ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rambling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rambling*, -rambling-

rambling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambling (adj.) ซึ่งกระจายไปหลายทิศทางอย่างไร้รูปแบบ
ramblingly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน Syn. disjointedly Ops. coherently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know Hannah, she was just rambling likeรู้มั้ย เธอชอบพูดประมาณว่า
I kept on rambling like a blabbermouthไม่รู้ผมทำไปได้ไง ผมจ้อไม่หยุดปากเลย
You know, when you start rambling about spaceships and aliens, people kind of look at you funny.คุณก็รู้, เมื่อคุณเริ่ม พูดพร่ำเรื่องยานอวกาศหรือมนุษย์ต่างดาว คนจะมองคุณเป็นตัวตลก
Lord, I was born a rambling man.เจ้านายของฉันเกิดเป็นคนจ้ำจี้จ้ำไช
I know I'm rambling now.I know I'm rambling now.
As I listened to the butcher rambling on it hit me-- Vince set up the score. So the driver must have been in on it. If I found her, I'd be that much closer to him.กว่าคนทุกวันนี้ ถ้าได้พบเธอ\ ฉันต้องการที่จะใกล้ชิดเธอให้มาก.
Uh, I'm better at incoherent rambling than speeches, so I'll keep it short.อืม, แต่ฉันว่ามันจะดีถ้า พุดแบบกันเอง ดีกว่ากล่าวอะไรอย่างเป็นทางการ ดังนี้นฉันจะทำให้มันสั้งลง
When you're rambling on the Spanish shore♪ When you're rambling ♪ ♪ on the Spanish shore ♪
Anyhow, sorry, I'm... rambling on.อย่างไรก็ต้องขอโทษ ที่ผมพูดเลอะเทอะ
I'm gonna go, let you do your thing and then maybe if you're feeling forgiving you can... forget the whole me accosting you in the bathroom with too much information when you just want to be alone and then rambling on and onฉันจะปล่อยให้เธอทำธุระส่วนตัว เพื่อเธอจะคิดอะไรได้ อย่างการให้อภัย ฉันที่มาทักทายเธอในห้องน้ำ
I guess you prefer me pharmaceutically castrated, rambling on like a lunatic.ฉันว่านายคงอยากให้ฉันเป็นง่อยเพราะฤทธิ์ยา และบ่นเพ้อเหมือนคนบ้า
The rambling conversations between her and her bedridden mother.บทสนทนาเรื่อยเปื่อย ระหว่างเธอกับแม่ที่นอนป่วย

rambling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling
セルスクランブル[, serusukuranburu] (n) {comp} cell scrambling
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
我先に[われさきに, waresakini] (adv) self first; striving to be first; scrambling for
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling
漫然[まんぜん, manzen] (adj-t,adv-to) aimless; rambling; desultory
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble
電波な奴[でんぱなやつ, denpanayatsu] (n) (sl) person who says nonsensical ramblings; lunatic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling

rambling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Brambling FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]

rambling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimverschlüsselung {f}scrambling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rambling
Back to top