ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recently*, -recently-

recently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recently (adv.) เมื่อไม่นานมานี้ See also: เมื่อเร็วๆ นี้ Syn. lately, newly
English-Thai: Nontri Dictionary
recently(adv) เมื่อไม่นานนี้,เมื่อเร็วๆนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักนี้ (adv.) recently See also: at the present time, for the past few days Syn. เดี๋ยวนี้
ระยะหลังๆ (adv.) recently See also: latterly
หมาดๆ (adv.) recently Syn. เร็วๆ นี้
หมู่นี้ (adv.) recently See also: at the present time, for the past few days Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้
หลัดๆ (adv.) recently See also: just a little while ago, a short time ago Syn. ไวๆ, เร็วๆ
เมื่อเร็วๆ นี้ (adv.) recently Syn. ไม่นานมานี้ Ops. นานมาแล้ว
เมื่อไม่นานนี้ (n.) recently See also: just
เมื่อไม่นานมานี้ (adv.) recently Syn. เมื่อเร็วๆ นี้, ไม่นานมานี้ Ops. นานมาแล้ว
เร็วๆ (adv.) recently See also: just a little while ago, a short time ago Syn. ไวๆ
เร็วๆ นี้ (adv.) recently
ไม่นานมานี้ (adv.) recently Syn. เมื่อเร็วๆ นี้ Ops. นานมาแล้ว
ไวๆ (adv.) recently See also: just a little while ago, a short time ago Syn. เร็วๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
I spent quite a bit of time in India recentlyฉันไปอินเดียเพียงแค่ไม่กี่วัน เมื่อไม่นานมานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
Well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง
Biologists in California have released reports stating that the bodies of the recently dead are returning to life, -'นักชีววิยาในแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยรายงานที่บ่งว่า' 'ศพของคนที่เพิ่งตายใหม่ๆ กลับฟื้นคืนชีพได้'
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า
You know, as someone who's recently been dumped.ในฐานะ คนที่เพิ่งถูกทิ้งมาน่ะ
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง
The younger man, Anson, was just startin' to enjoy life having recently left hospital after service in France.ชายที่หนุ่มกว่า แอนสัน เพิ่งจะเริ่มสนุกกับชีวิตเท่านั้น เพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น
I'm a former student of Rushmore Academy, which I recently got expelled from.อดีตนักเรียนของรัชมอร์ อะคาเดมี่ ซึ่งผมเพิ่งโดนไล่ออกมา
It's hard to know what to make of this. Have you recently made enemies who might have access to home-made dynamite?ถุงยางก็เหมือนรองเท้าแก้วสำหรับยุคนี้
In the basement, you're gonna find some bathtubs... ..that have been used very recently to make large quantities of nitroglycerin.ผมชื่นชมคุณจริงๆ อะไรนะ คุณเป็นคนกล้าหาญมากที่สั่งเรื่องนี้

recently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, 刚刚 / 剛剛] just recently; just a moment ago
最近[zuì jìn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, 最近] recent; recently; soon
近来[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, 近来 / 近來] recently; lately

recently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently
今までにも[いままでにも, imamadenimo] (n) up until now; as recently as the present
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony)
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man)
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.)
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently
此の内;此の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently
此間[こないだ, konaida] (n-adv,n-t) (uk) the other day; lately; recently
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P)
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P)
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P)
今日昨日[きょうきのう, kyoukinou] (n) (1) today and yesterday; (2) (something that happened) only yesterday (just recently)
今程[いまほど, imahodo] (n) recently; a moment before
此の程[このほど, konohodo] (n-adv) (1) (uk) now; at this time; (2) the other day; recently; lately
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

recently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently FR:
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly FR:
ล่าสุด[adv.] (lā sut) EN: lately ; recently FR: dernièrement
หลัด ๆ = หลัดๆ[adv.] (lat-lat) EN: very recently ; a short time ago FR:
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently FR:
หมาด ๆ[adv.] (māt-māt) EN: recently FR:
เมื่อไม่นานมานี้[adv.] (meūa mai nā) EN: recently FR: il n'y a pas longtemps ; il y a peu ; récemment
เมื่อเร็ว ๆ นี้ = เมื่อเร็วๆ นี้[adv.] (meūa reo-re) EN: recently FR: récemment
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately FR: récemment
พักนี้[adv.] (phak nī) EN: recently FR:
เร็ว ๆ นี้ = เร็วๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: recently FR: il y a peu de temps ; récemment
วันก่อน[adv.] (wan køn) EN: some days ago ; the other day ; the day before yesterday ; recently FR: l'autre jour ; avant-hier ; récemment
หยก ๆ = หยกๆ[adv.] (yok-yok) EN: just now ; only recently ; recently FR: récemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recently
Back to top