ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medium*, -medium-

medium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medium (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง Syn. intermediate, median, mid, average, so-so
medium (n.) สายกลาง See also: ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, จุดกึ่งกลาง Syn. average, mean, centre
medium (n.) สื่อมวลชน
medium (n.) สื่อกลาง See also: ตัวกลาง Syn. channel, mode
medium (n.) วิธีการ See also: วิธี Syn. way
medium (n.) ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์ Syn. spiritualist
medium (n.) สิ่งแวดล้อม See also: สภาพแวดล้อม Syn. environment, atmosphere, surroundings
medium large (adj.) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ Syn. outsize, large
medium wave (n.) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
medium-sized (adj.) ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน
medium-term (n.) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
English-Thai: HOPE Dictionary
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means
English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [มีความหมายเหมือนกับ substance] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mf (abbr.) คำย่อของ medium frequency Syn. MF
MW (abbr.) คำย่อของ medium wave
กลาง (adj.) medium See also: middling Syn. ปานกลาง
กึ่ง (adj.) medium
คนทรง (n.) medium See also: invoker, conjuror Syn. ร่างทรง, คนทรงเจ้า
คนทรงเจ้า (n.) medium Syn. คนทรง
คนทรงเจ้า (n.) medium See also: invoker, conjuror Syn. ร่างทรง
ตัวกลาง (n.) medium See also: mean, average
ตัวกลาง (n.) medium Syn. สื่อกลาง
มัธยม (adj.) medium See also: middle, moderate Syn. ปานกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง
ระหว่างกลาง (adj.) medium See also: middle, moderate Syn. ปานกลาง, กลาง
ร่างทรง (n.) medium Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า
สื่อ (n.) medium See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication)
สื่อ (n.) medium See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication)
สื่อกลาง (n.) medium See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle Syn. ตัวกลาง
อักษรกลาง (n.) medium tone consonant See also: middle-class letters
สันทัด (adj.) medium-sized See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned Ops. อ้วน, ใหญ่
media (n.) สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium) See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง
สื่อมวลชน (n.) mass medium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่
It's, uh, very rare. Medium rare, well done. What the fuck?มันเอ่อหายากมาก ที่หายากกลางทำได้ดี อะไรวะ?
Long ago people believed the Ether filled the universe as a medium for the propagation of light.นานมาแล้ว ผู้คนเชื่อกันว่า Ether เติมเต็มจักรวาน ดั่งศูนย์กลาง สำหรับ
My shirt size is medium husky.เสื้อชั้นขอไซส์กลางยี่ห้อฮัสกี้นะ
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... .
This man you saw... he was, what, medium build, about 30 years old?ผู้ชายคนนี้ที่คุณเห็น... เขา หน้าตาวัยกลางคน อายุประมาณ 30 ปีใช่ไหม
So, it's one medium pie, no mozzarella, extra olives and extra anchovies, which amounts to $11.95.ที่สั่ง, สุกปานกลาง ไม่ใส่ โมซซาเรล่า, เพิ่มน้ำมันมะกอกและเพิ่มแอนโชวี่ ทั้งหมดราคา 11.95 ดอลล่า
Seven billy goats gruff, medium rare.เสียงร้องแกะตัวผู้เจ็ดตัว สุกปานกลาง
What are you, a medium jacket?เธอไม่เอาเสื้อนอกด้วยล่ะ
Well, you ever hear of Lillian Bailey? She was a British medium from the 1930s.นายรู้จัก ลิเลียน เบลีย์ ไหม
Maybe this rock hammer or this medium shovel.อาจจะเป็นค้อนหิน หรือพลั่วขนาดกลาง
Would you allow a medium to visit your home?คุณจะอนุญาตให้ร่างทรง ไปที่บ้านคุณได้ไหม?

medium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 五分熟] cooked five minutes; medium (of steak)
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
中辣[zhōng là, ㄓㄨㄥ ㄌㄚˋ, 中辣] hot; medium level of spiciness
中型[zhōng xíng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, 中型] medium sized
连续介质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 连续介质力学 / 連續介質力學] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 介质访问控制 / 介質訪問控制] Medium Access Control; MAC
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, 媒体接口连接器 / 媒體接口連接器] medium interface connector
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 中小型企业 / 中小型企業] small and medium enterprise
晶圆[jīng yuán, ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, 晶圆 / 晶圓] wafer (silicon medium for integrated circuit)
乩童[jī tóng, ㄐㄧ ㄊㄨㄥˊ, 乩童] child medium
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ˇ ㄐㄧˋ, 显影剂 / 顯影劑] contrast medium
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, 培养基 / 培養基] culture medium
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
中程[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 中程] medium-range
中等[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ, 中等] medium
介质[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ, 介质 / 介質] medium; media
媒介[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 媒介] media; medium
[méi, ㄇㄟˊ, 媒] medium; intermediary; matchmaker; go-between
媒界[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 媒界] medium; vehicle
媒质[méi zhì, ㄇㄟˊ ㄓˋ, 媒质 / 媒質] medium
载体[zài tǐ, ㄗㄞˋ ㄊㄧˇ, 载体 / 載體] medium
传输媒质[chuán shū méi zhì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄓˋ, 传输媒质 / 傳輸媒質] transmission medium
传输媒体[chuán shū méi tǐ, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, 传输媒体 / 傳輸媒體] transmission medium

