ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wind*, -wind-

wind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wind (n.) ลม See also: กระแสลม Syn. air, breeze
wind (n.) ลมหายใจ
wind (n.) เครื่องดนตรีประเภทเป่า
wind (n.) การคุยโว See also: การคุยโม้โอ้อวด
wind (vt.) ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ
wind (vt.) ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)
wind (vt.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
wind (vi.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
wind (vi.) คดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว
wind (vt.) คดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว
wind (vi.) พัน See also: ขด, โค้ง Syn. coil, curl, twine
wind (vt.) พัน See also: ขด, โค้ง Syn. coil, curl, twine
wind (adj.) ซึ่งไม่มีลม Syn. breathless
wind around (phrv.) หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง) See also: ขดรอบ, ม้วนรอบ Syn. twist around, wreathe around
wind around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wreathe round
wind back (phrv.) กรอกลับ See also: หมุนกลับ Syn. run back, wind on
wind chest (n.) หีบลมที่อยู่ในหีบเพลง
wind chest (n.) หีบลมของหีบเพลง
wind cone (n.) ถุงลมรูปกรวยติดปลายด้านหนึ่งไว้กับเสาเหมือนธง See also: เพื่อแสดงทิศทางลม Syn. windsock
wind down (phrv.) หมุนให้ต่ำลง See also: ทำให้ต่ำลง
wind egg (n.) ไข่ลม
wind gauge (n.) กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม See also: เครื่องมือสำหรับชี้ทิศทางลม Syn. anemometer, weathercock
wind in (phrv.) หมุนเข้า See also: พันเข้า
wind instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทเป่า
wind into (phrv.) พัน (บางสิ่ง) ให้กลม See also: ห่อ, ม้วน
wind off (phrv.) พันออก See also: หมุนออก
wind on (phrv.) หมุนรอบ See also: พันรอบ
wind sock (n.) ถุงลมแสดงทิศทางลม
wind through (phrv.) คดเคี้ยวผ่าน
wind tunnel (n.) ท่อหรือช่องสำหรับใส่ลมเข้า See also: เพื่อวัดกำลังและทิศทางลมของเครื่องบินหรือรถยนต์
wind up (phrv.) หมุนขึ้น
wind-borne (adj.) ซึ่งกระจัดกระจายด้วยลม See also: ซึ่งพัดพาไปด้วยลม
wind-chill factor (n.) ผลกระทบที่เกิดจากความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม
wind-up merchant (sl.) คนที่ช่างหยอกเย้าผู้อื่น See also: คนที่ชอบแกล้ง
windbag (sl.) คนพูดมาก See also: คนคุยโม้โอ้อวด
windbag (n.) คนคุยโวที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนคุยโม้ที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ Syn. blowhard, boaster, braggart
windbag (n.) ถุงลมในเครื่องดนตรีประเภทเป่า(ทางดนตรี)
windbound (adj.) ซึ่งไม่สามารถเล่นเรือไปได้เพราะทวนลม
windbreak (n.) สิ่งที่กำบังลม See also: แนวต้นไม้หรือกำแพงสำหรับกันลม
windbreaker (n.) เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม Syn. anorak
English-Thai: HOPE Dictionary
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind eggไช่ลม (ซึ่งไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind-bag(วินดฺ'แบก) n. คนคุยโว,คนคุยโม้,ถุงลม, Syn. boaster
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป
wind-screen(วินดฺ'สครีน) n. ที่บังลม,ที่กันลม,กระจกกันลม
windable(ไว'ดะเบิล) adj. พันได้,ม้วนได้
windbaggery(วินดฺแบก'เกอรี) n. การคัยโว,การคุยโม้ มีรูปร่างตามอิทธิพลของกระแสลม
windbound(วินดฺ'เบาดฺ) adj. ไม่สามารถแล่นเรือได้เพราะทวนลม,ติดพายุ
windbreak(วินดฺ'เบรค) n. แนวต้นไม้หรือป่าต้านลม,สิ่งที่บังลม
windchest(วินดฺ'เชสทฺ) n. ห้องรับและควบคุมปริมาณอากาศสำหรับอวัยวะหนึ่ง,หีบลมของหีบเพลง
winded(วิน'ดิด) adj. มีลมชนิดใดชนิดหนึ่ง,หอบ,หายใจหอบ
winder(วิน'เดอะ) n. ผู้พัน,ผู้ม้วน,สิ่งพัน,สิ่งม้วน,ขั้นบันไดวน,พืชไม้เถาที่พันรอบ,เครื่องพันด้าย,เครื่องม้วนด้าย
windfall(วินดฺ'ฟอล) n. สิ่งที่ลมพัดตกลงมา,กำไรที่คาดคิดไม่ถึง,โชคที่ลอยมาอย่างคาดคิดไม่ถึง, Syn. luck,fluke
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling,twining
windlass(วินดฺ'เลิส) n. เครื่องกว้าน,เครื่องกว้านสมอ vi. กว้านขึ้น,ขันขึ้น
windless(วินดฺ'ลิส) adj. ปราศจากลม,เรียบ,สงบ,หอบ, See also: windlessly adv. windlessness n.
