ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

now

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *now*, -now-

now ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
now (adv.) ตอนนี้ See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ Syn. nowadays, at present, currently, today, just now, presently
now (conj.) เนื่องจาก See also: ด้วยเหตุที่ Syn. since
now (n.) ตอนนี้ See also: ขณะปัจจุบัน
now and again (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว
now and then (adv.) บางครั้ง See also: บางคราว
now that (conj .) เพราะว่า (ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น)
now then (idm.) ขณะนี้ See also: เดี๋ยวนี้ Syn. now, now
Now what? (idm.) ใช้กล่าวเมื่อรำคาญคนที่พูดขัดจังหวะหรือทำให้รำคาญ
nowadays (adv.) ทุกวันนี้ See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้ Syn. now, at present, currently
nowhere (adv.) ไม่มีที่ไหน See also: ไม่ปรากฏว่ามีที่ไหน Syn. not anywhere, in no place
nowhere (n.) สถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก See also: สถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง, สถานที่ห่างไกล Syn. no place
nowhere near (idm.) เกือบจะไม่
nowt (pron.) ไม่มีอะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
now(เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
noway(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย
nowhere(โน'แวร์) adv. ไม่มีที่ไหน n. ความไม่มีตัวตน
English-Thai: Nontri Dictionary
now(adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว
noway(adv) ไม่มีทางใดเลย,ไม่มีวัน
nowhere(adv) ไม่มีที่ไหนเลย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nowhere denseทุกที่ไม่หนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับแต่นี้ไป (adv.) from now on Syn. ต่อแต่นี้ไป
เป็นต้นไป (adv.) from now on See also: henceforth, hereafter, henceforward
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ตอนนี้ (adv.) now See also: then, at present, at this time, right now, at this moment Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้
ทีนี้ (n.) now See also: at this time, at present Syn. ต่อนี้ไป, ครั้งนี้
เดี๋ยวนี้ (n.) now See also: (at) present, today, these days Syn. ตอนนี้, ทุกวันนี้, ปัจจุบันนี้ Ops. ก่อนนี้, อดีต
เอาล่ะ (int.) now (we shall begin) See also: all right/okay (we shall begin) Syn. เอาละ
เอาละ (int.) now then
ทุกวันนี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, in these days, these days Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้
ปัจจุบันนี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, today, at the present time Syn. ปัจจุบัน
เวลานี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, in these days, these days Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
knew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา know
known (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know See also: รู้
กระสร้อย (n.) minnow See also: Dangila leptocheila Syn. ปลาสร้อย
กระเดื่อง (v.) be well-known See also: be famous, be notable, be renowned, be celebrated, be eminent, be prominent Syn. ลือกระเดื่อง
กล่าวขาน (v.) be well-known See also: be renowned Syn. โจษขาน
กว้างขวาง (v.) be well-known See also: be famous
การรับทราบ (n.) acknowledgement Syn. การรับรู้
การรับรู้ (n.) acknowledgement
กิตติกรรมประกาศ (n.) acknowledgement See also: repute, recognized virtues
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
These men are now in the custodyคนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
If you lay a finger on my son, you know now what'll happenถ้าขืนนายทำร้ายลูกชายฉันล่ะก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
Now you are free all dayตอนนี้คุณว่างตลอดทั้งวันแล้ว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
Now I really need your helpตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณจริงๆ
Now it is time to imagine a better futureตอนนี้ถึงเวลาคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าแล้ว
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
Now, you can be part of the actionตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
Now is not the time to be shyตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอาย
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช.
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
Just now he's a little hoarse.ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับ
Signor Napaloni is now leaving his room.ซิกเนอร์ เนโพโลนี ตอนนี้เขากำลังออกจากห้องพัก
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
I had strings but now I'm freeฉันมีสตริง แต่ตอนนี้ฉันฟรี
Don't crowd. Now take it easy.ตอนนี้ใช้ง่าย ใช้ง่ายมี
Well, it can't be as bad as all that. Now don't rub it all out. Let me see it first.มันคงไม่เเย่เท่าไหร่หรอกน่า อย่าเพิ่งลบสิ ให้ผมดูก่อน
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม

now ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
[Bā, ㄅㄚ, 峇] Bali Island; 峇厘, now written 巴厘; cave
峇厘[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, 峇厘] Bali Island; now written 巴厘
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, 勃艮第] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
从今[cóng jīn, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ, 从今 / 從今] from now on
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on
印度支那半岛[Yìn dù zhī nà bàn dǎo, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 印度支那半岛 / 印度支那半島] Indo-China peninsula (old term, esp. colonial period); now written 中南半島|中南半岛
印支半岛[Yìn zhī bàn dǎo, ˋ ㄓ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 印支半岛 / 印支半島] Indo-China peninsula (abbr. for colonial term 印度支那半島|印度支那半岛); now written 中南半島|中南半岛
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, 忽隐忽现 / 忽隱忽現] intermittent; now you see it, now you don't
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 弪 / 弳] radian (math.); now written 弧度
弪度[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 弪度 / 弳度] radian (math.); now written 弧度
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
噶霏[gá fēi, ㄍㄚˊ ㄈㄟ, 噶霏] old transliteration of coffee, now 咖啡
有时[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, 有时 / 有時] sometimes; now and then
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, 阿卡] Acre, city in Israel, also known as Akko
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, 亦称 / 亦稱] also known as; alternative name; to also be called
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 又名] also known as; alternative name; to also be called
或称[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, 或称 / 或稱] also called; also known as; a.k.a.
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
今朝[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, 今朝] at the present; now
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, 时下 / 時下] at present; right now
眼时[yǎn shí, ㄧㄢˇ ㄕˊ, 眼时 / 眼時] at present; nowadays

now ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game
そういうことか[, souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
とりま[, torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P)
今古[きんこ, kinko] (n) now and anciently
今後[こんご, kongo] (n-adv,n-t) from now on; hereafter; (P)
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
塗板;塗り板[とばん(塗板);ぬりばん;ぬりいた, toban ( nuri ita ); nuriban ; nuriita] (n) (1) (塗り板 is now obs.) (See 黒板) blackboard; (2) (ぬりいた only) board used for laquering
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time
昨日の今日[きのうのきょう, kinounokyou] (exp) right on the heels of yesterday, then today ...; soon after something, and yet now ...
武徳殿[ぶとくでん, butokuden] (n) (1) (See 大内裏) building on the greater palace grounds used by the emperor for viewing horse racing, horseback archery, etc.; (2) martial arts practice hall at Heian Shrine (est. in 1895 by the Dai Nippon Butoku Kai, now defunct)
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ノウボット[のうぼっと, noubotto] Knowbot
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] acknowledgment
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] acknowledgment
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK)
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system
知識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
知る[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know

now ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ได้เวลาแล้ว[v. exp.] (dāi wēlā la) EN: it's now time (to) ; the time has come (to) FR: il est temps (de)
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
อิลู[adv.] (ilū) EN: now ; at present FR:
จากนี้[X] (jāknī) EN: from this moment ; since ; till now FR:
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now FR:
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang) EN: up to now ; until now ; heretofore FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
แค่นี้ก่อน[X] (khaēnī køn) EN: that's all for now FR: c'est tout pour le moment
ขณะนี้[adv.] (khana nī ) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui ; présentement (vx)
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance FR: cette fois ; cette fois-ci
คราวนี้[n. exp.] (khrāo nī) EN: this time ; now FR: cette fois ; cette fois-ci ; maintenant
กี้[adv.] (kī) EN: just now FR: à l'instant
กี๊[adv.] (kī) EN: just now FR: à l'instant
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ลาก่อน[interj.] (lā køn) EN: goodbye ; good-bye ; good day ; good night ; bye-bye ; bye for now ; so long ; ta-ta (inf.) FR: au revoir ; Salut ! (fam.) ; bye-bye (anglic.)
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; just ; a moment ago FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago FR: à l'instant
เมื่อสักครู่[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now ; a moment ago FR: il y a peu ; il y a un instant
เมื่อสักครู่นี้[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now FR: à l'instant ; à l'instant même
เมื่อตะกี้[adv.] (meūatakī) EN: just now FR:
เมื่อตะกี้นี้[adv.] (meūatakī nī) EN: a moment ago ; just now FR:
ณ บัดนี้[adv.] (na bat nī) EN: now ; at this time FR:
ในปัจจุบันนี้[adv.] (nai patjuba) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ในตอนนี้[X] (nai tønnī) EN: at the moment ; at this time ; at present ; now FR: en ce moment
ในเวลานี้[n. exp.] (nai wēlā nī) EN: at this time ; now ; meanwhile FR: à l'heure actuelle
นับแต่นี้ไป[adv.] (naptaē nī p) EN: from now on FR: à partir d'aujourd'hui ; à compter d'aujourd'hui
โอกาสเดียวที่จะทำ[X] (ōkāt dīo th) EN: now or never FR:
ไปนะ[v. exp.] (pai na) EN: have to go now FR:
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent FR:
ป่านนี้[adv.] (pānnī) EN: even now ; so FR:
ปัจจุบัน[adv.] (patjuban) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle ; de nos jours
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
พึ่ง[adv.] (pheung) EN: just ; just now ; a moment ago FR: juste ; à peine
พึ่งจะ[X] (pheung ja) EN: just now FR: venir de

now ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch
Kaukasuskönigshuhn {n} [ornith.]Caucasian Snowcock
wissbegierig {adj}eager for knowledge
Erfahrung {f}empirical knowledge
Schneeschauer {m}flurry of snow
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
Allgemeinwissen {n}general knowledge
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Kalinowskisteißhuhn {n} [ornith.]Kalinowski's Tinamou
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
Wissenbasis {f}knowledge base
Wissensgesellschaft {f}knowledge society
Wissensmanagement {n}knowledge management
Wissenstransfer {m}knowledge transfer
bekannt {adj} | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known
Schneeschmuckvogel {m} [ornith.]Snowy Cotinga
lassen | lassend | gelassen | du lässt (läßt [alt]) | er/sie lässt (läßt [alt]) | ich/er/sie ließ | er/sie hat/hatte gelassen | jdn. etwas wissen lassento let {let; let} | letting | let | you let | he/she lets | I/he/she let | he/she has/had let | to let sb. know sth.
Sprachkenntnisse {pl}linguistic knowledge
Motorschlitten {m}snowmobile
Motorschlittenfahrt {f}snowmobiling
Schneeschmelze {f}melting of snow
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally
Eigentor {n} [sport] | ein Eigentor schießenown goal | to score an own goal
Pulverschnee {m}powder snow
Vorkenntnis {f}previous knowledge
Vorwissen {n}previous knowledge
Prominenten {pl}well-known people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า now
Back to top