ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

factor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *factor*, -factor-

factor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factor (n.) ปัจจัย See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ Syn. constituent, determinant, portion
factor (n.) ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor (n.) ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน Syn. agent
factors (adj.) ซึ่งช่วยลดหย่อน See also: ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. circumstances
factory (n.) โรงงาน See also: โรงงานอุตสาหกรรม Syn. plant, manufactory, industry
factory farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด
English-Thai: HOPE Dictionary
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Factory โรงงาน อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวกระทำ (n.) factor
ตัวประกอบ (n.) factor Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
ตัวประกอบ (n.) factor Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
ปัจจัย (n.) factor See also: cause, means, element, consideration, essential Syn. เหตุ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ (n.) factor Syn. ส่วนประกอบ
ร.ง. (n.) factory Syn. โรงงาน
โรงงาน (n.) factory See also: plant
โรงงาน (n.) factory See also: plant, workshop
ความไม่พึงพอใจ (n.) unsatisfactoriness Syn. ความไม่พอใจ Ops. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ค่าปกป้องแสงแดด (n.) Sun protection factor See also: SPF
จักรกล (n.) key factor See also: main factor
ช่ำใจ (adv.) satisfactorily See also: delightfully, joyfully, contentedly Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ปัจจัยการผลิต (n.) production factor See also: factor of production, input factor
ปัจจัยพื้นฐาน (n.) basic factor See also: basic element Syn. ปัจจัยเบื้องต้น
ปัจจัยภายนอก (n.) external factor See also: irrelevant factor Ops. ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน (n.) internal factor See also: relevant factor Ops. ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยสำคัญ (n.) important factor See also: important or key element, key factor Syn. สิ่งสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a tiny factor in South Africa.มันแค่เรื่องเล็กๆ ในแอฟริกาใต้
And try not to let my vulnerability become any kind of a factor here.อย่าเอาความอ่อนแอ่หรือปมด้อยฉัน มาคิดตอนนี้นะ
Free will is obviously not a big factor in this little world of ours.อิสระปลดปล่อยชัดแจ้ง มันเป็นแค่เหตุการณ์ ในโลกเล็กๆ ของเรา
Can your model factor in storm scenarios?คุณคำนวณจากข้อมูลพายุได้มั้ย
Okay, well, let me just factor that into the computer and crunch some numbers.ได้.. เดี๋ยวผมขอใส่ข้อมูลเข้าเครื่องก่อน จะได้หาตัวเลขสวยๆ ให้คุณได้
At this range,the unsub would have to factor in wind direction and speed as he shot.นำไปสู่ต้นไม้นี้ คุณคิดว่า เค้ากำลังกระสับกระส่ายอยู่หรือเปล่า
No matter what, she is still a factor of our unease.ไม่สำคัญอะไรหรอก, เธอยังคงเป็นเหตุของความกังวลของเรา
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย
And that brings me to the second factor that has transformed our relationship to the Earth.และนั่นนำไปสู่ปัจจัยที่สอง ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับโลก
And so it is up to us to look at how we think about it, because our way of thinking is the third and final factor that transforms our relationship to the Earth.มันจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะมองว่าเราคิดกับมันอย่างไร เพราะวิธีการคิดของเราคือปัจจัยที่ 3 ปัจจัยสุดท้าย ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลก
And the third factor is... which might already be the answer...ข้อ3คือ.. สิ่งที่บางทีอาจจะได้คำตอบแล้ว
You have to be better than yourself by, like, a factor of 10.ต้องทำตัวให้ดีกว่านี้สัก 10 เท่า

factor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, 因数 / 因數] factor (of an integer); divisor
质因数[zhì yīn shù, ㄓˋ ㄕㄨˋ, 质因数 / 質因數] prime factor (in arithmetic)
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ , 成因] cause; factor
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, 充填因数 / 充填因數] complementary factor
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 条件 / 條件] condition; prerequisite; factor
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
染厂[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, 染厂 / 染廠] dye factory; dye-works
因素[yīn sù, ㄙㄨˋ, 因素] element; factor
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 要素] essential factor; key constituent
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, 因子] factor
因式[yīn shì, ㄕˋ, 因式] factor; divisor (of a math. expression)
因式分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 因式分解] factorization
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 工厂 / 工廠] factory
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, 厂址 / 廠址] factory site; location
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, 厂家 / 廠家] factory; factory owners
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, 厂工 / 廠工] factory; factory worker
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, 厂规 / 廠規] factory regulations
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, 厂长 / 廠長] factory director
班组[bān zǔ, ㄅㄢ ㄗㄨˇ, 班组 / 班組] group or team (in factories etc)
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, 幺并矢] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price
制造厂[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, 制造厂 / 製造廠] manufacturing plant; factory
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 兵工厂 / 兵工廠] munitions or ordnance factory; arsenal
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, 走卒] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor)
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, 约分 / 約分] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator
类风湿因子[lèi fēng shī yīn zǐ, ㄌㄟˋ ㄈㄥ ㄕ ㄗˇ, 类风湿因子 / 類風濕因子] rheumatoid factor
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 圆满 / 圓滿] satisfactory
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, 纺织厂 / 紡織廠] textile factory; cotton mill
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled

