ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nowadays

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nowadays*, -nowadays-

nowadays ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nowadays (adv.) ทุกวันนี้ See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้ Syn. now, at present, currently
English-Thai: HOPE Dictionary
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกวันนี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, in these days, these days Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้
ปัจจุบันนี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, today, at the present time Syn. ปัจจุบัน
เวลานี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, in these days, these days Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
It tastes good! Nowadays we have to be healthy in our diet.ทาเนยเยอะๆจะได้อร่อยๆไงคะ
That sounds so ridiculous nowadays when you can even go to the space.มันฟังดูตลกดีนะครับ ในยุคนี้แล้ว.. ในเมื่อคนก็สามารถเดินทางไปอวกาศได้น่ะ
Which nowadays is almost everything.ซึ่งปัจจุบันนี้เกือบจะทั้งหมดควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
All these traditions jack-o'- lanterns, putting on costumes, handing out treats they were started to protect us, but nowadays no one really cares.โทษที ประเพณีก็แบบนี้เเหละนะ โคมไฟฟักทอง ชุดผีปีศาจ ขนมนมเนย
But, young people nowadays will quit over the tiniest things, so...แต่หนุ่มสาวสมัยนี้ชอบเลิกล้มอะไรเอาง่ายๆน่ะค่ะ...
It's very rare nowadays to have such a person.นับวันนี้หายากนะครับ คนแบบนี้
Orphanages nowadays are nothing like the past.บ้านเด็กกำพร้าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
Women nowadays are so direct.ผู้หญิงสมัยนี้ช่างกล้าจริงๆ
Grandma, nowadays the classes are very difficult.ย่าก็ ตอนนี้การเรียนในห้องเรียนยากขึ้นมากเลยนะ
But nowadays everyone carries oneแต่ทุกวันนี้ ทุกคนกลับละเมิดธรรมเนียมนั้น
Unike some of the people nowadays ...ดูอย่างคนในปัจจุบันนี้สิ

nowadays ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼时[yǎn shí, ㄧㄢˇ ㄕˊ, 眼时 / 眼時] at present; nowadays
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
如今[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, 如今] nowadays
晚世[wǎn shì, ㄨㄢˇ ㄕˋ, 晚世] nowadays
现今[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, 现今 / 現今] now; nowadays; modern
目今[mù jīn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄣ, 目今] nowadays; at present; as things stand
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society

nowadays ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当世[とうせい, tousei] (n-adv,n-t) present-day; nowadays
当世気質[とうせいかたぎ, touseikatagi] (n) the way of the world in our time; the frame of mind of the people nowadays
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P)
当今[とうこん, toukon] (n-adv,n-t) nowadays; these days; at present
現代[げんだい, gendai] (adj-no,n-adv,n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P)
精米歩合[せいまいぶあい, seimaibuai] (n) ratio indicating the quantity of polished rice gained from a given quantity of brown rice (nowadays usually expressed as a percent)
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P)

nowadays ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในปัจจุบันนี้[adv.] (nai patjuba) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ปัจจุบันนี้[adv.] (patjuban nī) EN: nowadays ; at present FR: actuellement ; aujourd'hui ; à l'heure actuelle ; de nos jours
สมัยนี้[adv.] (samai nī) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours
สมัยปัจจุบัน[adj.] (samai patju) EN: modern ; present-day ; nowadays FR: moderne ; actuel
ทุกวันนี้[adv.] (thukwannī) EN: nowadays ; at present ; now ; in these days ; these days FR: ces jours-ci ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; de nos jours

nowadays ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heutzutage {adv}these days; today; nowadays

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nowadays
Back to top