ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blame*, -blame-

blame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blame (vt.) ตำหนิ See also: ว่ากล่าว Syn. complain, criticize Ops. praise
blame (n.) การรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น Syn. liability, responsibility
blame (vt.) รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
blame for (phrv.) ตำหนิในเรื่อง See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
blame on (phrv.) ตำหนิ See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
blamed (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง Syn. arraigned, indicted
blameless (adj.) ซึ่งไร้มลทิน
blamelessly (adv.) อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ See also: อย่างอ่อนต่อโลก Syn. innocuously
blamelessness (n.) ความไร้เดียงสา
blameworthy (adj.) ซึ่งควรตำหนิ
English-Thai: HOPE Dictionary
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blameable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด,ควรถูกตำหน', Syn. culpable
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
English-Thai: Nontri Dictionary
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blameless(adj) ไม่มีที่ติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blameการติเตียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซัด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ป้ายความผิด, ซัดทอด, โยนความผิด
ป้ายความผิด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ซัดทอด, โยนความผิด
กล่าวร้าย (v.) blame See also: accuse Syn. นินทา, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย
ครหา (v.) blame See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ Ops. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ
ติฉินนินทา (v.) blame See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of Syn. นินทา
ติเตียน (v.) blame See also: reprove, express disapproval, censure Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ติโทษ (v.) blame See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach Syn. ติเตียน, ตำหนิ Ops. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ
ถูกตราหน้า (v.) blame See also: criticize Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า
ถูกสบประมาท (v.) blame See also: criticize Syn. ถูกหมายหน้า
ถูกหมายหน้า (v.) blame See also: criticize Syn. ถูกสบประมาท
นินทา (v.) blame See also: accuse Syn. กล่าวร้าย, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย
นินทา (v.) blame See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of
พูดว่า (v.) blame See also: accuse Syn. นินทา, กล่าวร้าย, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย
ว้าก (v.) blame Syn. ดุ, ตำหนิ
โทษ (v.) blame See also: chide, reproach, accuse Syn. กล่าวโทษ
ติติง (adj.) blameful See also: reprehensible, culpable, reproachable Syn. ทักท้วง Ops. สนับสนุน, เห็นด้วย
ปัดความผิด (v.) put the blame Syn. ป้ายความผิด Ops. ยอมรับผิด
ป้ายความผิด (v.) put the blame Syn. ปัดความผิด Ops. ยอมรับผิด
เสียรังวัด (v.) share the blame See also: be disgraced, lose face Syn. ขายหน้า
โยนความผิด (v.) put the blame Syn. ป้ายความผิด, ปัดความผิด Ops. ยอมรับผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
Don't you blame them?คุณจะไม่ตำหนิพวกเขาใช่ไหม?
But if you ain't, don't blame meแต่ถ้าไม่ก็อย่าได้ตำหนิฉันนะ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
You're all to blame!เธอทุกคนต้องได้รับการตำหนิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก
Well, I can't say I blame him. But you don't think I'm the big bad wolf, do you?จะว่าเขาก็ไม่ได้ เเต่คุณคงไม่คิดว่าผมเป็นวายร้ายหรอกนะ
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่
Then I'm going to blame some of the people in this room.then I'm going to blame some of the people in this room.
No, no, dag blame it, gol darn it, the sheriff is a n...ไม่ใช่ ให้ผู้ว่าฯ ตายสิ นายอำเภอเป็นนิ...
They've cleared you of any blame for what happened on that raid.พวกเขาให้คุณพ้นจากการประณาม สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการบุกครั้งนั้น
I really couldn't blame Elaine. She wanted a career.ผมไม่โทษอีเลนเลย เธอต้องการอาชีพ
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ.
I didn't force you out. I didn't blame it on you.ฉันไม่ได้ตำหนิสิ่งที่ทั้งกับคุณ
They'll blame me, but it's not my fault.พวกเขาจะตำหนิฉัน แต่มันไม่ได้เป็นความผิดของฉัน
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย

blame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 咎] blame
[yuàn, ㄩㄢˋ, 怨] blame; complain
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, 归咎 / 歸咎] blame; declare to be at fault
[zé, ㄗㄜˊ, 责 / 責] duty; responsibility; to reproach; to blame
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, 不是] fault; blame
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
非难[fēi nàn, ㄈㄟ ㄋㄢˋ, 非难 / 非難] reproof; blame
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 负责任 / 負責任] responsibility for; blamed for; be in charge of
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 责任 / 責任] responsibility; blame; duty
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 诮 / 誚] ridicule; to blame
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 谯 / 譙] ridicule; to blame
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

blame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame
嫁す[かす, kasu] (v5s) (1) (See 嫁する) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else
嫁する[かする, kasuru] (vs-s) (1) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools
我が身を恨む[わがみをうらむ, wagamiwouramu] (exp,v5m) to blame oneself
所為にする[せいにする, seinisuru] (exp,vs-i) (uk) to lay the blame on; to put the fault on
責任を問われる[せきにんをとわれる, sekininwotowareru] (exp,v1) to be answerable (for); to take the blame
跳ね掛ける;跳ねかける[はねかける, hanekakeru] (v1) to splash; to blame on
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P)
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P)
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
無辜[むこ, muko] (n,adj-no) innocent; blameless
糾弾(P);糺弾[きゅうだん, kyuudan] (n,vs) blame; (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
責め[せめ, seme] (n) persecution; blame; responsibility
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P)
難癖を付ける;難癖をつける[なんくせをつける, nankusewotsukeru] (exp,v1) to blame; to find fault with
難癖付ける[なんくせつける, nankusetsukeru] (exp,v1) (See 難癖を付ける) to blame; to find fault with
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n,vs,adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P)

blame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิน[v.] (chin) EN: blame ; condemn FR:
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse FR:
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
นินทา[v.] (ninthā) EN: gossip ; have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence ; blame ; calumniate FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
ออกรับ[v.] (økrap) EN: speak up for ; defend someone by taking the blame FR:
พ้อ[v.] (phø) EN: complain ; blame ; grumble FR:
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against ; put the blame on ; be hard on FR: condamner ; blâmer
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse FR: rejeter la responsabilité sur
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ถือโทษ[v. exp.] (theū thōt) EN: blame FR: accuser ; condamner ; blâmer ; en vouloir à qqn
โทษ[v.] (thōt) EN: blame ; criminate FR:
โทษตัวเอง[v. exp.] (thōt tūa-ēn) EN: blame oneself FR:
ติฉินนินทา[v. exp.] (tichin nint) EN: backbite ; blame ; gossip maliciously FR: dire pis que pendre
เตียน[v.] (tīen) EN: blame ; caution FR:
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ต่อว่า[v.] (tøwā) EN: complain ; blame ; abuse ; reproach ; rebuke ; object ; protest ; pleasure talk to ; censure ; take to task ; tick off ; accuse FR:
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task FR: reprocher ; critiquer
ว้าก[v.] (wāk) EN: yell (at) ; blame FR:
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue
วิพากษ์[v.] (wiphāk) EN: criticize ; judge ; blame FR: critiquer ; décrier
โยนความผิด[v. exp.] (yōn khwāmph) EN: throw the blame on FR: rejeter la responsabilité (sur)
โยนความผิดให้[v. exp.] (yōn khwāmph) EN: blame FR: blâmer
โยนความผิดให้คนอื่น[v. exp.] (yōn khwāmph) EN: blame someone else FR: blâmer autrui
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
คำนินทา[n.] (kham ninthā) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.] FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher

blame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blame
Back to top