ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denote*, -denote-

denote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denote (vt.) แสดงถึง See also: หมายถึง, มีความหมายว่า Syn. signify, stand for, mean
English-Thai: HOPE Dictionary
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง,ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
English-Thai: Nontri Dictionary
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay,I only include that and the personal interactions to denote the passage of time.โอเค ฉันแค่เพิ่มนั่นเข้าไปและปฎิสัมพันธ์ส่วนตัวแสดงผ่านข้อเขียน
While the flourishes on the lower zone, Denote a highly creative yet...And flourishes at the bottom indicates a deeply creative nature, but
So she planned every detail, from the silk scarf she'd hang by tothesuicidenotedetailing her despair.เธอจึงวางแผนอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ผ้าที่จะใช้ผูกคอ ไปจนถึงจม.ลาตาย ที่ระบายถึงความสิ้นหวัง
Black denotes FBI agents.สีดำคือเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ

denote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
记为[jì wéi, ㄐㄧˋ ㄨㄟˊ, 记为 / 記為] denoted by

denote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P)
節気[せっき, sekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
デノテーショナル[, denote-shonaru] (n) denotational
デノテーション;ディノテーション;デノテイション;ディノテイション[, denote-shon ; deinote-shon ; denoteishon ; deinoteishon] (n) denotation
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
示す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P)
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people

denote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสดงถึง[v. exp.] (sadaēng the) EN: denote ; reflect FR: refléter (fig.)
ส่อ[v.] (sø) EN: show ; indicate ; manifest ; demonstrate FR: indiquer ; dénoter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denote
Back to top