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม
window(วิน'โด) n. หน้าต่าง,ตู้โชว์ vt. จัดให้มีหน้าต่าง, Syn. opening,gap,aperture
window screenn. ม่านบังหน้าต่าง
window seatที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถ,รถไฟ,เครื่องบิน) ,ที่นังติดหน้าต่าง,ที่นั่งติดธรณีหน้าต่าง
windowpane(วิน'โดเพน) n. กระจกหน้าต่าง
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง
windpipe(วินดฺ'ไพพฺ) n. หลอดลมของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง, Syn. trachea
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ
windtight(-'ไททฺ) adj. ไม่ระบายลม,ลมไม่เข้า
windup(ไวนดฺ'อัพ) n. การสรุป,การสิ้นสุด, Syn. conclusion,end,finish
windward(วินดฺ'เวิร์ด) adv. ตามลม,ไปทางลม,ล่องไป ตามลม,ไปทางลม,เหนือลม n. ด้านตามลม,ด้านเหนือลม, See also: windwardness n.
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก
windway(วินดฺ'เว) n. ทางลม,ทางอากาศ
windy(วิน'ดี) adj. มีลมแรง,มีลม,ตากลม,ถูกลม,คล้ายลม,คุยโว,คุยโม้,พูดไร้สาระ, See also: windily adv. windiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wind(n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า
windfall(n) ผลไม้ร่วง,ลาภลอย,โชคลาภ
windlass(n) เครื่องดึง,เครื่องกว้าน,เครื่องยก
windmill(n) โรงสีลม
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง
windpipe(n) หลอดลม
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
windward(adj,adv) ทางลมพัด,ทางเหนือลม,ตามลม
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wind driven pumpเครื่องสูบขับด้วยลม, ปั๊มขับด้วยลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
windburnอาการผิวแตกเหตุลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
winding numberจำนวนรอบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
windowหน้าต่าง, วินโดว์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Windowsวินโดวส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
windpipe; tracheaท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
windscreen; windshieldกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
windshield; windscreenกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Wind sleeve - Wind sockถุงวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Windingsการพัน [TU Subject Heading]
windlassกว้าน, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Window shadesการบังแสงหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windowsหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Windsurfingวินเซอร์ฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุริยางค์ (n.) stringed or wind musical instruments Syn. ดุริยะ
รู้ระเค็ดระคาย (v.) get wind of Syn. ระแคะระคาย
รู้ระแคะระคาย (v.) get wind of Syn. รู้ระเค็ดระคาย, ระแคะระคาย
เป่า (v.) play (a wind instrument) See also: blow, sound, blare, play by blowing, Syn. เล่น, บรรเลง
กระแสลม (n.) wind See also: airstream, wind current, airflow
กว้าน (v.) wind See also: haul up (by a capstan) Syn. ยก
คดไปคดมา (v.) wind See also: meander, zigzag, bend, snake, curve Ops. ตรง
มารุต (n.) wind Syn. ลม
มารุต (n.) wind Syn. ลม
ลม (n.) wind
วกวน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม
วนเวียน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วกไปวนมา, อ้อมค้อม
วาย (n.) wind See also: air Syn. วายะ, ลม, วาโย, วายุ
วายะ (n.) wind See also: air Syn. ลม, วาโย, วายุ
วายุ (n.) wind See also: air, storm Syn. พายุ
วาโย (n.) wind See also: air Syn. วายะ, ลม, วายุ
ไข (v.) wind See also: turn Syn. หมุน, คลาย
ลมล่อง (n.) wind blowing down the river
แรงลม (n.) wind power Syn. กระแสลม
กระจกหน้ารถ (n.) wind shield See also: wind screen
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
She stood there laughing, her black hair blowing in the wind and told me all about herself.หล่อนยืนหัวเราะอยู่ที่นั่น ผมดำพลิ้วไหวในสายลม หล่อนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ผมฟัง ทุกอย่าง
