ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roam*, -roam-

roam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roam (vi.) ท่องเที่ยวไป See also: ตะลอน, ร่อนเร่ Syn. rove, wander
roam (vt.) ท่องเที่ยวไป See also: ตะลอน, ร่อนเร่ Syn. rove, wander
roam (n.) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย Syn. aimless wander
roamer (n.) ผู้เดินเท้า Syn. pedestrain, rover, passerby
roaming (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, traveling, drifting
English-Thai: HOPE Dictionary
roam(โรม) vi. ท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่ vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่ n. การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวไปเรื่อย,การเดินเตร่, See also: roamer n., Syn. wander,rove,ramble
English-Thai: Nontri Dictionary
roam(vi) ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเวน (v.) roam See also: wander, inspect Syn. ตะเวน, ทะเวน
ตระเวน (v.) roam See also: wander, inspect Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน
ตะลอน (v.) roam See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there) Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่
ตะเวน (v.) roam See also: wander, inspect Syn. กระเวน, ทะเวน
ตุหรัดตุเหร่ (v.) roam See also: rove, wander, loiter, meander Syn. เตร็ดเตร่, เร่ร่อน
ทะเวน (v.) roam See also: wander, inspect Syn. กระเวน, ตะเวน
ระเหระหน (v.) roam See also: drift, wander, rove Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่, ระเหหน
ระเหหน (v.) roam See also: drift, wander, rove Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่
เที่ยวตะลอน (v.) roam See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there) Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่
เที่ยวร่อน (v.) roam See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there) Syn. เที่ยว, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่
เร่ร่อน (v.) roam See also: rove, wander, loiter, meander Syn. เตร็ดเตร่
เร่ร่อน (v.) roam See also: drift, wander, rove Syn. ร่อนเร่, ระเหหน
โซซัดโซเซ (v.) roam about destitutely Syn. โซเซ
เดินป่า (v.) roam about the forest See also: travel through a forest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
No! You couldn't roam around freely if you were.-ยังไม่ได้แต่ง ไม่งั้นคงเที่ยวอย่างสบายอย่างนี้ไม่ได้หรอก
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี
I can't leave you free to roam around. I'm sorry.ฉันปล่อยคุณเป็นอิสระไม่ได้, ฉันขอโทษ
No more order, no more steps we all freely roam the crowd ...looking for our soulmate.ไม่มีสิ่งใดที่ต้องทำ ไม่ต้องออกเดินทางอีก พวกเราทั้งหมดต่างสนุกสนานกันได้อย่างอิสระเสรี เฝ้ามองหาคู่แท้
Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of servitude in your name while you roam free?เอาคนบริสุทธิ์ เอาคนเป็นเพื่อน .. มาขาย ทั้งชีวิตเขาตกเป็นทาสรับใช้เพราะแก ขณะที่แกอยู่สบายโลด
What, and just roam free?What, and just roam free?
Did you roam around or not?ลูกได้เที่ยวจนทั่วกรุงโรมหรือเปล่า?
See, my dad taught me tonight is about respecting the dead because this is the one night that the dead and all sorts of other things roam free and pay us a visit.นี่ พ่อชั้นสอนว่าคืนวันนี้ เป็นคืนของการเคารพผู้ล่วงลับ เพราะคืนนี้ เป็นคืนที่บรรพบุรุษ
I thought you wanted to be a warrior, roam the world like a man.ข้าคิดว่าเจ้าอยากเป็นนักรบ ท่องโลกเหมือนผู้ชาย
Daddy do you have to roam so very long?เธอจะต้องเดินทางนานขนาดนั้นเชียวหรือ?
* Roam Around The WorldRoam Around The World

roam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徘徊[pái huái, ㄆㄞˊ ㄏㄨㄞˊ, 徘徊] hover; linger; roam; wander
微安[wēi ān, ㄨㄟ ㄢ, 微安] microampere (one millionth of amp); also written 微安培
遨游[áo yóu, ㄠˊ ㄧㄡˊ, 遨游 / 遨遊] roam; travel
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant

roam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer)
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.)
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming

roam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
คเนจร[v.] (khanējøn) EN: wander ; roam ; rove FR:
กระเวน[v.] (krawēn) EN: patrol ; roam FR:
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove FR:
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds FR: errer ; rôder
ระเหระหน[v.] (rahērahon) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระเหเร่ร่อน[v.] (rahērērǿn) EN: drift ; wander ; roam about FR:
เร่ร่าย[v.] (rērai) EN: wander ; roam ; stray FR:
เร่ร่อน[v.] (rērǿn) EN: wander ; roam ; stray FR:
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam ; wander ; drift FR: parcourir
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ตะลอน[v.] (taløn) EN: roam ; wander FR: errer
ตะเวน[v.] (tawēn) EN: patrol ; roam FR:
ทะเวน[v.] (thawēn) EN: patrol ; roam FR:
เที่ยวไป[v. exp.] (thīo pai) EN: tour ; wander ; roam FR:
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
เตร็ดเตรน[v.] (trettrēn) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
ตุหรัดตุเหร่[v.] (turatturē) EN: roam FR:
บริการโรมมิ่ง[n. exp.] (børikān rōm) EN: roaming service FR:
โรมมิ่ง[n.] (rōmming) EN: roaming FR: roaming [m] (anglic.)
ตุหรัดตุเหร่[adv.] (turatturē) EN: aimlessly ; wandering about ; roaming around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roam
Back to top