ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actual*, -actual-

actual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actual (adj.) ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ See also: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ Syn. present, concrete
actual (adj.) แท้จริง See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง Syn. true, real, exact
actualise (vt.) ทำให้เป็นจริง Syn. actualize, realize, make real
actuality (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้ Syn. reality
actuality (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. reality, truth, versimilitude
actualize (vt.) ทำให้เป็นจริง Syn. actualise, realize, make real
actually (adv.) อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง See also: ตามความเป็นจริง Syn. really, truly
actually heard (adj.) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้ See also: สามารถได้ยินได้ Syn. perceptible by the ear
English-Thai: HOPE Dictionary
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
สารประโยชน์ (n.) actual benefit Syn. สารัตถประโยชน์
สารัตถะประโยชน์ (n.) actual effect Syn. สารประโยชน์
ตามความเป็นจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Syn. ตามจริง Ops. โกหก, เท็จ
ตามจริง (adv.) actually See also: indeed, really, truly Ops. โกหก, เท็จ
ที่จริง (adv.) actually See also: in fact, as a matter of fact Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน
อย่างแท้จริง (adv.) actually See also: truly
มูลความ (n.) factual basis See also: element of truth, basis in truth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
It was actually lots of funมันสนุกมากจริงๆ
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
It's actually something you could use at collegeจริงๆ แล้วก็เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถใช้ที่วิทยาลัยได้
I think I have traits of both actuallyจริงๆ แล้วฉันคิดว่าฉันมีลักษณะเหมือนทั้งสองคนเลย
He is actually in the same year as meจริงๆ แล้วเขาอยู่ปีเดียวกับฉัน
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า...
Here we are on your actual brink.ดังนั้นที่นี่เราอยู่ในปากที่แท้จริง ของคุณ
God, we have actual kids here, Ben.โอ้ พระเจ้า เรามีลูกนะ เบน
The actual vest Bobby wore on the 'Twisted' tour.เสื้อกั๊กของจริงที่บ็อบบี้ใส่ ตอนออกทัวร์ทวิส
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว
Is this here your actual living area?นี้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของคุณ?
The actual numbers are unknownยังไม่รู้จำนวนที่แน่นอน
It took years for them to recognize his actual technique to see the way his brush strokes seemed to make the night sky move.อีกหลายปีกว่าผู้คน จะได้รู้ถึงเทคนิคของเขา... ได้เห็นถึงลายพู่กัน ที่เหมือนทำให้ท้องฟ้าขยับได้
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ
What you're seeing are two actual tornados...คุณกำลังชมทอร์นาโด 2 ลูก...
Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.วอลล์สตรีส เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง ที่ชาวดัชท์สร้างเพื่อป้องกันอังกฤษ.
Having lunch with The Plastics was like leaving the actual world and entering "Girl World".การกินข้าวเที่ยงกับพวกพลาสติก มันเหมือนออกจะโลกแห่งความเป็นจริง แล้วเข้าสู่โลกของวัยรุ่น

actual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 现货 / 現貨] actuals; actual commodities
真人[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, 真人] actual person; in the flesh
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 实事 / 實事] fact; actual thing; practical matter
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, 实战 / 實戰] real combat; actual combat
实数[shí shù, ㄕˊ ㄕㄨˋ, 实数 / 實數] real number (math.); actual value
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, 实则 / 實則] actually; in fact
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, 原来 / 原來] original; former; originally; formerly; at first; so... actually
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, 现实 / 現實] reality; actuality; real; actual
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, 实况 / 實況] what is actually happening; scene

