ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unreal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unreal*, -unreal-

unreal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unreal (adj.) ที่แปลกจนไม่น่าเป็นจริงได้ Syn. unbelievable Ops. real
unreal (adj.) ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง Syn. imaginary, ideal
unrealiability (n.) ความผิดพลาด Syn. imperfection
unrealiable (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. impractical
unrealistic (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. unrealiable, impractical
unreality (n.) การเสแสร้ง See also: การแกล้งทำ Syn. sham
English-Thai: HOPE Dictionary
unreal(อันเรียล') adj. ไม่จริง,ไม่แท้,จินตนาการ,ลวงตา,เทียม., See also: unreally adv.
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical
English-Thai: Nontri Dictionary
unreal(adj) ไม่จริง,ลวงตา,เทียม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrealized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่ไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Real people for unreal arguments."คนจริงสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่จริง".
However unreal it may seem, we are connected, you and I.แม้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ เราก็เชื่อมถึงกัน... คุณกับผม
Life... so small, so beautiful, unreal in this cold that erodes us.ชีวิต ช่างเล็ก และสวยงาม และเหลือเชื่อ ในความหนาวเย็นที่ก้ำกรายเรา
The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.รู้สึกว่าโลกภายนอกไม่จริง หรือแปลกไป เหมือนมีชีวิตอยู่ในความฝันที่โหดร้าย
It feels unreal to me.มันทำให้ผมรู้สึกหลอกๆ
All that feels so unreal now.ทุกความรู้สึกนั้นดูไม่จริงไปเลย
That's unreal. I've never seen anything like it.(เสียง Scully) นี่ไม่จริงแน่ ฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อน
You see, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers.คุณจะเห็นธุรกิจนี้เป็นแประกับ motherfuckers ไม่สมจริง
It feels completely unreal.มันรู้สึกไม่จริงแม้แต่น้อย
To pursue it because you don't want to admit defeat to friends back home is, frankly, unrealistic.เธอไม่กล้ายอมรับความจริง เพราะเธอไม่กล้ายอมรับความพ่ายแพ้ บอกเพื่อนของเธอให้เปิดใจ ยอมรับความจริงซะบ้าง
My daughters, you know when Columbus proposed his journey to discover the New World everybody said that was unrealistic.ลูกๆทั้งคู่ รู้มั้ยว่า... ...ในตอนที่โคลัมบัสวางแผนที่จะออกเดินทาง เพื่อตามหาโลกใหม่... ...ทุกคนต่างพูดว่า..
It's like 70, 80 feet. This is so unreal.นี่มันน่าจะสัก70, 80ฟุต ไม่อยากเชื่อเลย

unreal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, 迷梦 / 迷夢] pipedream; unrealizable plan
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, 不切实际 / 不切實際] unrealistic; unpractical; impracticable
[jí, ㄐㄧˊ, 伋] unreal
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, 迂儒] unrealistic; pedantic and impractical
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion

unreal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不縁[ふえん, fuen] (n) divorce; unrealized marriage (prospects); unrealised marriage
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality
非現実[ひげんじつ, higenjitsu] (n,adj-no) unreality
非現実性[ひげんじつせい, higenjitsusei] (n,adj-no) unreality
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic

unreal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:

unreal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schemenhaft; unwirklich {adj}unreal
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic
unrealistisch {adv}unrealistically
wirklichkeitsfremd {adj} | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unreal
Back to top