ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proper*, -proper-

proper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proper (adj.) เหมาะสม Syn. fit, just, fitting
proper (adj.) ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ Syn. cutomary, usual
proper (adj.) ถูกต้อง
proper (adj.) สมบูรณ์
proper (adj.) ดีเยี่ยม
proper (adv.) อย่างสมบูรณ์
proper (adv.) อย่างถูกต้อง
proper fraction (n.) เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
proper noun (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. common noun
properly (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างถูกต้อง Syn. correctly, suitably
propertied (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน See also: ซึ่งครอบครอง
property (n.) สิทธิครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์ Syn. belongings, assets
property (n.) ทรัพย์สมบัติ See also: ทรัพย์สิน
property (n.) ที่ดิน See also: อสังหาริมทรัพย์ Syn. estate, ranch, yard
property (n.) คุณสมบัติ See also: คุณลักษณะ Syn. attribute, feature
property (n.) อุปกรณ์ประกอบฉากละคร See also: อุปกรณ์การแสดง
property tax (n.) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
property-holding (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
propertied(พรอพ'เพอทีดฺ) adj. มีทรัพย์สิน
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
English-Thai: Nontri Dictionary
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper fractionเศษส่วนแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
propertyทรัพย์สิน [ดู propriety] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proper subsetสับเซตแท้ (เซตย่อยแท้), สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจริยวัตร (n.) proper behavior toward teachers
วิสามานยนาม (n.) proper noun
กัปปิยโวหาร (n.) proper speech for a monk See also: monk´s utterable words
ตามสมควร (adv.) properly See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable Syn. ตามควร
สมวัย (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมอายุ
สมอายุ (adv.) properly See also: appropriately, suitably
เหมาะควร (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมควร
เหมาะสม (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมควร, เหมาะควร
สรรพคุณ (n.) properties
สรรพคุณ (n.) properties See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions Syn. คุณสมบัติ
คุณสมบัติ (n.) property See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic Syn. คุณลักษณะ
ทรัพยสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ
ทรัพย์ (n.) property See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน
ทรัพย์สมบัติ (n.) property See also: assets, wealth, possessions, Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า
ธนทรัพย์ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนสารสมบัติ
ธนสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ
ธนสาร (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์
ธนสารสมบัติ (n.) property See also: possessions, wealth, assets Syn. ทรัพย์สมบัติ
พัสถาน (n.) property See also: possession, belongings Syn. สมบัติพัสถาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get some proper rope and you're all finished.ของแกแค่มีเชือกเหมาะๆ ก็เสร็จแหงแก๋
If I had any proper sense of scientific purpose, Cornelius,ถ้าฉันมีอํานาจทางด้านวิทยาศาสตร์
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา"
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม
Just like proper English gentlemen. I'm proud of them.เหมือนผู้ชายอังกฤษทุกคน ผมภูมิใจพวกเขา
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
By using all of Discovery's fuel now, Discovery will not be in proper position to rendezvous with Earth.อีกครั้ง โดยการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทั้งหมดของดิสคัเฟอรีในขณะนี้ ดิสคัเฟอรีจะไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม ไปพบกับโลก
I suggest we handle this in proper military fashion.ผมขอแนะนำให้เราจัดการกับเรื่องนี้ ในแบบกลยุทธทางทหาร
How can we show you results when we don't have the proper working conditions?ผมจะโชว์ผลงานได้ไง? ในเมื่อ ที่ทำงานห่วยขนาดนี้
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้
But I think we should go through the proper channels.แต่ฉันคิดว่า เราเตรียมการมาดี

proper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
顺次[shùn cì, ㄕㄨㄣˋ ㄘˋ, 顺次 / 順次] in order; in proper sequence
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 正常工作] normal operation; proper functioning
专名[zhuān míng, ㄓㄨㄢ ㄇㄧㄥˊ, 专名 / 專名] proper noun
专名词[zhuān míng cí, ㄓㄨㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 专名词 / 專名詞] proper noun
专有名词[zhuān yǒu míng cí, ㄓㄨㄢ ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 专有名词 / 專有名詞] proper noun
真分数[zhēn fēn shù, ㄓㄣ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 真分数 / 真分數] proper fraction (math.)
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 分寸] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
妥善[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, 妥善] appropriate; proper
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, 骨法] bone (property of a brush stroke)
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ˋ, 赃物 / 贓物] booty; stolen property
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, 特质 / 特質] characteristic; special property
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, 正确 / 正確] correct; proper
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, 绝产 / 絕產] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
家当[jiā dàng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ, 家当 / 家當] familial property; belongings
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
[tōu, ㄊㄡ, 媮] improper; irregular
不合适[bù hé shì, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 不合适 / 不合適] improper
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, 不端] improper; dishonorable
假分数[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 假分数 / 假分數] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator)
非分[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, 非分] improper; going too far; overstepping the bounds
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 产业 / 產業] industry; estate; property; industrial
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 智慧产权 / 智慧產權] intellectual property
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 知识产权 / 知識產權] intellectual property rights
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions

