ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drift*, -drift-

drift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drift (n.) กองดิน See also: กองหิมะ Syn. heap, stack, mound
drift (n.) การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง
drift (n.) ความหมาย See also: ใจความ Syn. meaning, message
drift (n.) แนวทาง See also: แนว, แนวโน้ม
drift (vi.) เร่ร่อน See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย Syn. roam, wander, ramble
drift (n.) แรงผลักดัน
drift (vi.) ลอย See also: ปลิว, ล่องลอย Syn. breeze, flit, sail, float
drift (vi.) หลง See also: หลงทาง, พลัดหลง Syn. digress, depart Ops. advance
drift along (phrv.) ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drift along (phrv.) ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต) See also: ล่องลอย
drift apart (phrv.) พลัดกัน See also: แยกจากกัน
drift apart (phrv.) แยกกัน See also: ห่างกันออกไป
drift away (phrv.) ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างช้าๆ (โดยลม, กระแสน้ำ) Syn. drift off
drift away (phrv.) เริ่ม (คิด,รู้สึก) ต่างกัน
drift in (phrv.) ถูกพัดพาไป See also: พาไป
drift in (phrv.) มาถึงอย่างเป็นทาการ
drift off (phrv.) ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างชาๆ (โดยลม, กระแสน้ำ) See also: พาไป Syn. drift away
drift out (phrv.) ถูกพัดหรือพาไป (โดยกระแสน้ำ)
drift towards (phrv.) ถูกพัดหรือพาไปยัง See also: พัดเข้าหา
drift towards (phrv.) เข้าสู่ทีละน้อย See also: เคลื่อนเข้าหาทีละน้อย
drifter (n.) คนจรจัด See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน Syn. bum, tramp, vagabond Ops. gentleman, toiler, workman
drifting (adj.) ลอยไป See also: ล่องลอย
drifting (adv.) ลอย Syn. adrift, floting
drifting (adj.) ไม่มีทิศทาง See also: นอกลู่นอกทาง Syn. deviating
drifting (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, traveling
English-Thai: HOPE Dictionary
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน,มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
driftblot(ดริฟท'โบลท) n. แหลอย,สลักผูก,
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
English-Thai: Nontri Dictionary
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
driftน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้างอยู่ (v.) drift See also: float, sway, hover Syn. ลอยอยู่
ลอยละล่อง (v.) drift See also: float, wander, waft Syn. ลอย, ล่องลอย
ลอยลิ่ว (v.) drift See also: float, waft Syn. ลอย, ลอยละล่อง
ลอยอยู่ (v.) drift See also: float, sway, hover Syn. ค้างอยู่
ลอยเคว้ง (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
เคว้ง (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, ลอยเคว้ง, เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
เคว้งคว้าง (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Ops. มีเป้าหมาย
เท้งเต้ง (v.) drift See also: float, sway, hover Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่
เลื่อนลอย (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้างเคว้ง, เคว้งคว้าง, ลอยเคว้ง Ops. มีเป้าหมาย
เลื่อนลอย (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, ไร้จุดหมาย Ops. มีเป้าหมาย
ไร้จุดหมาย (v.) drift See also: float, wander Syn. คว้าง, คว้างเคว้ง, เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
ลอย (v.) drift (from job to job) See also: drift (from place to place) Syn. ลอยชาย
ลอย (v.) drift (from job to job) See also: drift (from place to place) Syn. ลอยชาย
ค้างอยู่ (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ลอยอยู่
ลอยอยู่ (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ค้างอยู่
เท้งเต้ง (adv.) driftingly See also: floatingly Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่
คว้างเคว้ง (adv.) adrift See also: aimlessly, randomly Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง
ลอยแพ (v.) be adrift on a raft See also: float on a raft
เคว้งคว้าง (adv.) adrift See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย Ops. มีเป้าหมาย
เติ่ง (adv.) adrift See also: in the lurch Syn. ค้างเติ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
I was afraid she'd drift away....และฉันอิจฉา ฉันกลัวว่าเธอจะตีห่างออกไป
Them sheep'll drift if I don't get back up there tonight.ถ้าไม่ขึ้นไปคืนนี้ แกะอาจจะหลงฝูงก็ได้นะ
(TOKYO drift (FAST furious) playing)(TOKYO DRIFT (FAST FURIOUS) PLAYING)
Well, look, man, this car right here's like the Mona Lisa of the drift world.เอาล่ะ รถอยู่ที่นี่แล้ว เหมือนกับโมนาลิซา ที่ "ดริฟ" โลกนี้
And now you found your family with these drift nuts.และตอนนี้คุณเจอครอบครัวของคุณ กับดริฟท์เท่ๆพวกนั้น
My mother, she's blind in one eye and she can drift better than that.แม่ของฉัน เธอตาบอดข้างหนึง และเธอดริฟท์ได้ เก่งกว่านั้นอีก
So, if you don't drift to win, what do you drift for?ถ้ายังงั้น ถ้าคุณไม่ได้ "ดริฟท์" เพื่อชัยชนะ แล้วคุณทำไปเพื่ออะไร
But sooner or later, reminders drift back into our lives...แต่ไม่ช้าก็เร็ว มันก็จะกลับมาหาเราอีก
# Wake me up if I should drift away #ปลุกฉันขึ้นมา ถ้าฉันหลับไหล
And then just before you drift off to sleep, you're going to have one final, terrifying thought.และก่อนที่จะเคลิมหลับไป คุณกำลังเข้าสู่ความหวาดกลัวที่ผ่านมา