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย
He only needed the feel of the trade wind and drawing of the sail.เขาจำเป็นต้องรู้สึก ของลมค้าและการวาดภาพของ เรือ เขาจะได้เห็นปลา
"The wind is our friend anyway, " he thought.ลมเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วที่ เขาคิดว่า
How many days of heavy wind have we?กี่วันของลมหนักเราได้?
Mr. McCarthy, if I put this head of lettuce in the bin, it's going to stay there all day it'll be there tomorrow and the next day and we will wind up throwing it away.คุณแม็คคาร์ธี่ครับ ถ้าผมเอาผักหัวนี้วางบนัช้น มันจะต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน มันจะอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้
Through rain and wind and weather Hell-bent for leatherผ่านพ้นฝนและลมและอากาศ ไม่เคยยอมแพ้
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
"For thinking, wind number one under left arm.""ใช้ความคิด ให้หมุนซ้าย"
"For walking and action, wind number three, middle of back.""เดินและเคลื่อนไหว ให้หมุนตรงกลาง"

wind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, 结尾 / 結尾] ending; wind up; coda
迎风招展[yíng fēng zhāo zhǎn, ˊ ㄈㄥ ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 迎风招展 / 迎風招展] to flutter in the wind (成语 saw)
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 乱世佳人 / 亂世佳人] Gone with the Wind (film)
[rào, ㄖㄠˋ, 遶] go around; to wind (around)
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
雅丹地貌[yǎ dān dì mào, ㄧㄚˇ ㄉㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, 雅丹地貌] Yardang landform (formed by wind erosion)
风化作用[fēng huà zuò yòng, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 风化作用 / 風化作用] weathering (of rocks); erosion (by wind etc)
海风[hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ, 海风 / 海風] sea breeze; sea wind (i.e. from the sea)
了结[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 了结 / 了結] to settle; to finish; to conclude; to wind up
[yáng, ㄧㄤˊ, 颺] soar; tossed by wind or wave
呼呼[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 呼呼] sound of wind blowing
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
收场[shōu chǎng, ㄕㄡ ㄔㄤˇ, 收场 / 收場] the end; an ending; to wind down; to conclude
管乐器[guǎn yuè qì, ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 管乐器 / 管樂器] wind instrument; woodwind
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 飂] wind in high places
风洞[fēng dòng, ㄈㄥ ㄉㄨㄥˋ, 风洞 / 風洞] wind tunnel
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, 风雨凄凄 / 風雨淒淒] wretched wind and rain
埃奥罗斯[Āi ào luó sī, ㄞ ㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃奥罗斯 / 埃奧羅斯] Aeolus (Greek God of the Winds)
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 呛 / 嗆] against wind
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 颽] balmy; genial as wind
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[sōu, ㄙㄡ, 飕 / 颼] blow (as of wind); sound of wind
[sāo, ㄙㄠ, 颾] blowing of the wind
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 微风 / 微風] breeze; light wind
轻风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, 轻风 / 輕風] breeze; light wind
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, 窗子] casement; window
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, 赚 / 賺] cheat; swindle
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds

wind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゲンストウインド[, agensutouindo] (adv) against wind
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
ウィンドオーケストラ[, uindoo-kesutora] (n) wind band (wasei
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing
