ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tramp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tramp*, -tramp-

tramp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tramp (n.) คนจรจัด See also: กุ๊ย Syn. vagabond, wanderer
tramp (n.) การเดินทางไกล
tramp (vi.) เดินหรือย่ำเสียงตึงตัง
tramp (vi.) เดินเท้า See also: เดิน
trample (vi.) กระทืบ See also: เหยียบย่ำ
trample on (phrv.) เหยียบ/ย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบหรือย่ำบน Syn. step on, tread on
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบบน See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ Syn. stamp on, walk on, walk over
trample on (phrv.) เหยียบย่ำ See also: ทับถม Syn. step on, tread on, walk over
trample on (phrv.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน Syn. tread on, walk on
trample out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. tread out
trampoline (n.) เตียงผ้าใบสำหรับกระโดด
English-Thai: HOPE Dictionary
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trampsคนเร่ร่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุ๊ย (n.) tramp See also: hobo, bum, vagrant
คนพเนจร (n.) tramp See also: vagabond, vagrant, hobo Syn. คนร่อนเร่พเนจร
คนร่อนเร่พเนจร (n.) tramp See also: vagabond, vagrant, hobo
ย่ำเท้า (v.) tramp See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time Syn. เดิน, ย่ำ
เด็กจรจัด (n.) tramp child See also: vagabond child, vagrant child, hobo child Syn. เด็กเร่ร่อน
เด็กร่อนเร่ (n.) tramp child See also: vagabond child, vagrant child, hobo child Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน
เด็กเร่ร่อน (n.) tramp child See also: vagabond child, vagrant child, hobo child Syn. เด็กจรจัด
เด็กเร่ร่อน (n.) tramp child See also: vagabond child, vagrant child, hobo child
กระทืบ (v.) trample See also: stamp, crush with the foot, tread Syn. เหยียบ
กระทืบเท้า (v.) trample See also: stamp down, crush with the foot, tread
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม
The tramp raiding the dustbin, the woman with the white shoes, and, of course, the man with the tracksuit.คนจรจัดโจมตีถังขยะผู้หญิงที่มีรองเท้าสีขาว และแน่นอนคนที่มีวอร์ม
You know, tramp steamers and such.บางทีซำเหมาโบกเรือเอา
You don't want a tramp like meอาจารย์คงไม่อยากได้ ผู้หญิงก๋ากั่นแบบฉัน
Now, let's see if I am as lucky as that tramp Nok-su.ไหนข้าขอดูหน่อยสิ ถ้าฉันโชคดี เท่ากับ นกซู
That tramp is a work of plastic surgery.ยัยนั่นต้องไปทำศัลยกรรมมาแน่เลย
You and your partner just tramp across the country on your own dime until you find some horrible nightmare to fight?คุณกับคู่หู ย้ายไปตามเมืองต่างๆ กับเงินนิดๆหน่อยๆ จนกว่าจะเจอกับฝันร้ายพวกนี้ แล้วต่อสู้ งั้นเหรอคะ?
Do you really think I wanna spend my weekend watching women with tramp stamps work out their daddy issues?ให้กับวันหยุดที่หายไป ฉันไม่เคยเข้าออกในวันนั้น คุณคิดจริงๆเหรอว่า ฉันจะใช้วันหยุด
Your father's current tramp of the month is waiting inside with your dress.คุณพ่อของคนจรประจำเดือนของอย่างลูกคอยอยู่ด้านใน พร้อมกับชุดของลูกแล้ว
And you think being seen as a cheap tramp is better?- แล้วได้ชื่อว่าส่ำส่อน จะดีกว่าเหรอ?
♪ That's why the lady is a tramp# เพราะงั้นเธอคือ พวกจรจัด #
♪ That's why the lady ♪ ♪ Is a tramp# เพราะงั้นเธอคือ...

tramp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, 踹] kick; trample
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)
流浪汉[liú làng hàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄏㄢˋ, 流浪汉 / 流浪漢] tramp; wanderer
[róu, ㄖㄡˊ, 禸] trample
绷床[bēng chuáng, ㄅㄥ ㄔㄨㄤˊ, 绷床 / 繃床] trampoline
践踏[jiàn tà, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚˋ, 践踏 / 踐踏] trample
[róu, ㄖㄡˊ, 蹂] trample
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill

tramp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation

tramp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child ; waif FR:
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child FR: jeune clochard [m]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler FR: clochard [m] ; clodo [m] (fam.) ; mendiant [m] ; vagabond [m]
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove FR:
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
ช้างกระทืบโรง[n. exp.] (chāng krath) EN: Trampling Elephants (Thai nickname for Coventry City) FR:
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทืบเท้า[v. exp.] (kratheūp th) EN: trample ; stamp FR:
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบย่ำ[v.] (yīepyam ) EN: trample (on) ; disparage FR:

tramp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trampeltier {n}; Trampel
Getrampel {n}trampling
Tippelbruder {m}tramp; hobo
Pfad {m}; Trampelpfad
Tramp {m}tramp; hobo [Am.]
Tramper {m}; Tramperin
Trampolin {n} [sport]trampoline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tramp
Back to top