ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defence*, -defence-

defence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defence (n.) การป้องกัน See also: การแก้ต่าง
defenceless (adj.) ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้ Syn. defenseless
defencelessness (n.) ป้องกันตัวเองไม่ได้ Syn. defenselessness
English-Thai: HOPE Dictionary
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defenceป้องกันตัวเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MOD (abbr.) คำย่อของ Ministry of Defence
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
กระทรวงกลาโหม (n.) Ministry of Defence
กระบี่กระบอง (n.) swordplay (for self-defence and physical training) See also: contest with swords, clubs or other weapons
กลาโหม (n.) Ministry of Defence Syn. กระทรวงกลาโหม
กห (n.) Ministry of Defence See also: MOD Syn. กระทรวงกลาโหม
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา
Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.วอลล์สตรีส เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง ที่ชาวดัชท์สร้างเพื่อป้องกันอังกฤษ.
Yeah, best defence is a good offence. Or is it the other way round?การป้องกันตัวที่ดีคือการโจมตีที่ดี ไม่ใช่หรอ
Using just a laptop he hacks into NORAD and shuts down the entire defence networkแล้วก็ใช้แค่ โน๊ตบุ๊ค แฮ็ก เข้าไปใน โนแร็ด แล้วก็สั่งปิดระบบป้องกันทั้งหมด
Real Madrid defence can't cope with Thierry Henry.กองหลังของมาดริด เอาอองรีไม่อยู่
I said this is really very, very hopeful. Defence Command in Colorado Springs issued an order... So can I call them and tell them you'll start next week?ฉันพูดว่า นี่มีความหวังสูงมาก งั้นฉันโทรหาพวกเขา และบอกพวกเขาว่าเราจะเริ่มกันอาทิตย์หน้าได้ไหม ผมคิดว่าเรื่องนั้นเรา น่าจะปรึกษาหารือกันสักหน่อย แค่นั้น
Chairman of Calvini Defence, one of the largest defence contractors.ประธานของกาลวินี่ บริษัทค้าและจัดหาอาวุธรายใหญ่
In 2006, an employee at an institute under the ministry of defence was trying to sell out our satellite dataปี 2006 ลูกจ้างที่ทำงานในสถาบันภายใต้กระทรวงกลาโหมพยายามขายข้อมูลดาวเทียมของเรา
Japanese Martime Self Defence Forceกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
Do you know what a decent defence calls 95%?95% คุณรู้ไหมว่าการแก้ต่างในชั้นศาลที่เรียกว่า 95% มันหมายถึงอะไร ไม่มีข้อกังขา
Now, the military has set up a line of defence to try to protect civilians.เราจะดูแลคุณเอง อยู่นี้นะ

defence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, 手无寸铁 / 手無寸鐵] unarmed and defenceless

