ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimportant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimportant*, -unimportant-

unimportant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimportant (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ขี้ปะติ๋ว Syn. insignificant Ops. crucial, significant, important
unimportantly (adv.) อย่างเล็กน้อย Syn. insignificantly
English-Thai: HOPE Dictionary
unimportant(อันอิมพอร์'เทินทฺ) adj. ไม่สำคัญ., See also: unimportance n., Syn. slight,trivial,insignificant,minor,trivial
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หางแถว (adj.) unimportant See also: subordinate Syn. ปลายแถว Ops. หัวแถว
พลความ (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
รายละเอียด (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, ข้อปลีกย่อย
รายละเอียดปลีกย่อย (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
เรื่องประกอบ (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or has my business become unimportant to you?ไม่สนใจธุรกิจผมบ้างเลย
I hope you're not implying that any day is unimportant at Cortex Semi.นายคงไม่ได้คิดว่างานประจำของฉันแต่ละวันไม่มีอะไรสำคัญหรอกใช่ไหม
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า
It is very small, very unimportant to large countries, but very important to me.มันเล็กมากๆ เป็นประเทศที่ไม่ค่อยสำคัญ แต่มันสำคัญสำหรับชั้น
Very unimportant to this town, like a spleen.ไม่ได้สำคัญกับเมืองนี้เลย เหมือนม้าม
One unimportant little man... what makes you think you get to choose?คนตัวเล็กๆที่ไม่สำคัญ-- ทำไมนายถึงจะได้เลือก
Because I got to believe that I can choose what I do with my... unimportant little life.เพราะฉันต้องเชื่อว่า ฉันเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆ กับ... ชีวิตเล็กๆที่ไม่สำคัญของฉันได้
I have something unimportant that can't ever move.ส่วนฉันมีเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ต้องทำ
Rendered unimportant by recent events! I can't hear you!ไม่สำคัญเนื่องจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น!
Eternal rest is for unimportant men.หลับไหลนิรันดร์มีไว้สำหรับผู้ไร้ค่า
It's unimportant. I came here to give you some valuable advice.นั่นไม่สำคัญ ผมมานี่ เพื่อให้คำแนะนำที่มีค่า
What we feel isn't important. it's utterly unimportant.สิ่งที่เรารู้สึกมันไม่สำคัญ มันไม่สำคัญเลยสักนิด

unimportant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 不要紧 / 不要緊] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but
不重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, 不重要] unimportant

unimportant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尺縑;尺けん[せっけん, sekken] (n) (1) small amount of silk (i.e. only one foot of cloth); (2) unimportant painting; trivial work of art
枝葉末節[しようまっせつ, shiyoumassetsu] (n) unimportant details (lit
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person
鼠輩[そはい, sohai] (n) small fry; unimportant people
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)

unimportant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ๊บจ๊อย[adj.] (jipjǿi) EN: minor ; trivial ; petty ; unimportant FR:
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities FR:
รายละเอียดปลีกย่อย[n. exp.] (rāila-īet p) EN: unimportant matter FR:
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate ; partial FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre ; partiel

unimportant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwesentlich {adj}irrelevant; unimportant
belanglos; unwichtig; unerheblich {adj} | belangloser; unwichtiger; unerheblicher | am belanglosesten; am unwichtigsten; am unerheblichstenunimportant | more unimportant | most unimportant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimportant
Back to top