ヒューヒュー;ひゅうひゅう[, hyu-hyu-; hyuuhyuu] (n) whistling sound; sound of the wind
ぴゅぴゅ[, pyupyu] (n) whistling of wind
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
レーウィン[, re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding)
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P)
凱風[がいふう, gaifuu] (n) southerly wind
北下ろし[きたおろし, kitaoroshi] (n) cold wind from the northern uplands
北東風[きたごち, kitagochi] (n) northeasterly wind
卓越風[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind
南東風[みなみごち, minamigochi] (n) east wind inclining towards the south
吹きっ曝し;吹きっ晒し[ふきっさらし, fukissarashi] (adj-no,n) (See 吹き曝し) wind-swept; exposed to the wind
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
吹き曝し;吹き晒し[ふきさらし, fukisarashi] (adj-no,n) wind-swept; exposed to the wind
吹き物;吹物[ふきもの, fukimono] (n) (See 雅楽) wind instrument (esp. in gagaku)
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
吹奏[すいそう, suisou] (n,vs) playing wind instruments
吹奏楽器[すいそうがっき, suisougakki] (n) wind instrument
嗅ぎ付ける;嗅ぎつける[かぎつける, kagitsukeru] (v1,vt) to sniff out; to get wind of
噂を聞く;うわさを聞く[うわさをきく, uwasawokiku] (exp,v5k) to hear a rumor; to get wind of
垣間聞く;かいま聞く[かいまきく, kaimakiku] (v5k,vt) (col) (obsc) (See 垣間見る・かいまみる) to get wind of
島風[しまかぜ, shimakaze] (n) island wind
彼岸西風[ひがんにし, higannishi] (n) westerly wind blowing around the time of the spring equinox
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n,vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid
春塵[しゅんじん, shunjin] (n) spring dust; frost and snow that's blown like dust in the air by the spring wind
松濤[しょうとう, shoutou] (n) (the sound of) the wind through pine trees
松籟[しょうらい, shourai] (n) (the sound of) the wind through pine trees
松韻[しょういん, shouin] (n) (music of) wind through pine trees
松風[まつかぜ;しょうふう, matsukaze ; shoufuu] (n) (sound of) the wind through pine trees
櫛風浴雨[しっぷうよくう, shippuuyokuu] (n) struggling through wind and rain; undergoing hardships
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension
浜風[はまかぜ, hamakaze] (n) sea breeze; beach wind
無精卵[むせいらん, museiran] (n) wind egg; unfertilized egg; unfertilised egg
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
ウィンソック[ういんそっく, uinsokku] WindSock, Winsock
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics)
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows
ウィンドウズエックスピー[ういんどうずえっくすぴー, uindouzuekkusupi-] Windows XP
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT
ウィンドウズキュージューゴ[ういんどうずきゅーじゅーご, uindouzukyu-ju-go] Windows95
ウィンドウズキュージューハチ[ういんどうずきゅーじゅーはち, uindouzukyu-ju-hachi] Windows98
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1
ウィンドウズニセン[ういんどうずにせん, uindouzunisen] Windows2000
ウィンドウズミー[ういんどうずみー, uindouzumi-] WindowsMe
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ルートウィンドウ[るーとういんどう, ru-touindou] root window
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻き戻す[まきもどす, makimodosu] to rewind
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
[まど, mado] window (e.g. in computer graphics)
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巻く[まく, maku] Thai: พัน English: to wind
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

wind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
อนิล[n.] (anila) EN: wind FR:
อับลม[adj.] (ap lom) EN: airless ; protected from the wind FR:
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: wind wing FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind FR: abriter du vent
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane ; pinwheel ; wind wheel ; weathercock FR: girouette [f]
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine FR: éolienne [f] ; ailes [fpl]
