ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upright*, -upright-

upright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upright (adj.) ที่ตั้งขึ้น See also: ที่ตั้งตรง Syn. erect, straight
upright (adv.) ในสภาพที่ตั้งขึ้น See also: ในสภาพที่ตั้งตรง Syn. vertically
upright (n.) การตั้งขึ้น Syn. vertical
uprightly (adv.) อย่างมีเกียรติ See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม Syn. morally, scrupulously Ops. dishonestly, unethically, unscrupulously
uprightly (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably Ops. wrongly, dishonorably
uprightness (n.) พฤติกรรมที่ซื่อตรง Syn. honesty, integrity Ops. dishonesty
English-Thai: HOPE Dictionary
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
English-Thai: Nontri Dictionary
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upright ray cellเซลล์รัศมีแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงๆ (adv.) uprightly See also: honestly Syn. ตรง, ซื่อ
ความซื่อสัตย์ (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์
ความถูกต้อง (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต
ตั้งชัน (v.) stand upright
ตั้งตรง (v.) stand upright Syn. ตั้งชัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่
Please return your seat backs to their full upright and locked position.แล้วก็เปลี่ยนเป็นความทุเรศ ชัดรึยัง นั่นคือความสัมพันธ์ของเรา..
I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine.I will allow you to always stand upright in my presence, providing head shall never be higher than mine.
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee.จงปราศจากความกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู.
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ
This is the upright pose, got that?นี่คือท่ายืดตรง เข้าใจ?
Bigger, like, 'Gorilla with an upright bass?กอริลล่าเป่าแซ็กโซโฟน?
They'll get your tray table in its full upright position.They'll get your tray table in its full upright position.
Only then can walk you walk upright in this worldหนทางที่ต้องก้าวเดิน ในโลกกว้าง
Well, anyway, the seat was standing perfectly upright in his front yard, right next to his Sea-Doos-- because, like, he has Sea-Doos--เอ่อ อย่างไรก็ตาม เก้าอี้อยู่ในสภาพที่ ในสภาพแนวตั้งอยู่หน้าบ้านของเขา อยู่ข้างๆกับเก้าอี้นั่งเล่นของเขา
Your seat backs and tray tables are in the upright position,พนักพิงและโต๊ะวางถาด อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรง

upright ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, 扊] upright bar for fastening a door
清风两袖[qīng fēng liǎng xiù, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄡˋ, 清风两袖 / 清風兩袖] honest and upright (成语 saw)
身子骨[shēn zi gǔ, ㄕㄣ ㄗ˙ ㄍㄨˇ, 身子骨] posture; upright posture
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 劲草 / 勁草] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise
刚直[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, 刚直 / 剛直] upright and outspoken
廉直[lián zhí, ㄌㄧㄢˊ ㄓˊ, 廉直] upright and honest; incorruptible; squeaky clean
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, 昂然] upright and unafraid
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
直立[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, 直立] erect; upright
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, 坚挺 / 堅挺] firm and upright; strong (of currency)
刚正[gāng zhèng, ㄍㄤ ㄓㄥˋ, 刚正 / 剛正] honest; upright
正值[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, 正值] honest; upright
光明磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, 光明磊落] open and candid (成语 saw); straightforward and upright
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 笔直 / 筆直] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
[zhí, ㄓˊ, 直] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright
劲直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, 劲直 / 勁直] strong and upright
笔挺[bǐ tǐng, ㄅㄧˇ ㄊㄧㄥˇ, 笔挺 / 筆挺] (standing) very straight; straight as a ramrod; bolt upright; well-ironed; trim
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 婞] upright
正派[zhèng pài, ㄓㄥˋ ㄆㄞˋ, 正派] upright
正直[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, 正直] upright; upstanding; honest
端正[duān zhèng, ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ, 端正] upright; regular; proper; correct
质直[zhì zhí, ㄓˋ ㄓˊ, 质直 / 質直] upright; straightforward

upright ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップライト[, appuraito] (n) upright
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano
清廉潔白[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] (adj-na,n) being upright and cleanhanded
資性端正[しせいたんせい, shiseitansei] (n,adj-na) being of an upright character; being of a noble nature
すっくと[, sukkuto] (adv) straight; upright; erect
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
直立[ちょくりつ, chokuritsu] (n,vs,adj-no) vertical; perpendicular; upright; erect; stand erect; rise perpendicularly
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P)
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality
竹を割った様[たけをわったよう, takewowattayou] (exp,adj-na) (1) clear-cut and straightforward; (2) (of a person) forward-thinking; honest; upright; frank
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical

upright ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright FR:
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright FR: dressé ; debout
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
มือสะอาด[adj. (loc.)] (meūsa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)
ฤชุ[adj.] (reuchu) EN: straightforward ; upright ; honest ; trustworthy FR:
ฤๅชุ[adj.] (reūchu) EN: honest ; upright FR: honnête ; droit
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal ; true FR: honnête ; loyal ; intègre
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ตั้งตรง[v. exp.] (tang trong) EN: stand upright FR:
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
ตงฉิน[adj.] (tongchin) EN: honest ; upright ; righteous ; of high integrity ; straight as an arrow FR: honnête
ตรง[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect FR: droit ; vertical ; debout
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsa) EN: uprightness FR: honnêteté [f]
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly FR: directement
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: uprightly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upright
Back to top