defence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence
デフコン[, defukon] (n) defense condition; defence condition
マンツーマンディフェンス[, mantsu-mandeifensu] (n) man-to-man defense; man-to-man defence
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force)
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
弁護団[べんごだん, bengodan] (n) defense counsel; defence lawyer
海防[かいぼう, kaibou] (n) coastal defense; coastal defence
警防団[けいぼうだん, keiboudan] (n) civil defense unit; civil defence unit
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
防空砲[ぼうくうほう, boukuuhou] (n) air defense artillery; air defence artillery
防衛庁長官[ぼうえいちょうちょうかん, boueichouchoukan] (n) (See 防衛大臣) Director General of (former) Defence Agency (Defense)
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus
ディフェンス[, deifensu] (n) defense; defence; (P)
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
国防会議[こくぼうかいぎ, kokuboukaigi] (n) (1) (Japanese) National Defense Council (1956-86) (Defence); (2) National Security Council (USA)
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札,守り袋) amulet; charm; talisman; (P)
守り刀[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence
守戦[しゅせん, shusen] (n) war of defense; war of defence; defensive fight; defensive warfare
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P)
弾道ミサイル防衛[だんどうミサイルぼうえい, dandou misairu bouei] (n) ballistic missile defence; ballistic missile defense
拳法[けんぽう, kenpou] (n) Chinese art of self-defence (defense)
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
正当防衛[せいとうぼうえい, seitoubouei] (n) legitimate self-defence; legitimate self-defense; (P)
海上自衛隊[かいじょうじえいたい, kaijoujieitai] (n) Maritime Self Defense Forces (Defence); (P)
海将[かいしょう, kaishou] (n) Vice-Admiral (Maritime Self-Defence Force of Japan) (defense)
無防備[むぼうび, muboubi] (adj-na,n,adj-no) defenseless; defenceless
空佐[くうさ, kuusa] (n) (Self Defense Force's Air Force) colonel (defence); lieutenant; major
空将[くうしょう, kuushou] (n) (Self Defense Force's Air Force) general (defence); lieutenant; major
空尉[くうい, kuui] (n) (Self Defense Force's Air Force) captain (defence); lieutenant
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence)
自衛[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) self-defense; self-defence; (P)
自衛手段[じえいしゅだん, jieishudan] (n,vs) measures to defend oneself (for self-defense) (defence)
自衛消防隊[じえいしょうぼうたい, jieishouboutai] (n) self-defence fire brigade; fire brigade associated with building, company, etc.
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) (1) self-defence force; self-defense force; (2) Japan Self-Defence Force; JSDF; (P)
航空自衛隊[こうくうじえいたい, koukuujieitai] (n) Air Self-Defense Force (Defence); (P)

defence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
การพิทักษ์[n.] (kān phithak) EN: defence FR: protection [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การต้าน[n.] (kān tān) EN: defence FR:
ข้อกล่าวอ้าง[n.] (khøklāo-āng) EN: excuse ; defence FR:
ข้อต่อสู้[n. exp.] (khø tøsū) EN: defence FR: défense [f]
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai r) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
กระทรวงกลาโหม[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Defence FR: ministère de la Défense [m]
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ng) EN: Finance Department ; Ministry of Defence FR:
ปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Palat krasū) EN: Permanent Secretary of the Ministry of Defence FR:
ระบบป้องกันขีปนาวุธ[n. exp.] (rabop pǿngk) EN: missile defense system (Am.) ; missile defence system FR: système de défense antimissile [m]
รัฐมนตรีกลาโหม[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Defence Minister ; Minister of Defence ; Minister for Defence ; Secretary of Defense ; Secretary of National Defense FR: ministre de la Défense [m]
รด.[n. exp.] (rødø.) EN: student-based army reserve force ; territorial defence students ; students who undergo territorial defence training ; ror dor FR:
รองปลัดกระทรวงกลาโหม[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Deputy Permanent Secretary for Defence FR:
สนธิสัญญาการป้องกัน[n. exp.] (sonthisanyā) EN: defence pact FR:
ทนายฝ่ายจำเลย[n. exp.] (thanāi fāi ) EN: the defence ; defence counsel FR:
ทนายแก้ต่าง[n. exp.] (thanāi kaēt) EN: counsel for the defence ; defence counsel ; defense FR:
ทนายความอาญา[n. exp.] (thanāikhwām) EN: the defence ; defence counsel FR:
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[org.] (Witthayālai) EN: National Defence College of Thailand (NDC) FR:
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: self-defence FR:
ฆ่าคนเพื่อป้องกันตัว[v. exp.] (khā khon ph) EN: kill in self-defence FR:
เครื่องป้องกัน[n. exp.] (khreūang pǿ) EN: defences FR:
พยานจำเลย[n. exp.] (phayān jaml) EN: witness for the defence/defense (Am.) FR:

defence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwehr {f}defense [Am.]; defence [Br.]
Verteidigungsminister {m}minister of defence
Verteidigungsministerium {n}Ministry of Defence (MOD)
Landesverteidigung {f}national defence
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Verfassungsschutz {m}defence of the constitution
Verteidiger {m}defence counsel
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defence
Back to top