ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rightness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rightness*, -rightness-

rightness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rightness (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม Syn. correctness, fairness
English-Thai: HOPE Dictionary
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงสิทธิ์ (n.) get one rightness by the law
ความชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความชัดเจน (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด Ops. ความคลุมเครือ
ความซื่อสัตย์ (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์
ความถูกต้อง (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต
ความสดใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสุกใส
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสุกใส (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส
ความแจ่ม (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความแจ่มชัด (n.) brightness See also: clearness, brilliant Syn. ความชัด, ความชัดเจน Ops. ความคลุมเครือ
ความใส (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด
ความใสสะอาด (n.) brightness See also: clearness, limpidity, transparency, translucency Syn. ความกระจ่าง
เวโรจน์ (n.) brightness See also: prosperity, progress, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส
โอภาส (n.) brightness See also: brilliance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now my country explodes, and you still cling to your rightness.{\cHFFFFFF}And now my country explodes, and you still cling to your rightness.
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่.
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป
I've found a brightness, it's always with meฉันได้เจอสิ่งล้ำค่า ที่จะอยู่กับฉันตลอดไป
All the brightness, and everything i hate.สู่แสงสีเจิดจรัส และทุกอย่างที่ข้าชิงชัง
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า
Why do the wanderers bury their brightness?ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่า งานฝีมือของเจ้าแสดงให้เห็นว่า
In the brightness of my day. *In the brightness of my day.
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ
We had to show that we can measure the brightness of these stars,มันก็พบกับการจัดการ ที่ดีของความสงสัย และชุมชนวิทยาศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์จริงพูด ที่ไม่สามารถทำได้."
BECAUSE IT'S ALWAYS THE SAME AMOUNT OF MASS JUST WHEN IT EXPLODES, AND SO IT MAKES THE SAME BRIGHTNESSเมื่อดาวเล็กน้อยใหญ่ กว่าดวงอาทิตย์ของเรา

rightness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 光亮度] brightness; luminosity
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 明亮] brightness
[shèng, ㄕㄥˋ, 晟] brightness of sun; splendor

rightness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P)
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality
融朗[ゆうろう, yuurou] (n) brightness; clearness
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P)
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance
輝度[きど, kido] brightness, luminance

rightness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law FR:
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ชวาล[n.] (chawān) EN: brightness FR:
โชติ[n.] (chōt) EN: flame ; brightness FR:
โชติ-[pref.] (chōti-) EN: flame ; brightness FR:
ความใส[n.] (khwām sai) EN: brightness ; clarity FR:
ความใสสะอาด[n. exp.] (khwām sai s) EN: brightness FR:
ความสว่าง[n.] (khwām sawān) EN: brightness ; light ; brilliance ; luminance ; clearness ; flame FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; clarté [f] ; éclat [m]
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsa) EN: uprightness FR: honnêteté [f]
โอภาส[n.] (ōphāt) EN: brightness FR:
โศจิ[n.] (sōji) EN: light ; brightness FR:
เวโรจน์[n.] (wērōt) EN: brightness FR:

rightness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control
Helligkeit {f}brightness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rightness
Back to top