ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fairness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fairness*, -fairness-

fairness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairness (n.) ความยุติธรรม See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา Syn. impartiality, justice Ops. injustice, unfairness
English-Thai: Nontri Dictionary
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairnessความเป็นธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเที่ยงธรรม (n.) fairness See also: justification Syn. ความยุติธรรม Ops. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม
ความเป็นธรรม (n.) fairness See also: justification Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม Ops. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
But in all fairness to Morgan...แต่ต้องเป็นธรรมกับมอร์แกน...
Not sure if fairness comes into it. You never know, it might be fun.ไม่แน่นะ ถ้าเธอเข้าใจเรื่องความยุติธรรมมากๆ เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามันอาจจะเพลิดเพลินก็เป็นได้
Citizens of the future, we're here to give humanity a fresh start, embracing the principles of justice, fairness and trust.ประชาชนแห่งอนาคต คุณมาที่นี่ เพื่อเริ่มต้นเผ่พันธุ์ของเราใหม่ โดยยึดถือหลักแห่ง
"Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you.""ใช้ชีวิตไปจนถึงเวลาที่ ลูกๆของคุณคิดถึงความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ แล้วลูกๆคิดถึงคุณ"
Well, in fairness to your father, when he called you an idiot loser, you had just signed up for a two-year course in California called "Unleash Your Calling."ถ้าจะพูดให้ยุติธรรมกับพ่อคุณ ตอนเขาเรียกคุณว่ายัยงี่เง่าขี้แพ้ คุณเพิ่งไปลงเรียน คอร์สสองปีจบในแคลิฟอร์เนีย ที่ชื่อ "ปลดปล่อยแรงบันดาลใจของคุณ"
Fairness in not taking sides in fights, quarrels, debates, etc. =- .ความเป็นธรรมในการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการต่อสู้ วิวาท หรือโต้แย้ง ฯลฯ=.
Look, I know this offends your sense of fairness, but I would like to win this election.ผมรู้ คุณคิดว่ามันไม่แฟร์ แต่ผมอยากชนะ
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด.
In fairness, Izzy, I barely knew him.ว่ากันตามตรง อิซซี่_BAR_ ผมรู้จักเขาแค่ผิวเผิน
So in all fairness, I got to give Morgan here another shot, okay?เพื่อให้ยุติธรรม ฉันจะให้มอร์แกนหมุนอีกครั้ง ตกลงนะ
Well, I guess in all fairness, he did put him in a bit of a tight spot.You CSIs love your protocol. Prance around here in your perfect white lab coat,

fairness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 气不平 / 氣不平] angry at unfairness
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ, 公道] justice; fairness; public highway

fairness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
至公[しこう, shikou] (n,adj-na) (See 至公至平) perfect fairness
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness
公平[こうへい, kouhei] (adj-na,n) fairness; impartial; justice; (P)
公明[こうめい, koumei] (adj-na,n) fairness; justice; (P)
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
正大[せいだい, seidai] (adj-na,n) fairness; justice

fairness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
ความชอบด้วยเหตุผล[n. exp.] (khwāmchøp d) EN: justice ; fairness FR:
ความไม่ลำเอียง[n. exp.] (khwām mai l) EN: impartiality ; fairness FR: impartialité [f]
ความเป็นธรรม[n. exp.] (khwām pen t) EN: justice ; fairness ; equity FR: équité [f]
ความยุติธรรม[n.] (khwām yutti) EN: justice ; fairness ; equity FR: justice [f]
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]

fairness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fairness {f}fairness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fairness
Back to top