drift ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, 漂移] drift (electrical)
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial
大陆漂移[dà lù piāo yí, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄠ ㄧˊ, 大陆漂移 / 大陸漂移] continental drift
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
漂游[piāo yóu, ㄆㄧㄠ ㄧㄡˊ, 漂游 / 漂遊] drift
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 飘零 / 飄零] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, 飘荡 / 飄盪] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life

drift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift
ドリフト[, dorifuto] (n) drift
ドリフト・ダイブ;ドリフトダイブ[, dorifuto . daibu ; dorifutodaibu] (n) drift dive
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift
偏流[へんりゅう, henryuu] (n) drift
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P)
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
海流瓶[かいりゅうびん, kairyuubin] (n) drift bottle
立ち迷う[たちまよう, tachimayou] (v5u,vi) to drift along
遺伝的浮動[いでんてきふどう, identekifudou] (n) genetic drift
飛砂[ひさ, hisa] (n) (See 飛雪) blown sand; sand blow; sand drift (by the wind)
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes)
ドリフター[, dorifuta-] (n) drifter
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
吹き流す;吹流す[ふきながす, fukinagasu] (v5s,vt) (See 吹き流し) to blow along (in the wind); to set adrift
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
漂わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose
漂流物[ひょうりゅうぶつ, hyouryuubutsu] (n) driftwood; flotsam
漂流者[ひょうりゅうしゃ, hyouryuusha] (n) person adrift on the sea; castaway (on an island)
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
路頭に迷う[ろとうにまよう, rotounimayou] (exp,v5u) to be adrift in the streets; to be out in the cold
雪溜まり[ゆきだまり, yukidamari] (n) snowdrift
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship
飛雪[ひせつ, hisetsu] (n) blizzard; snowdrift
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドリフト[どりふと, dorifuto] drift

drift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับความ[v.] (japkhwām) EN: understand ; catch one's drift FR:
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
คระแวง[v.] (khrawaēng) EN: drift FR:
แคว้ง[v.] (khwaēng) EN: drift FR:
เคว้ง[v.] (khwēng) EN: float along ; drift FR:
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift FR: dériver
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft FR: flotter ; surnager
ลอยเคว้งคว้าง[v. exp.] (løi khwēngk) EN: drift FR:
ลอยลิ่ว[v.] (løiliu) EN: drift ; float ; waft FR:
ลอยน้ำ[v.] (løinām) EN: float on the water ; drift on the water FR: flotter sur l'eau
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift FR:
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutm) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift FR: ne pas avoir de but
ระเหระหน[v.] (rahērahon) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระเหเร่ร่อน[v.] (rahērērǿn) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam ; wander ; drift FR: parcourir
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from FR: se débarrasser
ทฤษฎีทวีปจร[n. exp.] (thritsadī t) EN: theory of continental  drift FR:
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrift ; floating ; suspended FR:
คว้างเคว้ง[adv.] (khwāngkhwēn) EN: adrift FR:
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
ลอยคว้าง[v.] (løi khwāng) EN: float ; be adrift ; be floating FR:
ลอยคว้าง[adj.] (løi khwāng) EN: floating ; adrift FR:
ลอยละล่อง[v. exp.] (løi la long) EN: drift; float; wander; waft FR:
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: be adrift on a raft ; float on a raft FR:
ลอยแพ[adj.] (løiphaē) EN: adrift FR:
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
เท้งเต้ง[adj.] (thēngtēng) EN: floating about ; drifting FR:
เท้งเต้ง[adv.] (thēngtēng) EN: driftingly FR:
เติ่ง[adj.] (toeng) EN: adrift ; in the lurch FR: à la dérive ; sans direction précise

drift ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontinentaldrift {f}continental drift
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
Keiltreiber {m}key drift
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Austreiber {m}drift punch
Abdriftkorrektur {f}drift correction
Drift {f}drift
Silospeicher {m} [electr.]drift register
Treibeis {n}drift ice
Driftwinkel {m}drift angle; side slip angle
Schräglaufwinkel {m}drift angle; slip angle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drift
Back to top