ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winding*, -winding-

winding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winding (n.) การพัน See also: การม้วน
winding (adj.) ซึ่งพันรอบ See also: ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นม้วน Syn. flexuous, tortuous
winding sheet (n.) ผ้าห่อศพ Syn. covering, graveclothes
windingly (adv.) อย่างเป็นม้วน See also: อย่างเป็นขด
English-Thai: HOPE Dictionary
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling,twining
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
winding numberจำนวนรอบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windingsการพัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วนเวียน (adj.) winding See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous Syn. วกวน, วกเวียน
เลี้ยวลด (adj.) winding See also: zigzag, sinuous, meandering, tortuous Syn. วกวน, วนเวียน, วกเวียน
นาฬิกาไขลาน (n.) self-winding watch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง
Half the trouble you get into comes from winding down.มันจะช่วยได้ ถ้าลานใกล้จะหมด
Pretend that you are winding me up anyway.ข้ออ้างที่จะให้เธอ เข้ามาไขลานให้ผม
In King Solomon's temple there was a winding staircase.ในโบสถ์ของกษัตริย์โซโลมอน มันอยู่ราวบันได.
Under the winding staircase of the steeple, that's where we have to look.ใต้ราวบันไดบนยอดหลังคา จุดที่เราจะมองเห็น.
Things should be winding down around now.สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วบ้าง
Then, after winding around-แล้วหลังจากเลี้ยวรอบ..
Hiking up this winding hill reminded me of the timeบนเนินเขานี้ สายลมได้เรียกหาผม ให้มาที่นี่
Stands 220 feet tall, 30 square feet at the bottom... 15 at the top, 294 winding stairs.ยืน 220 ฟุตสูง 30 ตารางฟุตที่ด้านล่าง 15 ที่ด้านบน 294 บันไดที่คดเคี้ยว
And why people who knew him keep winding up dead.กับทำไมคนที่เขารู้จักถึงกลับตายกันทุกคน
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี
And I'm coming off this long and winding roadAnd I'm coming off this long and winding road

winding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迤逦[yǐ lǐ, ㄧˇ ㄌㄧˇ, 迤逦 / 迤邐] meandering into the distance; winding on forever; tortuous
兔径[tù jìng, ㄊㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 兔径 / 兔徑] narrow winding path
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, 旋梯] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment)
[chǎn, ㄔㄢˇ, 嵼] winding mountain path
旋转指标[xuán zhuǎn zhǐ biāo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 旋转指标 / 旋轉指標] winding number
曲里拐弯[qū lǐ guǎi wān, ㄑㄩ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, 曲里拐弯 / 曲裡拐彎] winding and turning (成语 saw)
枉径[wǎng jìng, ㄨㄤˇ ㄐㄧㄥˋ, 枉径 / 枉徑] winding lane
[wā, ㄨㄚ, 洼] winding ditch
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 羊肠小径 / 羊腸小徑] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine)
蚰蜒路[yóu yan lù, ㄧㄡˊ ㄧㄢ˙ ㄌㄨˋ, 蚰蜒路] lit. centipede's path; fig. narrow winding road
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
逶迤[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 逶迤] winding (of road, river etc); curved; long; distant
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, 曲折] complicated; winding
[wǎn, ㄨㄢˇ, 宛] similar; winding; surname Wan
[wēi, ㄨㄟ, 逶] winding, curving; swagger
[wēi, ㄨㄟ, 委] same as 逶 in 逶迤 winding, curved
[yí, ㄧˊ, 迤] winding
[lǐ, ㄌㄧˇ, 逦 / 邐] winding

winding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
ワインディングロード[, waindeinguro-do] (n) winding road
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer)
分巻[ぶんまき, bunmaki] (n,adj-no) alternating-current winding
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
巻線;捲線[まきせん, makisen] (n) winding (coil, armature, etc.)
後仕舞[あとじまい, atojimai] (n) settlement; winding or straightening up
手巻き[てまき, temaki] (n) (1) {food} winding or rolling by hand; (2) hand-rolled sushi, usually cone-shaped
曲浦[きょくほ, kyokuho] (n) winding coast (beach)
曲路[きょくろ, kyokuro] (n) winding road
界磁巻線[かいじまきせん, kaijimakisen] (n) field winding
長汀曲浦[ちょうていきょくほ, chouteikyokuho] (n) long stretch of winding beach
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
九十九折;つづら折り;九十九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P)
巻き取り;巻取り[まきとり, makitori] (n,adj-f) (1) taking up; winding; (n) (2) (abbr) (See 巻き取り紙) rolled paper
巻き戻し;巻戻し[まきもどし, makimodoshi] (n) rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P)
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution
曲々;曲曲[きょくきょく, kyokukyoku] (adj-t,adv-to) (obsc) winding; twisting; zigzagging
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P)
畝ねり[うねり, uneri] (n) (uk) wave motion; undulation; winding; heaving sea; swell; roller; (P)
紆曲[うきょく, ukyoku] (n,vs) winding; roundabout
羊腸[ようちょう, youchou] (n) winding; zigzag
自動巻き[じどうまき, jidoumaki] (n) self-winding watch
Japanese-English: COMDICT Dictionary
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)

winding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
จำนวนรอบหมุน[n. exp.] (jamnūan røp) EN: winding number FR:
ขดลวดปฐมภูมิ[n. exp.] (khot lūat p) EN: primary coil ; primary winding FR:
ขดลวดทุติยภูมิ[n. exp.] (khot lūat t) EN: secondary winding FR:
เลี้ยวลด[adj.] (līolot) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous FR: sinueux ; tortueux
ซอกแซก[adj.] (søksaēk) EN: winding ; indirect ; crooked ; tortuous FR:
ตะเกียงลาน[n.] (takīenglān) EN: kerosene lamp ; kerosene stove ; kind of winding lamp FR:
ทักขิณาวัฏ[n.] (thakkhināwa) EN: winding to the right ; clockwise FR:
ทางโค้ง[n. exp.] (thāng khōng) EN: curve ; bend ; winding road FR: courbe [f] ; virage [m]
ทางวกวน[n. exp.] (thāng wokwo) EN: winding road FR:
ถนนคดเคี้ยว[n. exp.] (thanon khot) EN: winding road FR: route sinueuse [f]
ตรอกคดเคี้ยว[n. exp.] (trøk khotkh) EN: winding lane FR:
วกไปเวียนมา[adj.] (wok pai wīe) EN: circuitous ; winding ; in circles FR:
วกไปวนมา ; วกไปวกมา[adj.] (wok pai won) EN: winding ; tortuous ; circuitous FR:
วกวน[adj.] (wokwon) EN: winding FR:
การเลิกกิจการ[n. exp.] (kān loēk ki) EN: winding-up FR:
การเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล[n. exp.] (kān loēk ki) EN: compulsory winding-up FR:
การเลิกกิจการโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān loēk ki) EN: voluntary winding-up FR: fermeture volontaire [f]
นาฬิกาไขลาน[n. exp.] (nālikā khai) EN: self-winding watch FR: montre mécanique [f] ; montre automatique [f]

winding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding
Abzapfstrom {m} aus einer Wicklungtapping current of winding
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch
Förderschacht {m}winding shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winding
Back to top