouddha [f]
พระกริ่ง[n.] (phra kring) EN: metal Buddha image FR: amulette représentant le Bouddha [f]

represent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Agenturvertreter {m}agency representative
Analogdarstellung {f}analog representation
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Klassensprecher {m}class representative
Interessenvertretung {f}representation of interests
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Volksvertretung {f}representation of the people
Repräsentativsystem {n} [pol.]representational system
Volksvertreter {m}representative of the people
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative
Außendienst {m}sales representatives
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Repräsentant {m} [math.]representative
Repräsentant {m}representative
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
vertretungsweise {adv}representatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า represent
Back to top