medium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エムサイズ[, emusaizu] (n) M size; medium size
カルローズ[, karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice)
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] (n) {comp} data medium
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device
ミディアム[, mideiamu] (n) medium
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei
ミディアムサイズ[, mideiamusaizu] (n) medium size
ミディアムレア[, mideiamurea] (n) medium rare
メディアム[, medeiamu] (n) medium
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
中層[ちゅうそう, chuusou] (n) medium-rise (building); medium depth (water); medium layer; middle lamella
中波[ちゅうは, chuuha] (n) medium wave
中波長[ちゅうはちょう, chuuhachou] (n) medium wave
中等[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P)
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch
培地[ばいち, baichi] (n) culture medium
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium
巫覡[ふげき, fugeki] (n) (See 巫) shaman; oracle; diviner; medium
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
中位[ちゅうくらい;ちゅうぐらい, chuukurai ; chuugurai] (n) medium; mediocrity; average
中堅企業[ちゅうけんきぎょう, chuukenkigyou] (n) medium-sized enterprise (business, firm)
中期[ちゅうき, chuuki] (n-adv,n-t) (1) middle period; (2) medium-term; (P)
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
中皿[ちゅうざら, chuuzara] (n) medium-sized dish
中糸[ちゅういと, chuuito] (n) medium-sized thread
中編;中篇[ちゅうへん, chuuhen] (n) (1) (See 前編) second part; second volume; (2) (abbr) (See 中編小説・ちゅうへんしょうせつ,短編,長編) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
中編小説;中篇小説[ちゅうへんしょうせつ, chuuhenshousetsu] (n) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
中辞典[ちゅうじてん, chuujiten] (n) medium-sized dictionary
仲介物[ちゅうかいぶつ, chuukaibutsu] (n) intermediary; medium; channel
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n,vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler
合い判;相板[あいばん, aiban] (n) medium-sized paper; medium-sized book
巫;覡;神なぎ(iK);神和ぎ(iK);神薙ぎ(iK);神凪(iK)[かんなぎ, kannagi] (n) (巫 is esp. female and 覡 male) medium; diviner; shaman; oracle
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress
市子;巫子;神巫[いちこ, ichiko] (n) (1) (See 巫女・みこ・2) sorceress; medium; female fortuneteller; (2) (市子 only) (arch) child from the city
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] data medium
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium
媒体[ばいたい, baitai] media, medium
媒体終端[ばいたいしゅうたん, baitaishuutan] end of medium (EM)
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium
物理層媒体依存部[ぶつりそうばいたいいぞんぶ, butsurisoubaitaiizonbu] physical medium dependent
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium
記憶媒体[きおくばいたい, kiokubaitai] storage medium
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface

medium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
ขนาดกลาง[n. exp.] (khanāt klān) EN: medium size FR: taille moyenne [f]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
คลื่นขนาดกลาง[n. exp.] (khleūn khan) EN: medium wave FR: onde moyenne [f]
คลื่นกลาง[n. exp.] (khleūn klān) EN: medium wave FR: onde moyenne [f]
คลื่นปานกลาง[n.] (khleūnpānkl) EN: medium frequency electromagnetic waves FR:
คนทรง[n.] (khonsong) EN: medium FR: médium [m]
คนทรงเจ้า[n.] (khonsongjao) EN: necromancer ; medium FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
มัชฌิม[adj.] (matchim) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- =) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัธยมา[adj.] (matthayamā) EN: middle ; medium ; moderate FR:
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayom- ) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayomma) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan kl) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
เมฆระดับกลาง[n. exp.] (mēk radap k) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
ปานกลาง[adj.] (pānklāng) EN: moderate ; medium ; average ; mean FR: moyen ; modéré
ระดับปานกลาง[n. exp.] (radap pānkl) EN: average ; medium FR: niveau moyen [m] ; moyenne [f]
ร่างทรง[n. exp.] (rāng song) EN: medium ; possessed body FR:
ระหว่างกลาง[adj.] (rawāng klān) EN: inthe middle (of) ; intermediate ; medium FR:
สัณฐานสันทัด[n. exp.] (santhān san) EN: medium build FR:
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
สื่อกลาง[n.] (seū klāng) EN: medium FR:
สื่อมวลชน[n.] (seūmūanchon) EN: mass medium : mass media [pl] FR: médias de masse [mpl] ; médias [mpl]
สื่อนำข้อมูล[n. exp.] (seū nam khø) EN: medium FR:
สุก ๆ ดิบ ๆ[adj.] (suk-suk dip) EN: half-cooked ; medium ; half-done FR: saignant
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) [org.] (Thanākhān P) EN: Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand ; SME Bank FR:
ถ่าว[adj.] (thāo) EN: medium FR:
ตัวกลาง[n.] (tūaklāng) EN: medium ; intermediary ; middleman FR: intermédiaire [m] ; médium [m] (vx)
ตัวกลางเคลื่อนที่[n. exp.] (tūaklāng kh) EN: moving medium ; moving media [pl] FR:
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique ; process FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m] ; type [m]
ขนาดกลาง[adj.] (khanāt klān) EN: medium-size ; medium-sized ; mid size FR: de taille moyenne ; moyen
นกอินทรีขนาดกลาง[n. exp.] (nok insī kh) EN: medium-sized eagle FR:
สันทัด[adj.] (santhat) EN: medium-sized ; moderate-sized ; middle-sized ; well-proportioned FR: intermédiaire

medium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium
Kommunikationsmittel {n}communication medium
Primärmedium {n}primary medium
Feinsitz {m}medium fit
Kassenobligation {f}medium term bond
Mittelwelle {f}medium wave
Tauschmittel {n}medium of exchange
Mittelgrundfink {m} [ornith.]Medium Ground Finch
Mittelstand {m} [econ.]mid tier (business); small business(es); small and medium-sized companies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medium
Back to top