factor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor)
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] (n) {comp} common factor
弱材料[よわざいりょう, yowazairyou] (n) bearish factor
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements
清浄度[せいじょうど, seijoudo] (n) (degree of) cleanliness; cleanliness factor
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor
素因数分解[そいんすうぶんかい, soinsuubunkai] (n) prime decomposition; prime factor decomposition
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor
零因子[ぜろいんし;れいいんし, zeroinshi ; reiinshi] (n) {math} zero divisor; null factor; nil factor
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
ファクター[, fakuta-] (n) factor; (P)
ファクタリング[, fakutaringu] (n) factoring
ファクトリー(P);ファクトリ[, fakutori-(P); fakutori] (n) factory; (P)
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation
ファクトリーチーム[, fakutori-chi-mu] (n) factory team
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA
フォトンファクトリー[, fotonfakutori-] (n) photon factory
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei
上皮細胞成長因子[じょうひさいぼうせいちょういんし, jouhisaibouseichouinshi] (n) epidermal growth factor; EGF
係数[けいすう, keisuu] (n) {math} coefficient; factor; proportional constant
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
共同因子[きょうどういんし, kyoudouinshi] (n) {math} cofactor
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P)
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set
因数[いいんすう, iinsuu] factor
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor)
階乗[かいじょう, kaijou] factorial
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

factor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟกเตอร์[n.] (faēkoē) EN: factor FR: facteur [m]
แฟกเตอร์กำลัง[n. exp.] (faēkoē kaml) EN: power factor FR:
แฟกเตอร์ความเสียดทาน[n. exp.] (faēkoē khwā) EN: friction factor FR:
แฟกเตอร์สภาพอัดได้[n. exp.] (faēkoē saph) EN: compressibility factor (Z) ; compression factor, FR: facteur de compressibilité (Z) [m]
แฟกเตอร์วิสัยสามารถ[n. exp.] (faēkoē wisa) EN: capacity factor FR:
การวิเคราะห์องค์ประกอบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: factor analysis ; exploratory factor analysis (EFA) FR:
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: factor analysis ; exploratory factor analysis (EFA) FR:
ค่าแปลงสภาพ[n. exp.] (khā plaēng ) EN: conversion factor FR:
กรุปผลหาร[n. exp.] (krup phonhā) EN: quotient group ; factor group FR:
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; composition ; factor ; requisite FR: élément [m] ; composant [m] ; composante [f] ; composition [f]
องค์ประกอบคุณภาพ[n. exp.] (ongprakøp k) EN: quality factor FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m] ; cause [f]
ปัจจัยเบื้องต้น[n. exp.] (patjai beūa) EN: basic factor FR:
ปัจจัยบวก[n. exp.] (patjai būak) EN: positive factor FR: facteur positif [m]
ปัจจัยชี้ขาด[n. exp.] (patjai chīk) EN: decisive factor ; deciding factor FR:
ปัจจัยเชิงบวก[n. exp.] (patjai choē) EN: positive factor FR: facteur positif [m]
ปัจจัยเชิงลบ[n. exp.] (patjai choē) EN: negative factor FR: facteur négatif [m]
ปัจจัยอิสระ[n. exp.] (patjai itsa) EN: independent factor FR:
ปัจจัยจำกัด[n. exp.] (patjai jamk) EN: limiting factor FR:
ปัจจัยกวน[n. exp.] (patjai kūan) EN: confounding factor FR:
ปัจจัยหลัก[n. exp.] (patjai lak) EN: key factor FR: facteur fondamental [m]
ปัจจัยลบ[n. exp.] (patjai lop) EN: negative factor FR: facteur négatif [m]
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāi) EN: internal factor ; intrinsic factor FR: facteur interne [m]
ปัจจัยภายนอก[n. exp.] (patjai phāi) EN: external factor FR: facteur externe [m]
ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (patjai pheū) EN: basic factor FR:
ปัจจัยผลักดัน[n. exp.] (patjai phla) EN: driving factor FR:
ปัจจัยสำคัญ[n. exp.] (patjai samk) EN: key element ; key factor FR:
ปัจจัยเสี่ยง[n. exp.] (patjai sīen) EN: risk factor FR: facteur de risque [m]
ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะ[n. exp.] (patjai sīen) EN: specific risk factor FR:
ปัจจัยทางชีวภาพ[n. exp.] (patjai thān) EN: biological factor FR: facteur biologique [m] ; facteurs biologiques [mpl]
ปัจจัยทางการเมือง[n. exp.] (patjai thān) EN: political factor FR: facteur politique [f]
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (patjai thān) EN: economic factor FR: facteur économique [m]
ผลของตะกรัน[n. exp.] (phon khøng ) EN: fouling factor FR:
ปรัตยัย[n.] (prattayai) EN: factor FR:
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ไต๋[n.] (tai) EN: something up one's sleeve ; hidden factor ; hidden agenda ; ploy ; trick FR: secret [m] ; but réel [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī sa) EN: essential factor ; key element FR: élément essentiel [m]
ทฤษฎีหลายตัวประกอบ[n. exp.] (thritsadī l) EN: multiple factor theory FR:

factor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Füllfaktor {m}bulk factor
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
Abklingfaktor {m}decay factor
Klirrfaktor {m}distortion factor
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor
Tastverhältnis {n} [electr.]duty factor
Wirkungsgrad {m}efficiency factor
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor
Kostenfaktor {m}expense factor
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
Fortleitungszahl {f}carry-over factor
Standortfaktor {m}location factor
Vergrößerungsfaktor {m}magnification factor
Multiplikationsfaktor {m}multiplication factor
Reflexionsfaktor {m}reflectance factor
Rhesusfaktor {m}rhesus factor
Risikofaktor {m}risk factor
Seilsicherheit {f}rope safety factor
Einteilungsfaktor {m}scale factor
Skalierungsfaktor {m}scale factor; scaling factor
Größenfaktor {m} (Reifen)size factor (tyre)
Speicherbelegungsfaktor {m} [comp.]store utilization factor
Gewichtungsfaktor {m}weighting factor
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Fabrikant {m}factory owner
Fabrikarbeit {f}work in a factory
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Faktorenanalyse {f}factor analysis
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
Wachstumsfaktor {m}factor of growth
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Direktverkauf {m}factory outlet
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า factor
Back to top