ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

change

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *change*, -change-

change ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change (n.) การต่อรถ (หรือรถไฟ)
change (n.) การแทนที่ Syn. supplanting
change (n.) ของแปลกใหม่ Syn. novelty
change (n.) ความเปลี่ยนแปลง See also: ความผันแปร Syn. alteration, fluctuation, modification, shift, switch, variation
change (n.) เงินทอน
change (n.) เงินย่อย (ที่แลกมา)
change (vt.) ต่อรถ (หรือรถไฟ)
change (vt.) ทำให้แตกต่าง Syn. vary, alter, modify
change (vt.) เปลี่ยน Syn. convert, transform
change (vi.) เปลี่ยนความเร็ว Syn. shift
change (vi.) เปลี่ยนเสื้อ Syn. undress, dress
change (vi.) แลกเงินย่อย
change (vt.) แลกเปลี่ยน See also: แลก Syn. exchange, interchange
change (vi.) แลกเปลี่ยนเงินตรา
change (n.) เศษสตางค์ Syn. coin
change (n.) สิ่งทดแทน Syn. substitution
change back (phrv.) ทำให้เปลี่ยนกลับมา See also: เปลี่ยนแปลง
change colour (idm.) (หน้า) เปลี่ยนสี See also: หน้าซีด (จากกลัว, ตกใจ), หน้าแดง (จากความอาย, โกรธ)
change down (phrv.) เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ See also: ลดเกียร์ลง Syn. change up, gear down, gear up, kick down
change for (phrv.) เปลี่ยนเพื่อ Syn. exchange for, swap for, trade for
change for the better (idm.) ดีขึ้น See also: ปรับปรุงดีขึ้น
change for the worse (idm.) แย่ลง See also: เลวร้ายยิ่งขึ้น
change from (phrv.) เปลี่ยนจาก (เพื่อให้เป็นอย่างอื่น) Syn. change into, change out of
change hands (idm.) เปลี่ยนมือ See also: ถูกขาย
change horses in mid-stream (idm.) เลือกบางสิ่งหลังจากสายไปแล้ว
change in direction (n.) การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน See also: การเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน Syn. veer, turn
change into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, metamorphose into, transform into, turn into, turn to
change into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงไปเป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, change to
change off (phrv.) สลับกันทำงาน See also: เปลี่ยนกันทำ
change out of (phrv.) เปลี่ยนออก See also: ถอดออก Syn. change from, change into
change over (phrv.) เปลี่ยนที่ See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง Syn. change round, switch over, switch round
change over (phrv.) เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด
change round (phrv.) เปลี่ยนที่ See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง Syn. change over, switch over, switch round
change round (phrv.) เปลี่ยนทิศทาง
change the subject (idm.) เปลี่ยนหัวข้อ See also: เปลี่ยนเรื่อง
change to (phrv.) ทำให้เปลี่ยนเป็น See also: ทำให้กลายเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change into
change up (phrv.) เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง Syn. change down, gear down, gear up, kick down
change with (phrv.) เปลี่ยนที่กับ See also: สลับที่กับ Syn. exchange with
change with (phrv.) แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับ See also: เปลี่ยนที่กับ Syn. exchange with
changeability (n.) ความเปลี่ยนแปลงง่าย Syn. instablility, mutablity Ops. unchangingness
English-Thai: HOPE Dictionary
change(เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน, Syn. alter,replace
change of lifen. ภาวะหมดประจำเดือน
change of venuen. การโอนคดีไปยังศาลศาลอื่น
change-gears n.เกียร์รถยนต์
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
changeovern. การเปลี่ยนจากสิ่ง (ระบบ,ภาวะ) หนึ่งไปยังอีกสิ่ง (ระบบภาวะ) หนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
changeความเปลี่ยนแปลง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
change of venueการโอนคดีไปพิจารณาในศาลท้องที่อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changeความเปลี่ยนแปลง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักตากอากาศ (v.) go for a change of air See also: go to a summer resort Syn. ตากอากาศ, พักผ่อนตากอากาศ
พักผ่อนตากอากาศ (v.) go for a change of air See also: go to a summer resort Syn. ตากอากาศ
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน (n.) ticket counter with change machine
ไม่เปลี่ยนใจ (v.) not change one´s mind See also: be steadfast Ops. เปลี่ยนใจ
กลาย (v.) change See also: alter Syn. เปลี่ยน Ops. คงเดิม, คงที่
การเปลี่ยน (n.) change See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง (n.) change See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลง (n.) change See also: variation, alteration, conversion Ops. ความมั่นคง
การแปร (n.) change See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง
การแปรเปลี่ยน (n.) change See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition Syn. การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลง (n.) change See also: variation, alteration, conversion Syn. การเปลี่ยนแปลง Ops. ความมั่นคง
ปรวนแปร (v.) change See also: alter, vary, shift, veer, be uncertain, fluctuate Syn. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ผันแปร Ops. คงที่, นิ่ง, ถาวร
ปรับเปลี่ยน (v.) change See also: alter, convert, vary, transform, adjust Syn. เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยน (v.) change See also: alter, convert, vary, transform, adjust Syn. เปลี่ยนแปลง
ปริวรรต (v.) change See also: vary, alter, transliterate, transfer Syn. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป
ผลัด (v.) change See also: replace Syn. ผลัดผ้า, เปลี่ยนผ้า
ผันแปร (v.) change See also: alter, become, transform, turn, shift Syn. เปลี่ยน Ops. ยืนยง, คงทน, ถาวร
ผ่าน (v.) change Syn. เปลี่ยน
พลิกผัน (v.) change See also: alter, vary, shift Syn. เปลี่ยน, กลับ
ยักกระสาย (v.) change See also: vary, alter, modify, alternate, switch Syn. ยักน้ำกระสาย, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
I won’t change my mindฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
I haven't changed a lotฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
You haven't changed muchคุณเปลี่ยนไปไม่มากเท่าไหร่
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
I'm going to change, so don't come in!ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า อย่าเพิ่งเข้ามานะ
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
Then we'll change our policy.เราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยิวใหม่
Let me tell you what made me change my mind.ออกจากเตาเพื่อเตาไฟแต่ให้ฉัน บอกคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด ของฉัน
But as I advanced, I was aware that a change had come upon it.แต่เมื่อก้าวเข้าไปดู ก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไป
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
Couldn't change my mind if you talked for 100 years.ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของฉันหากคุณพูดคุยสำหรับ 100 ปี
I'm not trying to change your mind. It's just that...ผมไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณ ก็เพียงว่า ...
Right. You're not gonna change anybody's mind.ขวา คุณไม่ได้ใจของใครจะเปลี่ยนแปลง
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
Mr Foreman, I'd like to change my vote to not guilty.นายหัวหน้าฉันต้องการที่จะเปลี่ยนคะแนนของฉันจะไม่มีความผิด
Come on, we're hung. Nobody's gonna change his vote.มาเราไม่แขวน จะไม่มีใครเปลี่ยนการลงคะแนนของเขา

change ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变得[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, 变得 / 變得] become; change into
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
变格[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 变格 / 變格] case change (in grammar)
[xǐ, ㄒㄧˇ, 徙] change one's residence
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 愀] change countenance; worry
意义变化[yì yì biàn huà, ㄧˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 意义变化 / 意義變化] change of meaning
找头[zhǎo tou, ㄓㄠˇ ㄊㄡ˙, 找头 / 找頭] change (from money paid)
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
改朝[gǎi cháo, ㄍㄞˇ ㄔㄠˊ, 改朝] change of dynasties
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ, 转入 / 轉入] change over to; shift to; switch to
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, 剧变 / 劇變] fast change of scene
换羽[huàn yǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, 换羽 / 換羽] to molt; to change feathers
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 下风 / 下風] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, 大事] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way
驿马[yì mǎ, ㄧˋ ㄇㄚˇ, 驿马 / 驛馬] relay horse; to change horses at a relay station
转变立场[zhuǎn biàn lì chǎng, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, 转变立场 / 轉變立場] to change positions; to shift one's ground
折兑[zhé duì, ㄓㄜˊ ㄉㄨㄟˋ, 折兑 / 折兌] to cash; to change gold or silver into money
更代[gēng dài, ㄍㄥ ㄉㄞˋ, 更代] substitution; replacing former general; change of leader
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
灾变论[zāi biàn lùn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 灾变论 / 災變論] catastrophism; the theory that geological change is caused by catastrophic events such as the Biblical flood
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
周易[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, 周易] another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ, 自动挂挡 / 自動掛擋] automatic gear-change
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
汇票[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 汇票 / 匯票] bill of exchange
灾变[zāi biàn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ, 灾变 / 災變] catastrophe; cataclysmic change
[shàn, ㄕㄢˋ, 嬗] changes and succession
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 换 / 換] change; exchange

change ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P)
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180
ギアチェンジ[, giachienji] (n) gear change
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred)
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change
不可逆変化[ふかぎゃくへんか, fukagyakuhenka] (n) (See 可逆変化) irreversible change
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.)
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
代が変わる[だいがかわる, daigakawaru] (exp,v5r) to change hands; to be succeeded
代わり映え;変わり映え;変わり栄え;代わり栄え;代り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
単純踏歩変換[たんじゅんとうほへんかん, tanjuntouhohenkan] (n) simple change (horse gait)
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement
変心[へんしん, henshin] (n,vs) change of mind; inconstancy; apostasy
変色[へんしょく, henshoku] (n,vs,adj-no) change of color; change of colour; fading; discoloration; discolouration
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
大変身[だいへんしん, daihenshin] (n,vs) (See 変身) makeover; major change
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r,vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P)
対前年比[たいぜんねんひ, taizennenhi] (n) relative change from last year
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump
状態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element
交換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
状態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

change ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (attrā kān p) EN: rate of change FR:
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkp) EN: exchange rate ; rate of exchange FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่[n. exp.] (attrā laēkp) EN: fixed change rate FR: taux de change fixe [m]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkp) EN: FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
บัน[v.] (ban) EN: deviate ; change FR:
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng prade) EN: change the issue FR:
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (børisat rap) EN: FR: bureau de change [m]
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind FR: changer d'avis
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
การปฏิบัติทางการบัญชี[n. exp.] (kān patibat) EN: accounting change FR:
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การผลัดเปลี่ยน[n.] (kān phlatpl) EN: change FR:
การผลัดเปลี่ยนอากาศ[n. exp.] (kān phlatpl) EN: air change FR:
การเปลี่ยนเฟส[n. exp.] (kān plīen f) EN: phase change ; phase transition FR:
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงเอนทัลปี [n. exp.] (kān plīenpl) EN: enthalpy change FR:
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in quantity demand FR:
การเปลี่ยนแปลงหลังตาย[n. exp.] (kān plīenpl) EN: postmortem change FR:
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ [n. exp.] (kān plīenpl) EN: climate change FR: changement climatique [m]
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in demand ; shift in demand curve ; change in demand curve FR:
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in supply ; shift in supply FR:
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (kān plīenpl) EN: climate change FR: changement climatique [m]
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม[n. exp.] (kān plīenpl) EN: social change FR: changement social [m]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenpl) EN: technological change FR:
การเปลี่ยนสถานะ[n. exp.] (kān plīen s) EN: phase change FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[n. exp.] (kān plīen t) EN: oil change FR: changement de l'huile moteur [m]
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen t) EN: direction change ; change of course FR: changement de direction [m]
การแปร[n.] (kān praē) EN: change FR: modification [f]
การแปรเปลี่ยน[n.] (kān praēplī) EN: change ; refashion FR:
การปรับเปลี่ยน[n.] (kān prap pl) EN: change ; modification ; modulation FR: modification
การย้ายภูมีลำเนา[n. exp.] (kān yāi phū) EN: change of residence FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยับตัว[v. exp.] (khayap tūa) EN: shift one's position ; change one's position FR: changer de place
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift ; transfer ; remove FR: déplacer ; bouger ; parcourir
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
ความเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (khwām plīen) EN: change FR: changement [m]

change ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine
Kulturwandel {m}cultural change
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Schaltung {f} [auto]gear change
Teilwasserwechsel {m}partial water change
Stimmbruch {m}puberty vocal change
Verwandlungskünstler {m}quick change artist
Kulissenwechsel {m}scene change; change of scenery
Meeresspiegeländerung {f}sea level change
Geschlechtsumwandlung {f}sex change
Metanoia {f}; Änderung der Weltsichtshift of mind; change of mind; metanoia
Spargeld {n}spare change
Witterungsumschlag {m}sudden change of the weather
tendenziell {adj} | eine tendenziell Veränderungin direction | a change in direction
Werkzeugwechsel {m}tool change
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Änderungsanforderung {f}change request
Änderungsdienst {m}change service
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft
Änderungsnotiz {f}change notice
Kursänderung {f} (Verkehr)change of course
Kursänderung {f} (Devisen)change in the exchange rate
Kurswechsel {m} [pol.]change of policy
Luftveränderung {f}change of air
Meinungsaustausch {m}change of views
Wechselstube {f}exchange office
veränderlich {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable
Veränderlichkeiten {pl}changefulness
Unveränderlichkeit {f}changelessness
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Umschalteinrichtung {f}changeover facility
Umschaltschütz {n} [electr.]changeover contactor
Spaltenvertauschung {f} [math.]column interchange
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Währungskurs {m} [fin.]currency exchange rate
Datenaustausch {m}data exchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า change
Back to top