ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honestly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honestly*, -honestly-

honestly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honestly (adv.) อย่างจริงใจ
honestly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม Syn. fairly, impartially, justly Ops. dishonestly
English-Thai: HOPE Dictionary
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื่อ (adv.) honestly See also: faithfully, straightforwardly Syn. ซื่อๆ Ops. คด
บริสุทธิ์ใจ (adv.) honestly See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully
สุจริตใจ (adv.) honestly See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully Syn. บริสุทธิ์ใจ
อย่างสุจริต (adv.) honestly See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith Syn. ซื่อสัตย์
โดยสุจริต (adv.) honestly See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์
มิชอบ (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง Ops. ชอบ
ไม่ถูกต้อง (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี Ops. ชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
I can honestly say I have never seen this showกล่าวโดยความสัตย์ฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี่มาก่อน
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด
She honestly thought she saw the boy kill his father.She honestly thought she saw the boy kill his father.
Who here at this table can honestly say... that they played any finer or felt any better than they did... when they were with the Blues Brothers?ใครที่อยู่ที่โต๊ะนี้สามารถพูดความจริงได้ พวกเขาเหล่านั้นเล่นเก่งกว่าหรือรู้สึกดีกว่าเปรียบเทียบกับ เมื่อพวกเขาอยู่กับ เตอะบลุสบรัเดอส
Now listen, you shouldn't laugh. It's very difficult. It honestly is.พวกคุณไม่น่าหัวเราะนะ มันยากมาก พูดจริงๆ
Truly, I honestly think that men have it very, very hard today.จริงๆ ฉันว่าผู้ชาย สมัยนี้แข็งแรงมาก
You don't honestly believe this is some kind of an extraterrestrial?อะไรที่เราได้จากที่นี่ จะบอกว่าเราต้องทำอะไรต่อไป
What do you honestly hope to see?บอกตามตรงคุณหวังจะเห็นอะไร ?
And I can honestly say I'm a changed man.และผมสามารถบอกว่าฉันเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลง
I honestly don't know if I'm hungry or horny.ฉันไม่รู้ว่านี่ฉันหิวหรือหื่นกันแน่
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
You honestly believe you love Blume instead of me?คุณแน่ใจเหรอว่าคุณรักบลูมไม่ใช่ผม
As a matter of fact, can anybody here honestly say they've ever seen Bobby Beers with a jacket with red lapels?และที่สำคัญ มีใครในที่นี้ ...เคยเห็นบ็อบบี้ เบียร์ส ใส่แจ็กเก็ตคอปกแดงบ้าง

honestly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, 实在 / 實在] in reality; honestly; really; verily; concrete

honestly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P)

honestly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjari) EN: honestly ; in good faith FR: honnêtement ; de bonne foi
จริง ๆ นะ = จริงๆ นะ = จริงๆนะ[X] (jing-jing n) EN: really ; honestly ; truly FR:
พูดตรง[v. exp.] (phūt trong) EN: talk honestly FR:
พูดตรง ๆ = พูดตรงๆ[v. exp.] (phūt trong-) EN: talk honestly FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
อย่างสุจริต[adv.] (yāng sutjar) EN: honestly FR: honnêtement
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:
โดยไม่สุจริต[adv.] (dōi mai sut) EN: dishonestly FR: abusivement
โดยทุจริต[adv.] (dōi thutjar) EN: wrongfully ; dishonestly FR:
ไม่ถูกต้อง[adv.] (mai thūktǿn) EN: dishonestly FR:
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
อย่างไม่ซื่อสัตย์[adv.] (yāng mai se) EN: dishonestly FR: malhonnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honestly
Back to top