ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legitimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legitimate*, -legitimate-

legitimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legitimate (adj.) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ See also: ตามทำนองคลองธรรม Syn. sanctioned
legitimate (adj.) ถูกต้องตามกฎหมาย See also: ชอบด้วยกฎหมาย Syn. lawful, licit, legal
legitimate (adj.) ถูกต้องตามเหตุผล See also: ตามตรรกะ Syn. logical, valid
legitimate (vt.) ทำให้ถูกกฎหมาย Syn. legalize
legitimate (vt.) ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate (adj.) ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate (adj.) แท้จริง See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate (vt.) พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
English-Thai: Nontri Dictionary
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกกฎหมาย (v.) be illegitimate See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful
นอกกฎหมาย (adj.) illegitimate See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน Ops. ถูกกฎหมาย
ลูกนอกกฎหมาย (n.) illegitimate child
ลูกนอกสมรส (n.) illegitimate child Syn. ลูกนอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ (n.) illegitimate child See also: bastard, love child
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These guys are not our legitimate contacts. they're KGB special branch.พวกนั้นไม่ใช่คนประสานงานของเรา แต่เป็น KGB ภาคสนาม
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ
List, lower drawer of my desk, which you handle... as cash contributions to legitimate charities sent to each official's office.ทำเป็นรายงานบริจาคการกุศล
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์"
Go fuck yourself. That has nothing to do with me. I run a legitimate business.ไปลงนรก มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ ฉันทำธุรกิจถูกกฏหมาย
We're willing to consider... all legitimate demands."เราจะรับพิจารณา... เฉพาะข้อเรียกร้องที่ถูกกฎหมาย"
People in it think and for them it is legitimate to create terminator technology.และสำหรับคนพวกนี้ พวกเขาคิดว่า การสร้าง "เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพชฌฆาต" เป็นสิ่งที่ชอบธรรม
It's a legitimate question, and we're going to settle it once and for all right now.มันเป็นการสอบปากคำที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องจัดการ ทันทีและทั้งหมดเดี๋ยวนี้
You got to be fucking kidding me. You can't just ignore legitimate evidence.คุณต้องล้อเล่นแน่ คุณเพิกเฉยกับหลักฐานที่ถูกต้องไม่ได้
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก
And these medications have a legitimate use.และการรักษาโดยใช้ยาพวกนี้ ต้องใช้ให้ถูกต้อง
They have a legitimate lawyer and I was going to go meet with them next weekend.พวกเขามีทนายถูกต้องตามกฎหมาย แล้วหนูก็จะไปพบพวกเขาอาทิตย์นี้

legitimate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, 正当防卫 / 正當防衛] reasonable self-defense; legitimate defense
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, 非婚生] born out of wedlock; illegitimate
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 合法] lawful; legitimate; legal

legitimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate
正当防衛[せいとうぼうえい, seitoubouei] (n) legitimate self-defence; legitimate self-defense; (P)
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P)
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P)
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child

legitimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay k) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptha) EN: legitimate FR:
กฎหมายลักษณะบุคคล[n. exp.] (kotmāi laks) EN: legitimate persons FR:
ละครพูด[n.] (lakhønphūt) EN: legitimate drama ; spoken play ; stage play FR: théâtre sérieux [m]
สิทธิโดยชอบธรรม[n. exp.] (sitthi dōi ) EN: legitimate right ; entitlement FR:
ทำให้ถูกกฎหมาย[v. exp.] (thamhai thū) EN: legalize ; legitimate FR: légaliser
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi ) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress FR: héritier légitime [m]
ถูกกฎหมาย[v.] (thūk kotmāi) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate FR:
ถูกต้องตามเหตุผล[adj.] (thūktǿng tā) EN: logical ; legitimate FR:
ถูกต้องตามกฎหมาย[adj.] (thūktǿng tā) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate FR: légal ; légitime
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ลูกนอกสมรส[n. exp.] (lūk nøk som) EN: illegitimate child FR:
ไม่ชอบธรรม[adj.] (mai chøptha) EN: unfair ; injust ; illegitimate FR: injuste
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
นอกกฎหมาย[adj.] (nøkkotmāi) EN: illegal ; illicit ; illegitimate FR: illégal
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate FR:
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legitimate
Back to top