ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

design

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *design*, -design-

design ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
design (n.) การประดิษฐ์ See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
design (n.) โครงการ See also: แผนการ Syn. plan, project, scheme
design (n.) จุดประสงค์ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย Syn. object, intention
design (n.) แบบ See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
design (n.) ลาย See also: ลวดลาย, งานศิลป์ Syn. artistic work, artistry, decoration
design (vt.) ออกแบบ See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ Syn. create, plan, plot, scheme
design (vi.) ออกแบบ See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ Syn. create, plan, plot, scheme
design for (phrv.) จัดทำเพื่อ See also: ตั้งใจทำเพื่อ
designate (vt.) กำหนด (มักใช้รูป passive voice) See also: อธิบาย, ระบุ, เลือก Syn. detail, mark, indicate
designate (vt.) ให้ชื่อ See also: ตั้งชื่อ, ใส่ยศ, ติดยศ, แต่งตั้งเป็น Syn. baptize, brand, call
designate as (phrv.) แต่งตั้งให้เป็น See also: ถูกกำหนดให้เป็น
designation (n.) การกำหนด Syn. selection, indication
designation (n.) การแต่งตั้ง Syn. appointment, assignment, naming
designation (n.) ชื่อ See also: ศักดิ์, นาม, ยศ, ชื่อเรียก, ชื่อตำแหน่ง, สมญานาม Syn. name, label, tag
designative (adj.) ซึ่งบ่งบอก See also: ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก Syn. demonstrative
designed (adj.) ซึ่งวางแผนเอาไว้ See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้ Syn. planned, expected Ops. unintended
designedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: โดยจงใจ, อย่างเจตนา Syn. advisedly, voluntarily
designee (n.) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง See also: ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Syn. nominee, selectee
designer (adj.) ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง Syn. custom-made, tailor-made
designer (n.) นักออกแบบ See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน Syn. architect, deviser, planner, founder
designing (adj.) เจ้าเล่ห์ See also: มีแผน Syn. tricky
designing (n.) ศิลปะในการออกแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ,
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
design conditionsภาวะออกแบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designการออกแบบ [TU Subject Heading]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Designation Valueค่าเป้าหมาย [การแพทย์]
Designerดิไซเนอร์, ดิไซเนอร์ [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีไซน์ (v.) design Syn. ออกแบบ
ลวดลาย (n.) design See also: pattern
ลาย (n.) design See also: pattern
ออกแบบ (v.) design
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
ตีนสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet
เท้าสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet Syn. ตีนสิงห์
ฉายานาม (n.) designation See also: nickname, alias Syn. สมญานาม
สมญา (n.) designation See also: name, appellation, title Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา
สมัญญา (n.) designation See also: name, appellation, title Syn. ชื่อ, สมญานาม, นามสมญา
ดีไซน์เนอร์ (n.) designer
นักออกแบบ (n.) designer Syn. ดีไซน์เนอร์
ผู้ออกแบบ (n.) designer See also: creator, architect, planner, deviser
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
กรวยเชิง (n.) cone-shaped design
กระบวนจีน (n.) Chinese decorative design See also: Chinese silk´s design Syn. ลายจีน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (n.) product design
ชามเบญจรงค์ (n.) name of Thai porcelain with designs in five colours Syn. เครื่องเบญจรงค์
ดุน (adj.) embossed design See also: relief
ตน (clas.) numerical designation for giants Syn. แท่ง, ท่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
I think we could design an entire city.ผมคิดว่าเราสามารถตบแต่งได้ทั้งเมือง
Art design by Shu YamaguchiArt design โดย Shu Yamaguchi
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
Why would any young man form a design against a girl who is not unprotected or friendless, and who is staying in the Colonel's family?ทำไมชายหนุ่มจึงปรารถนาในตัวหญิงสาว ที่ปกป้องตนเองมิได้และเป็นคนไม่มีเพื่อนเลย แล้วใครจะอยากไปอยู่กับครอบครัวท่านพันเอกกันล่ะ
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ
Allegra, you were so good in that role, I suspect it won't be long before Pilgrlmage is after you to sign a design contract.อัลเลกร้า คุณเยี่ยมมากในบทนั้น ผมสงสัย ว่าอีกไม่นานเลยที่ พิลจ์อิมเมจ จะเสนอสัญญาการทำงานให้
He's good in a crisis. And when you design games, there's plenty of those.เขาเยี่ยมในช่วงวิกฤตและเมื่อ คุณออกแบบเกม มีบางอย่างมากมาย

design ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
设计程序[shè jì chéng xù, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 设计程序 / 設計程序] design process
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 智能设计 / 智能設計] intelligent design (relig.)
花色[huā sè, ㄏㄨㄚ ㄙㄜˋ, 花色] variety; design and color
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, 暗花儿 / 暗花兒] veiled design incised in porcelain or woven in fabric
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, 指定] appoint; designated
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
逆光[nì guāng, ㄋㄧˋ ㄍㄨㄤ, 逆光] backlighting (lighting design)
计算机辅助设计[jì suàn jī fǔ zhù shè jì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 计算机辅助设计 / 計算機輔助設計] CAD computer-aided design
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
花纹[huā wén, ㄏㄨㄚ ㄨㄣˊ, 花纹 / 花紋] decorative design
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, 候任] designate
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, 图案 / 圖案] design; pattern
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 设计师 / 設計師] designer; architect
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 设计者 / 設計者] designer; architect (of a project)
拼花地板[pīn huā dì bǎn, ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄚ ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, 拼花地板] floor with tiled design
工业设计[gōng yè shè jì, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 工业设计 / 工業設計] industrial design
室内装潢[shì nèi zhuāng huáng, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, 室内装潢 / 室內裝潢] interior design; interior decorating
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
[gōng, ㄍㄨㄥ, 公] just; honorable (designation); public; common
景观设计[jǐng guān shè jì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 景观设计 / 景觀設計] landscape design
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 见财起意 / 見財起意] seeing riches provokes evil designs
题花[tí huā, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄚ, 题花 / 題花] title design
网页设计[wǎng yè shè jì, ㄨㄤˇ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 网页设计 / 網頁設計] web design
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule

design ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンデザイン[, a-bandezain] (n) urban design
アシメトリックデザイン[, ashimetorikkudezain] (n) asymmetric design
アシンメトリックデザイン[, ashinmetorikkudezain] (n) asymmetric design
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design
インテリアデザイン[, interiadezain] (n) interior design
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
キーボードのデザイン[, ki-bo-do no dezain] (n) {comp} keyboard design
クラフトデザイン[, kurafutodezain] (n) craft design
コマーシャルデザイン[, koma-sharudezain] (n) commercial design
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] (n) {comp} conceptual system design
デザインプロモーター[, dezainpuromo-ta-] (n) design promoter
デザインポリシー[, dezainporishi-] (n) design policy
ノンコンデザイン[, nonkondezain] (n) (abbr) non-conforming design
フラワーデザイン;フラワー・デザイン[, furawa-dezain ; furawa-. dezain] (n) floral design (wasei
ユニバーサルデザイン[, yuniba-sarudezain] (n) universal design
入札設計図書[にゅうさつせっけいずしょ, nyuusatsusekkeizusho] (n) design specifications (for public tender); drawings and specifications
基本設計[きほんせっけい, kihonsekkei] (n) baseline design; preliminary design; basic design
実用新案[じつようしんあん, jitsuyoushin'an] (n) practical model; utility model; new design for practical use
意匠登録[いしょうとうろく, ishoutouroku] (n) registration of a design
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design
絵コンテ;画コンテ[えコンテ, e konte] (n) (abbr) (See コンティニュイティ) storyboard (film, television); design for a series of movie scenes
絵模様[えもよう, emoyou] (n) picturesque design
花尽くし[はなづくし;はなずくし, hanadukushi ; hanazukushi] (n) (1) citing or naming a variety of flowers; (2) multi-flowered design
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice
裾模様[すそもよう, susomoyou] (n) kimono with design on the skirt
計算機設計言語[けいさんきせっけいげんご, keisankisekkeigengo] (n) {comp} CDL; Computer Design Language
設計書[せっけいしょ, sekkeisho] (n) design specifications
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer
ウェブデザイナ[, uebudezaina] (n) {comp} web designer
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design
システム設計[システムせっけい, shisutemu sekkei] system design
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
機械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design
計算機設計言語[けいさんきせっけいげんごう, keisankisekkeigengou] CDL, Computer Design Language
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator
指示[しじ, shiji] designation (vs)
指示子[しじし, shijishi] designator
絵柄[えがら, egara] pattern, design, picture
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)

design ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style FR: design [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบแผนการทดลอง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: experimental design FR:
แบบแผนการทดลองจริง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: true experimental design FR:
แบบแผนการทดลองขั้นต้น[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: pre-experimental design FR:
แบบแผนการวิจัย[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: research design FR:
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
ชระ[n.] (chara) EN: design FR:
เชิงกรวย[n.] (choēngkrūay) EN: cone-shaped design FR:
ชร[n.] (chøn) EN: design FR:
ดีไซน์[n.] (dīsāi) EN: design FR: design [m] (anglic.)
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: industrial products design officer FR:
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
ก้านขด[n.] (kānkhot) EN: decorative scroll design FR:
กนก[n.] (kanok) EN: [Thai design consisting of double curves] FR:
การออกแบบ[n.] (kān øk baēp) EN: design FR:
การออกแบบเชิงตัวประกอบ[n. exp.] (kān øk baēp) EN: factorial design FR:
การออกแบบการทดลอง[n. exp.] (kān øk baēp) EN: experimental design FR:
การออกแบบการวิจัย[n. exp.] (kān øk baēp) EN: research design FR:
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: data analysis design FR:
การออกแบบภายใน[n. exp.] (kān øk baēp) EN: interior design FR:
การออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān øk baēp) EN: product design FR:
การออกแบบระบบ[n. exp.] (kān øk baēp) EN: system design FR:
การออกแบบสินค้า[n. exp.] (kān øk baēp) EN: product design FR:
การออกแบบสอบถาม[n. exp.] (kān øk baēp) EN: questionnaire design FR:
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (kān øk baēp) EN: architecture design FR:
การออกแบบฐานข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: database design FR:
การออกแบบตกแต่ง[n. exp.] (kān øk baēp) EN: decorative design FR:
การออกแบบวิจัย[n. exp.] (kān øk baēp) EN: research design FR:
การออกแบบยา[n. exp.] (kān øk baēp) EN: drug design FR:
การประกวดออกแบบ[n. exp.] (kān prakūat) EN: design competition FR:
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaen) EN: interior design ; décor FR: décoration intérieure [m]
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
กระบวนจีน[n.] (krabūanjīn) EN: Chinese decorative design FR:
กราฟิกดีไซน์[n. exp.] (krāfik dīsa) EN: graphic design FR:
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
กรวยเชิง[n.] (krūaychoēng) EN: cone-shaped design FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:
ลายกระหนก[n. exp.] (lāi kranok) EN: running scroll design FR:

design ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaltungsentwicklung {f}circuit design
Kompaktbauweise {f}compact design
Reglerentwurf {m}control unit design
Ausführungsplanung {f}detailed design
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design
Rastergestaltung {f}grid design
bauartgeprüft {adj}including design approval
Innenarchitektur {f}interior design
Gesamtplanung {f}overall design
Vorentwurfsplanung {f}preliminary design (PD)
Leiterplatten-Entwurfssystem {n}printed circuit board design system
Bauplanung {f}project planning; structural design
Sägezahnprofil {n}saw tooth tread design
Software-Entwurfstechnik {f} [comp.]software design methods
Sonderanfertigung {f}special design
Bühnenbild {n}stage design
Bauentwurf {m}structural design
Funktionsbezeichnung {f}action designator
Designer {m} | Designer
Designprüfung {f}design review
Ankerbauart {f}design type of anchor
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head
Auslegungswerte {pl}design data
Auslegungskriterien {pl}design criteria
Auslegungswert {m}design value
Bauartzulassung {f}design approval
Bauentwurfszeichnung {f}design scheme
Bauprüfung {f}design and construction test
Bemessungshochwasser {n}design flood
Bemessungsniederschlag {m}design depth of precipitation
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.]
Konstruktionsprinzip {n}design principle
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer
Modeschöpfer {m}fashion designer; couturier
Modeschöpferin {f}fashion designer; couturiere
Meldung {f}; Meldesignal
Laufflächenprofil {n}pattern (tread); tread design; tread pattern; tread profile
Felgenbezeichnung {f}rim designation
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation
Klemmenbezeichung {f}terminal block designation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า design
Back to top