ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfairness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfairness*, -unfairness-

unfairness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfairness (n.) ความอยุติธรรม See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง Syn. inequity, injustice Ops. equity, justice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Segregation and unfairness is the common sense for your people.การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย

unfairness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 气不平 / 氣不平] angry at unfairness
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful

unfairness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)

unfairness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfairness
Back to top