ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

just

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *just*, -just-

just ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
just (adv.) ตอนนี้ See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ Syn. now, at this moment
just (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย Syn. rightful, lawful
just (adj.) ที่เป็นจริง See also: ที่เป็นของจริง Syn. actual, real, genuine Ops. false, unreal
just (adv.) พอดี See also: ทีเดียว Syn. exactly, precisely
just (adv.) เพิ่งจะ See also: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ Syn. recently, lately
just (adv.) เพียงแค่ See also: เพียง, แค่ Syn. only, merely, solely
just (adj.) ยุติธรรม See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม Syn. fair, upright, impartial Ops. partial, unfair
just (adj.) เหมาะสม See also: สมควร Syn. proper, appropriate Ops. unjust, improper
just (adv.) อย่างหวุดหวิด See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน Syn. barely
just about (prep.) ประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. approximately, close to
just as (conj.) ราวกับ Syn. as if, just as if
just as if (conj.) ราวกับ Syn. as if, just as
just in case (idm.) ในกรณีของ
just now (adv.) ตอนนี้ See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ Syn. nowadays, at present, currently, today, presently
just one of those things (idm.) สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ See also: สิ่งที่ป้องกันไม่ได้
just out (adj.) ล่าสุด Syn. recent
just so (idm.) เป็นระเบียบ See also: เรียบร้อยดี
Just so! (idm.) ใช่แล้ว See also: ถูกต้อง
just the same (idm.) แต่กระนั้น See also: อย่างไรก็ตาม
justice (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย Syn. legitimacy
justice (n.) ความยุติธรรม See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง Syn. fairness, reasonableness, equity Ops. unfairness, injustice
justice (n.) ผู้พิพากษา See also: ตุลาการ Ops. judge, magistrate
justice building (n.) ศาล See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ Syn. courthouse
justice of the peace (n.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ Syn. magistrate
justiciable (adj.) ที่สามารถนำไปพิจารณาในศาลได้
justiciary (adj.) เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
justifiable (adj.) ที่สมเหตุสมผล See also: ที่โต้แย้งได้ Syn. legitimate, defensible
justificable (adj.) ซึ่งแก้ต่างได้ See also: ซึ่งแก้ตัวได้
justification (n.) การให้เหตุผลแก้ตัว See also: การให้เหตุผล, การอ้างเหตุผล
justification (n.) เหตุผลที่ใช้อธิบายเพื่อแก้ตัว See also: การแก้ตัว Syn. defence, excuse
justifier (n.) ผู้ที่ออกมาแก้ตัว See also: ผู้แก้ต่าง, ผู้ที่แสดงเหตุผลแก้ตัว Syn. vindicator
justify (vt.) จัดบรรทัดให้เสมอกัน See also: จัดบรรทัดให้เท่ากัน
justify (vt.) แสดงให้เห็นถึง See also: พิสูจน์ให้เห็น, แสดงเหตุผล Syn. warrant, vindicate Ops. charge, blame
justify (vt.) อธิบาย See also: แก้ตัว Syn. explain, excuse
justify by (phrv.) พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก See also: แสดงว่าถูกต้องจาก, ได้รับการสนับสนุนจาก
justify to (phrv.) พิสูจน์ว่าถูกต้องให้กับ See also: แสดงว่า...บริสุทธิ์
justly (adv.) อย่างเป็นธรรม See also: อย่างยุติธรรม Syn. fairly, honestly Ops. unfairly
justly (adv.) อย่างสอดคล้องกับความจริง See also: อย่างถูกต้อง Syn. accurately
justness (n.) ความแม่นยำ See also: ความแน่นอน Syn. rightness
English-Thai: HOPE Dictionary
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ,ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible,right
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้,โต้แย้งได้,อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
justle(จัส'เซิล) vt.,vi. = goatle (ดู)
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
English-Thai: Nontri Dictionary
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
justifiable(adj) แก้ตัวได้,อ้างเหตุผลได้
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล,แสดงความบริสุทธิ์,แก้ตัว
justle(n) การกระแทก,การชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
just compensationค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiciable controversyคดีที่มีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifiable act๑. นิรโทษกรรม๒. การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justifyจัด(ขอบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justify จัดขอบ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าๆ กัน (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน
แฝดน้ำ (n.) water discharged just before giving birth See also: virginal secretion
ไล่เลี่ย (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน
กำลังดี (adv.) just See also: exactly Syn. พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ
ตะกี้ (adv.) just See also: just now, moment ago, short moment, short while ago Syn. เมื่อกี๊, ประเดี๋ยว, สักครู่
พอเหมาะ (v.) just See also: suitably, appropriately Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พึ่งจะ (aux.) just See also: just now Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ
พึ่งจะ (aux.) just See also: just now Syn. พึ่ง, เพิ่ง
สดๆ ร้อนๆ (adv.) just See also: freshly, just now, newly, recently Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ
สัก (adv.) just See also: about, around, approximately, only Syn. อย่างน้อย, เพียง, ราว, ประมาณ
เพิ่ง (aux.) just See also: just now Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ
เพิ่งจะ (aux.) just See also: just now Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง
เพียง (adv.) just See also: about, around, approximately, only Syn. อย่างน้อย, ราว, ประมาณ
ใหม่ๆ (adv.) just See also: freshly, just now, newly, recently Syn. หยกๆ
กะเดี๋ยว (adv.) just a moment See also: just a minute, for a while Syn. ประเดี๋ยว Ops. นาน
ชั่วเวลาเดียว (adv.) just a moment See also: for a while Syn. ครู่เดียว Ops. นาน
แป๊บ (adv.) just a second See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว
ระบัด (adj.) just budding See also: being young tender sprouts or newly formed leaves Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
เพิ่งผลิ (adj.) just budding See also: being young tender sprouts or newly formed leaves Syn. อ่อน
พึ่ง (aux.) just now See also: just Syn. เพิ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
I was just in the right place at the right timeฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
It's just hard to findมันก็แค่หายากหน่อย
I just hope I'm wrongฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
I didn't mean to, I just lost controlฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่ควบคุมมันไม่ได้
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
I just wanted her to be happyฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุข
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
I just do what I wantฉันก็แค่ทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำ
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
It's just what I needนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการ
What you need is just restสิ่งที่คุณต้องการก็แค่พักผ่อน
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
I'm so broke just nowฉันถังแตกอย่างมากในตอนนี้
Did you hear what I just heard?คุณได้ยินอย่างที่ฉันเพิ่งได้ยินหรือไม่?
No, we're just good friendsไม่ เราเป็นแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
She's just gone for a breakเธอเพิ่งจะออกไปพัก มีเรื่องอะไรหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่!
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์
You'll just have time to wash.คุณเพียงแค่จะมีเวลาในการล้าง
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี
Nothing. I'm just chewing.ไม่มีอะไร ผมแค่เคี้ยว
It's just a matter of detail. Formalities.มันเกี่ยวกับรายละเอียด
Of course, I'm just a cricket singing my way from hearth to hearth... but...แน่นอนฉันแค่คริกเก็ตร้องเพลง ทางของฉัน
Now, I have just the name for you.ตอนนี้ฉันมีเพียงแค่ชื่อสำหรับ คุณ
And anytime you need me, you know, just whistle... like this.และตลอดเวลาที่คุณต้องการ ฉันคุณรู้ว่า เพียงแค่เป่านกหวีดเช่นนี้

just ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碧血[bì xuè, ㄅㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, 碧血] blood shed in a just cause
千叶[Qiān yè, ㄑㄧㄢ ㄧㄝˋ, 千叶 / 千葉] Chiba, Japanese prefecture just to the East of Tokyo
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, 不大离 / 不大離] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, 不大离儿 / 不大離兒] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, 刚刚 / 剛剛] just recently; just a moment ago
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 个别 / 個別] individual; specific; respective; just one or two
恰到好处[qià dào hǎo chù, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄔㄨˋ, 恰到好处 / 恰到好處] it's just perfect; it's just right
只不过[zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 只不过 / 祇不過] it's just that ...
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, 一丘之貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other.
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, 俨然 / 儼然] just like; solemn; dignified
光明正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, 光明正大] just and honorable
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, 不过尔尔 / 不過爾爾] merely mediocre; just middling
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, 正正] neat; orderly; just in time
只不过几年前[zhǐ bù guò jǐ nián qián, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 只不过几年前 / 只不過幾年前] only a few years ago; just a few years ago
一样[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, 一样 / 一樣] same; like; equal to; the same as; just like
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, 得过且过 / 得過且過] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
表面的[biǎo miàn de, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, 表面的] superficial; just for show
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, 可不是] that's just the way it is; exactly
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 一如既往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
捉拿归案[zhuō ná guī àn, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ ㄍㄨㄟ ㄢˋ, 捉拿归案 / 捉拿歸案] bring to justice
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
首席法官[shǒu xí fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席法官] Chief Justice
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice

just ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.)
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P)
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
だけでなく[, dakedenaku] (exp) (See のみならず) not just ... (but also ..); (P)
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
ちょっぴり[, choppiri] (adv) very little bit; just a smidgin; wee bit; (P)
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute
なんちゃって[, nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span)
に劣らず[におとらず, niotorazu] (adv) (uk) just like; the same as; no different than
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ...
バッチグー[, bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent!
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII)
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ぽっきり[, pokkiri] (adv) (See こっきり) merely; having just ...
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P)
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P)
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs)
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs)
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs)
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs)
寄せる[よせる, yoseru] to justify
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs)
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs)
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs)
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)
頭末そろえ[とうまつそろえ, toumatsusoroe] justified
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

just ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากับเขาหน่อย[X] (ao kap khao) EN: just going along FR:
บัดเดี๋ยว[X] (batdīo) EN: just a moment FR:
ฉันใด[adv.] (chandai) EN: why ; just as ; whatever FR:
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: just ; fair ; right FR: juste
ชั่วเวลาเดียว[adv.] (chūa wēlā d) EN: just a moment FR:
ดั่ง[adj.] (dang) EN: like ; similar ; analogus ; alike ; just like FR:
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
เดี๊ยะ[X] (dia) EN: Just you wait! FR:
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[n. exp.] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; just a moment ; for a moment FR: Un instant !
เดี๋ยวนะ[n. exp.] (dīo na) EN: wait a moment ; just a moment FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only FR:
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
อีกสักครู่[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
อีกสักครู่หนึ่ง[X] (īk sak khrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while FR: dans un instant
จวนแจ[X] (jūanjaē) EN: with so little time ; in the nick of time ; just in time FR:
จวนเจียน[adv.] (jūanjīen) EN: almost ; just about ; on the verge to ; nearly FR:
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
กะเดี๋ยว[adv.] (kadīo) EN: just a moment ; in a instant FR:
แก่พอดี[X] (kaē phødī) EN: just right FR:
กะลัง[X] (kalang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง[X] (kamlang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
กรรเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
กันเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
กัลเอา[adj.] (kan-ao) EN: just right ; perfect ; mellow FR:
เกือบเสร็จ[X] (keūap set) EN: just about ready FR:
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)[org.] (Khabūankān ) EN: People's Movement for a Just Society ; P-move FR:
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
แค่สองคน[X] (khaē søng n) EN: just two FR:
ข้าวใหม่ปลามัน[adj.] (khāo mai pl) EN: just married FR:
เข้ารอยเดิม[v. exp.] (khaorøi doē) EN: repeat itself ; be just like before FR:
คล้อยหลัง[v.] (khløilang) EN: pass by ; move by ; turn one's neck ; have just gone off FR:
คล้อยหลัง[adj.] (khløilang) EN: just left FR:

just ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Fließtextverfahren {n}adjust mode
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Kippspiegel {m}adjustable mirror
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism
Anpassungsprozess {m}adjustment process
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims
Ausgleichsposten {m}adjustment item
Einrichtroutine {f}adjustment routine
Betragsberichtigung {f}amount adjustment
Schutzbehauptung {f}attempt to justify one's behaviour
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment
Grobeinstellung {f}coarse adjustment
Rechtsfindung {f}finding of justice
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Lohnsteuerjahresausgleich {m}annual adjustment of income tax
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
Justierdorn {m}adjusting mandrel
Justiereinheit {f}adjustment unit
Justiereinrichtung {f}adjusting device
Justierring {m}adjusting ring
Justierwaage {f}adjusting scales
Justiz {f}; Justizgewalt
Justizbehörde {f} | Justizbehörden
Justizirrtum {m} | Justizirrtümer
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Justizministerium {n} | Justizministerien
gerechtfertigt {adj} | gerechtfertigter | am gerechtfertigstenjustified | more justified | most justified
Gerechtigkeit {f}justness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า just
Back to top