actual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアル;アクチャル[, akuchuaru ; akucharu] (adj-na,n) actual
アクチュアルタイム[, akuchuarutaimu] (n) actual time
アクチュアルポジション[, akuchuarupojishon] (n) actual position
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P)
借訓[しゃっくん, shakkun] (n) using the Japanese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
借音[しゃくおん, shakuon] (n) (See 万葉仮名) using the Chinese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
実10進小数点;実十進小数点[じつじっしんしょうすうてん, jitsujisshinshousuuten] (n) {comp} actual decimal point
実小数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] (n) {comp} actual decimal point
実年[じつねん, jitsunen] (n) (1) (See 実年齢) one's actual age; (2) (See 中高年) one's fifties and sixties (now officially refered to as chukonen)
実情(P);実状[じつじょう, jitsujou] (n) real condition; actual circumstances; actual state of affairs; (P)
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] (n) {comp} actual decimal point
振替休日;振り替え休日[ふりかえきゅうじつ, furikaekyuujitsu] (n) compensatory holiday; observed holiday (weekday holiday when the actual day is on a weekend); substitute holiday
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P)
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
具体化[ぐたいか, gutaika] (n,vs) embodiment; materialization; actualization; realization; taking form; taking shape; (P)
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
反実仮想[はんじつかそう, hanjitsukasou] (n) counterfactual thinking; counterfactual assumption; counterfactual supposition
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning
実態調査[じったいちょうさ, jittaichousa] (n) factual investigation; (P)
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P)
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization
落籍[らくせき, rakuseki] (n,vs) (1) lack of registration (in the census register); (2) (See 身請け) buying a geisha or prostitute her contractual freedom
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it)
触知覚[しょくちかく;しょっちかく, shokuchikaku ; shocchikaku] (n) haptic perception; sensation of touch; tactual perception; tactile perception
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
顕在化[けんざいか, kenzaika] (n,vs) being actualized; being actualised
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
実効命令[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient
実小数点[じつしょうすうてん, jitsushousuuten] actual decimal point
実引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument
実際の小数点[じっさいのしょうすうてん, jissainoshousuuten] actual decimal point
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

actual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
พฤตินัย[adj.] (phreuttinai) EN: actual ; de facto ; in fact FR: de facto
ราคาขาดตัว[n. exp.] (rākhā khātt) EN: net price ; firm price ; actual price FR: prix net [m]
รูปขนาดเท่าตัว[n. exp.] (rūp khanāt ) EN: actual size FR:
สารประโยชน์[n.] (sānprayōt) EN: actual benefit FR: bénéfice net [m]
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ต้นทุนจริง[n. exp.] (tonthun jin) EN: actual cost FR:
เวลาแข่งขันจริง[n. exp.] (wēlā khaeng) EN: actual playing time FR: temps de jeu effectif [m]
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อัพเดทข่าวสาร[n. exp.] (apdēt khāos) EN: FR: actualisation des informations
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthet) EN: actually FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu p) EN: self-actualization FR:
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information FR: actualité [f] ; actualités [fpl] ; nouvelle [fpl] ; nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; info [f] (fam.) ; infos [fpl] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m] ; bulletin [m]
ข่าวเด่น[n. exp.] (khāo den) EN: hot news FR: actualité brûlante [f]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวการเมือง[n. exp.] (khāo kānmeū) EN: politics news FR: actualité politique [f]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวในพระราชสำนัก ; ข่าวพระราชสำนัก[n. exp.] (khāo nai ph) EN: Royal news FR: actualité royale [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai pr) EN: local news ; domestic news FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajam) EN: news of the day FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl] ; infos du jour [mpl]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lō) EN: world news FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวต่างประเทศ[n. exp.] (khāo tāngpr) EN: foreign news FR: actualité internationale [f] ; nouvelles de l'étranger [fpl] ; nouvelles internationales [fpl]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause ; commitment FR: clause contractuelle [f]
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความเป็นปัจจุบัน[n. exp.] (khwām pen p) EN: FR: actualisation [f]
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually ; for sure FR: clairement ; vraiment ; à coup sûr
พฤตินัย[n.] (phreuttinai) EN: fact ; factual sense FR:
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal FR: concret ; réel
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
สรุปข่าว[n. exp.] (sarup khāo) EN: news summary FR: sommaire de l'actualité [m] ; résumé de l'actualité [m] ; les titres de l'actualité [mpl]

actual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Totalverlust {m} | wirklicher Totalverlusttotal loss | actual total loss
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point
Effektivlohn {m}actual earnings
Istausgaben {pl}actual outlay
Istbetrag {m}actual amount
Istdaten {pl}actual data
Isteinnahmen {pl}actual receipts
Istkapazität {f}actual capacity
Istkosten {pl}actual cost
Istkostenrechnung {f}actual cost system
Istleistung {f}actual attainment
Istleistung {f}actual output
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size
Istmenge {f}actual quantity
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Sachfrage {f}factual issue
Sachlage {f}factual situation
Sachzwang {m}factual constraint
Tatsachenbericht {m}factual report
Istprämie {f}actual premium
Istsaldo {n}actual balance
Iststunden {pl}actual manhours
sogar {adv}actually
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actual
Back to top