ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unjust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unjust*, -unjust-

unjust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unjust (adj.) ไม่ยุติธรรม See also: อธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่เป็นธรรม Syn. unfair Ops. fair
unjust (adj.) ไม่มีเหตุผล See also: ไร้เหตุผล, ขาดสต, ไม่ฟังเหตุผล Syn. unreasonable Ops. sensible
unjust (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม Syn. dishonest Ops. honest
unjustifiable (adj.) ไม่สมควร See also: ไม่มีเหตุผล, ไม่เหมาะสม Syn. invalid, defective, illogical, indefensible, insupportable, irrational Ops. logical, justifiable, tenable, supportable, defensible, sound
unjustifiably (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly
unjustly (adv.) อย่างไม่เป็นธรรม See also: อย่างอยุติธรรม Syn. unfairly Ops. unprejudicedly, justly
unjustly (adv.) อย่างผิดฎหมาย See also: อย่างไม่ถูกต้อง Syn. illegally, wrongly
unjustly (adv.) โดยมิชอบ See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค Syn. inequitably Ops. fairly
English-Thai: HOPE Dictionary
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unjustไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unjust enrichmentลาภมิควรได้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยุติธรรม (adj.) unjust See also: unfair, partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง Ops. ยุติธรรม
ไม่เที่ยงตรง (adj.) unjust See also: unfair, partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เป็นกลาง Ops. ยุติธรรม
ไม่เป็นกลาง (adj.) unjust See also: unfair, partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง Ops. ยุติธรรม
อยุติธรรม (v.) be unjust See also: be unfair, be partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง Ops. ยุติธรรม
ไม่เที่ยงตรง (v.) be unjust See also: be unfair, be partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เป็นกลาง Ops. ยุติธรรม
ไม่เป็นกลาง (v.) be unjust See also: be unfair, be partial Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง Ops. ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are unjust laws as there are unjust men.มีกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม พอๆ กับมีคนที่ไม่ยุติธรรม
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง
In this unjust world, education is most important.ในโลกทุกวันนี้ การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ
It rains on the just and the unjust alike.ต้องได้ประสบกันทุกคน ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว
If one of us dies, we stage it to look like a suicide caused by the unjust cancellation of Firefly.ถ้าเราคนนึงตาย เราจะจัดฉาก ให้ออกมาเหมือนการฆ่าตัวตาย จากการที่ซีรี่ย์ส Firefly ถูกแคนเซิล อย่างไม่ยุติธรรม
Freedom to oppose an unjust ruler and her unjust placard-stealing ways.อิสรภาพที่ไว้จัดการกฎหมายที่ไม่แฟร์ และวิธียึดบัตรที่ไม่ยุติธรรมของเธอ
If your husband lays a hand on me again, or tries to fire me with unjust cause, I will press charges.ถ้าหากสามีคุณแตะต้องฉันอีก หรือพยายามไล่ฉันออก แบบไม่สมเหตุสมผล ฉันจะแจ้งความ
It was cowardly, unjust and I am deeply sorry.ขี้ขลาด ,ไม่ยุติธรรม และข้าเสียใจอย่างลึกซึ่ง
He wishes to find his proper place in the Other World, but the unjust nature of his death has denied him that.สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาในโลกอื่น แต่ด้วยการตายที่ผิดธรรมชาติ เขาจึงไม่สามารถทำได้
I cannot follow unjust orders.ฉันทำตามคำสั่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ได้
♪ Turn out to be unjust so cruel? ♪กลายมาเป็นคนโหดร้ายได้ขนาดนี้?

unjust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
不当得利[bù dāng dé lì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 不当得利 / 不當得利] unjust enrichment
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up
冤诬[yuān wū, ㄩㄢ , 冤诬 / 冤誣] unjust charge; frame-up
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
不公[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 不公] unjust; unfair
冤假错案[yuān jiǎ cuò àn, ㄩㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄢˋ, 冤假错案 / 冤假錯案] unjust, fake and false charges (in a legal case)

unjust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
邪推[じゃすい, jasui] (n,vs) distrust; unjust suspicion
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
無理非道[むりひどう, murihidou] (n,adj-na) unreasonable and unjust; unconscionable
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding
過剰防衛[かじょうぼうえい, kajoubouei] (n) excessive or unjustifiable self-defense (defence)
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things)
非道[ひどう, hidou] (adj-na,n,adj-no) unjust; inhuman

unjust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial FR: injuste ; partial ; inégalitaire
ลาภมิควรได้[n.] (lāpmikhūand) EN: unjust enrichment FR:
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
ปราศจากเหตุผล[X] (prātsajāk h) EN: without reason ; unjustified FR: sans raison ; injustifié

unjust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungerecht {adj} | ungerechter | am ungerechtestenunjust | more unjust | most unjust
Unrecht {n}unjustness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unjust
Back to top