ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improper*, -improper-

improper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improper (adj.) ไม่เหมาะสม (คำทางการ) See also: ไม่สมควร Syn. unbecoming, unsuitable Ops. proper, suitable
improper fraction (n.) เศษเกิน See also: เศษส่วนที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
improperly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม See also: อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร Syn. unbecomingly, unsuitably Ops. properly, suitably
English-Thai: HOPE Dictionary
improper(อิมพรอพ' เพอะ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้อง, ผิดพลาด, ไม่สมควร., See also: improperly adv. improperness n., Syn. unbecoming, unsuitable ###A. suitable
English-Thai: Nontri Dictionary
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
improper fractionเศษเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศษเกิน (n.) improper fraction
มิดีมิร้าย (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร Ops. ดี
โดยมิชอบ (adv.) improperly See also: wrongfully Syn. โดยไม่ถูกต้อง Ops. โดยชอบ
โดยไม่ถูกต้อง (adv.) improperly See also: wrongfully Ops. โดยชอบ
ไม่สมควร (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย Ops. ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Being in improper possession of a comrade's property.ทรัพย์สินของเพื่อนสนิทของ
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct,นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี,
It would be highly improper of me to accept any evidence in this fashion.มันอาจจะดูไม่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผม ที่จะเก็บหลักฐานในรูปการนี้
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
Crazy to buy these improper actionsต้องบ้าแน่ๆ ถ้าจะซื้อมัน
No improper use of the dumbwaiter.และถ้าไม่จำเป็นอย่าเรียกใช้คนดูแลบ้าน \ อย่า..
Porn site? You'll probably get an improper response unless the investment keeps up.ตัดสินใจให้ดี คุณอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า นอกจากการลงทุนจะก้าวหน้าขึ้นมาก
There have been improper intimacies?พวกเจ้าได้มี ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ไม่สมควรกันไหม?
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย?
You engaged in an improper relationship with a unr contractor.คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่สมควรกับผู้รับจ้างยูเอ็นอาร์
No, 'cause, see, I think it's an improper ruling- มันถูกต้องเหรอครับเนี่ย
It would be improper for me to visitมันจะไม่เหมาะสมกับข้า ถ้าจะมาเยี่ยม

improper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假分数[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 假分数 / 假分數] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator)
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
[tōu, ㄊㄡ, 媮] improper; irregular
不合适[bù hé shì, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 不合适 / 不合適] improper
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, 不端] improper; dishonorable
非分[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, 非分] improper; going too far; overstepping the bounds
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate

improper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
不正会計処理[ふせいかいけいしょり, fuseikaikeishori] (n) improper bookkeeping
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
仮分数[かぶんすう, kabunsuu] (n) improper fraction
失言[しつげん, shitsugen] (n,vs) verbal gaffe; verbal slip; slip of the tongue; using improper words
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper
湿田[しつでん, shitsuden] (n) a paddy moist all year due to improper irrigation
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
放し[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っ放し) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)

improper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินสมควร[adj.] (koēn somkhū) EN: inappropriate ; unseemly ; improper ; out of proportion FR:
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ[n. exp.] (pariphan ma) EN: improper integral FR:
พฤติกรรมไม่เหมาะสม[n. exp.] (phreuttikam) EN: misconduct ; improper conduct ; misbehaviour ; misbehavior (Am.) FR: comportement inapproprié [m]
เศษเกิน[n.] (sētkoēn) EN: improper fraction FR:
เศษส่วนไม่แท้[n. exp.] (sētsuan mai) EN: improper fraction ; top heavy fraction FR:
ยามวิกาล[X] (yām wikān) EN: improper time FR:
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thu) EN: improperly FR:
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
เกินเลย[v.] (koēnloēi) EN: behave improperly ; be overfamiliar FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent

improper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebührlich {adj} | ungebührlicher | am ungebührlichstenimproper | more improper | most improper
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper
Untauglichkeit {f}improperness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improper
Back to top