ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explain*, -explain-

explain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explain (vi.) อธิบาย See also: ชี้แจง, ขยายความ Syn. describe, illustrate, interpret
explain (vt.) อธิบาย See also: ชี้แจง, ขยายความ Syn. describe, illustrate, interpret
explainable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้
explainer (n.) ผู้อธิบาย See also: ผู้ชี้แจง
English-Thai: HOPE Dictionary
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง
English-Thai: Nontri Dictionary
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายความ (v.) explain See also: expound, elucidate Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ
ขยายความ (v.) explain See also: elucidate, expound, make clear, clarify Syn. แจกแจง, กระจาย, อธิบาย, แถลง
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
ชี้แจง (v.) explain See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง
บอกเหตุผล (v.) explain See also: give a reason, offer a reason, clarify
สนองไข (v.) explain See also: expound, elucidate Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ
สาธยาย (v.) explain See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report Syn. อธิบาย, รายงาน, แจกแจง
อธิบาย (v.) explain See also: expound, elucidate Syn. บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ
อธิบาย (v.) explain See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report Syn. รายงาน, สาธยาย, แจกแจง
อธิบาย (v.) explain See also: elucidate, expound, make clear, clarify Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, แถลง
อธิบายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. ขยายความ
อธิบายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. ขยายความ
อรรถาธิบาย (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ, ขยายความ
อรรถาธิบาย (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ, ขยายความ
แจง (v.) explain See also: elucidate, expound, make clear, clarify Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง
ให้เหตุผล (v.) explain See also: give a reason, offer a reason, clarify Syn. บอกเหตุผล
แจงสี่เบี้ย (v.) explain in details See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound
ผู้ชี้แจง (n.) one who explains See also: one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง?
That would explain a few things.ที่จะอธิบายบางสิ่งที่ใช่?
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง
Even the English newspapers would have to report that and explain why.นสพ.อังกฤษก็คงต้องลงข่าว และอธิบายถึงสาเหตุ
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง
It's not something that I can explain with just a few sentences.ข้าไม่สามารถบอกทั้งหมดให้เจ้าเข้าใจได้ ในไม่กี่ประโยค.
He will explain it all to you.เขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณ
I'll explain everything later.ฉันจะอธิบายทุกอย่างใน ภายหลัง

explain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 阐明 / 闡明] clarify; explain clearly
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
指手划脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 指手划脚 / 指手劃腳] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily; also written 指手畫腳|指手画脚
指手画脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 指手画脚 / 指手畫腳] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily
[gǔ, ㄍㄨˇ, 诂 / 詁] comment; explain
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 诠 / 詮] explain; comment
[shì, ㄕˋ, 释 / 釋] explain; to release
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, 交代] hand over; explain; make clear
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
[chén, ㄔㄣˊ, 陈 / 陳] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 文以载道 / 文以載道] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral

explain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
振り漢字[ふりかんじ, furikanji] (n) kanji printed as ruby, usually to explain kana
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
言い抜ける;言抜ける[いいぬける, iinukeru] (v1,vt) to explain away; to answer evasively
言い逃れる;言逃れる[いいのがれる, iinogareru] (v1,vt) to explain away; to talk one's way out of; to excuse oneself; to evade
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain
頭ごなし[あたまごなし, atamagonashi] (adv) unsparingly; without listening to the other party; without giving the other party a chance to explain
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
申し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
解き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts
言い開く;言開く[いいひらく, iihiraku] (v5k,vt) to justify; to explain; to vindicate
訓化[くんか, kunka] (n) giving guidance; explaining
訓釈[くんしゃく, kunshaku] (n,vs) explaining the meanings of old words
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)
説き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to solve; to make clear
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P)
間の狂言[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)
間狂言[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)

explain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุศิษฏ์[X] (anusit) EN: explain FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain FR:
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ให้เหตุผลว่า[v. exp.] (hai hētphon) EN: explain ; give as a reason FR:
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
จาระไน[v.] (jāranai) EN: detail ; explain in detail ; elaborate (on) ; expatiate FR: détailler ; disserter
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define FR:
แก้เกี้ยว[v.] (kaēkīo) EN: talk oneself out of ; explain away ; avoid embarrassment FR:
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ไขความ[n. exp.] (khai khwām) EN: explain ; elucidate ; interpret FR:
ขานไข[v.] (khānkhai) EN: explain ; reply FR:
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwā) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify FR:
ขอออกตัว[v. exp.] (khø øktūa) EN: must say ; explain FR:
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū ch) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp c) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
ร่ายยาว[v.] (rāiyāo) EN: be long-winded ; explain thoroughly FR:
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain ; construe FR: interpréter ; définir ; expliquer
วิสัชนา[v.] (wisatchanā) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate FR: expliquer
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation ; explaining FR: explication [f]
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]

explain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerklärt {adv}unexplainedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explain
Back to top