กังหันลมแกนหมุนแนวนอน[n. exp.] (kanghan lom) EN: horizontal-axis wind turbine (HAWT) FR:
กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง[n. exp.] (kanghan lom) EN: vertical-axis wind turbine (VAWT) FR:
กังหันลมแนวแกนนอน[n. exp.] (kanghan lom) EN: horizontal-axis wind turbine (HAWT) ; horizontal axis turbine FR:
กังหันลมแนวแกนตั้ง[n. exp.] (kanghan lom) EN: vertical-axis wind turbine (VAWT) ; vertical axis turbine FR:
การตด[n.] (kān tot) EN: breaking wind FR: pet [m]
ไขลาน[v.] (khailān) EN: wind up ; wind a watch ; wind a clock FR: remonter ; tendre le ressort
ไขนาฬิกา[v. exp.] (khai nālikā) EN: wind one's watch ; wind the clock FR: remonter sa montre
ขยล[n.] (khayon) EN: wind ; air FR:
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เครื่องเป่า[n. exp.] (khreūang pa) EN: wind instrument FR: instrument à vent [m]
ความเร็วของลม ; ความเร็วลม[n. exp.] (khwāmreo kh) EN: speed of wind FR: vitesse du vent [f]
กินลม[v.] (kinlom) EN: catch the wind ; be filled out by the wind FR: prendre le vent
กระแสลม[n.] (krasaēlom) EN: wind ; airstream ; wind current ; air current ; airflow FR: courant d'air [m] ; courant [m]
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn FR:
กรอกระสวย[v. exp.] (krø krasūay) EN: wind a bobbin FR:
กว้าน[v.] (kwān) EN: haul up ; wind ; winch FR:
เลี้ยวลด[v.] (līolot) EN: meander ; wind ; snake through FR: zigzaguer
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
ลม[n.] (lom) EN: wind ; air ; breeze FR: vent [m] ; air [m]
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind FR: vent tournant [m]
ลมค้า[n. exp.] (lom khā) EN: trade wind FR: climat des affaires [m]
ลมกรด[n.] (lomkrot) EN: jet stream ; strong wind in the high FR: jet-stream [m] (anglic.)
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind FR: vent sec [m]
ลมล่อง[n.] (lomløng) EN: wind blowing down the river FR:
ลมแน่ทิศ[n. exp.] (lom naē thi) EN: prevailling wind FR: vent dominant [m]
ลมหนาว[n. exp.] (lom nāo) EN: cold wind ; cold air FR: vent froid [m] ; air froid [m]

wind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Rückenwind {m}following wind
Lee {f}; dem Wind abgewandte Seite [naut.]lee; lee side
Seewind {m}onshore wind
Sonnenwind {m} [astron.]solar wind
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
Ankerwinde {f}anchor windlass
Anemometer {n}; Windmesser
Anemone {f}; Windröschen
Bogenfenster {n}arched window
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch
Gitterfenster {n}barred window
Erkerfenster {n}bay window
Bitfrequenz {f}; Bitgeschwindigkeit
Windstoß {m} | Windstöße
Kippfenster {n}bottom hung window
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Flügelfenster {n}casement window
Backwind {m}caught aback (wind)
Geschwindigkeit {f} | Geschwindigkeiten
Chinook {m}; Chinook-Wind
Bildschirmfenster {n} [comp.]screen window
Fahrgeschwindigkeit {f}; Katzfahrgeschwindigkeit
Ankerwinde {f}; Ladewinde
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.]
Seidenwinder-Klapperschlange {f} [zool.]sidewinder
Windel {f} | Windeln
schwindelerregend; schwindlig; schwindelig {adj} | schwindelerregender; schwindliger | am schwindelerregendsten; am schwindligstendizzy | dizzier | dizziest
Hunderennen {n}; Windhundrennen
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door)
Dachluke {f}dormer window
Doppelfenster {n}double window
windig {adj} | windiger | am windigstendrafty | draftier | draftiest
elektrische Fensterheber {pl} [auto]electric windows; power windows
Löschfenster {n}eraser window
Explosion {f}; Windstoß
Schwindelgefühl {n} | Schwindelfirmen
Fensterband {n}window hinge
Fensterbank {f}window seat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wind
Back to top