ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lavishness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lavishness*, -lavishness-

lavishness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lavishness (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. profuseness, abundance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lavishness
Back to top