proper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固有肝動脈[こゆうかんどうみゃく, koyuukandoumyaku] (n) arteria hepatica propria; hepatic artery proper; proper hepatic artery
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] (n) proper fraction
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
本調子[ほんちょうし, honchoushi] (n) (1) normal condition; (2) (arch) keynote; proper key; (P)
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P)
真分数[しんぶんすう, shinbunsuu] (n) proper fraction
筋を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp,v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P)
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly!
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
コンテキストプロパティ[, kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
ディクショナリプロパティ[, deikushonaripuropatei] (n) {comp} dictionary property
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
ファイルプロパティ[, fairupuropatei] (n) {comp} file property
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
プロパティマッピング[, puropateimappingu] (n) {comp} property mapping
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
不正会計処理[ふせいかいけいしょり, fuseikaikeishori] (n) improper bookkeeping
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
Japanese-English: COMDICT Dictionary
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction

proper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
อันควร[adj.] (an khūan) EN: proper ; suitable ; appropriate FR:
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
ชอบ[adj.] (chøp) EN: righteous ; proper ; rightful FR: juste
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
ค่าเฉพาะ[n. exp.] (khā chaphǿ) EN: proper value ; eigenvalue FR:
คำนามเฉพาะ[n. exp.] (kham nām ch) EN: proper noun FR: nom propre [m]
คำวิสามานยนาม[n. exp.] (kham wisāmā) EN: proper noun FR: nom propre [m]
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ไม่ถูกต้อง[adj.] (mai thūktǿn) EN: wrong ; not proper FR: faux ; erroné ; incorrect ; inapproprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; organisation ; organization (Am.) ; proper arrangement ; form FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
รักนวลสงวนตัว[v. exp.] (rak nūan sa) EN: be proper ; be virtuous FR:
สับเซตแท้[n. exp.] (sapset thaē) EN: proper subset FR:
เศษส่วนแท้[n. exp.] (sētsuan tha) EN: proper fraction FR: fraction propre [f]
เซตย่อยแท้[n. exp.] (set yǿi tha) EN: proper subset FR:
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
ถูกทำนอง[adj.] (thūk thamnø) EN: in the right way ; proper FR:
ตัวหารแท้[n. exp.] (tūahān thaē) EN: proper divisor FR: diviseur propre [m]
เวกเตอร์เฉพาะ[n. exp.] (wēktoē chap) EN: proper vector ; eigenvector FR:
วิสามานยนาม[n.] (wisāmānyanā) EN: proper noun FR: nom propre [m]
ยุกต์[adj.] (yuk) EN: correct ; proper FR:
ไอศุริยสมบัติ[n.] (aisuriyasom) EN: king's treasures and properties FR:
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property ; seize assets FR: saisir les avoirs ; saisir les biens
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thu) EN: improperly FR:
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
จำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
จ๋ำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant property valuer FR:
จงดี[X] (jongdī) EN: well ; properly FR:

proper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruch {m} [math.] | echter Bruchfraction | proper fraction
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper
ordnungsgemäß; zweckmäßig {adj} | ordnungsgemäßer; zweckmäßiger | am ordnungsgemäßesten; am zweckmäßigstenproper | more proper | most proper
Haupttitel {m}title proper
Beständigkeiten {pl}stable properties
Sachschaden {m}damage to property; property damage
geeignet {adv}properly
Hausverwaltung {f}house management; property management
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR)
ungebührlich {adj} | ungebührlicher | am ungebührlichstenimproper | more improper | most improper
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper
Gütergemeinschaft {f}joint property
Fundbüro {n}lost property office
Fundsachen {pl}lost property
Materialeigenschaften {pl}material properties
Eigenbewegung {f}proper motion
Eigenname {m}proper name
Sachdividende {f}property dividend
Grundstückshai {m}property shark
Immobilienmarkt {m}property market
Objektbuchhaltung {f}property book-keeping
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance
Vermögensverwalter {m}property administrator
Vermögenswert {m}property asset
Ufergrundstück {n}riverside (waterside) property; riparian property
Sachbeschädigung {f}willful damage to property
Theaterrequisiten {pl}stage properties
Sachvermögen {n}tangible assets; tangible property
Untauglichkeit {f}improperness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proper
Back to top