ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

false

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *false*, -false-

false ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
false (adj.) เท็จ See also: ปลอมๆ, ไม่จริง, ผิด Syn. inaccurate, incorrect, wrong Ops. accurate, correct
false (adj.) ปลอม See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, ซึ่งผลิตขึ้นมา, ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมา, เทียม Syn. counterfeit, sythetic, unreal Ops. genuine, real
false (adj.) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ Syn. dishonest, disloyal Ops. accurate, correct
false impression (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion
false teeth (n.) ฟันปลอม
falsehood (n.) ความเชื่อที่ไม่จริง See also: ความคิดผิดๆ Syn. error, misconception, untruth Ops. fact, certainty
falsehood (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. dishonesty, mistatement, prevarication Ops. fact, truth
falsely (adv.) อย่างอวดอ้าง See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต Syn. deceitfully, treacherously Ops. justly, honorably
falseness (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. infedelity, treachery Ops. fidelity, faithfulness
falseness (n.) การทรยศ See also: การโกง, การทุจริต Syn. unfaithfulness, treasury Ops. fidelity, faithfulness
falsetto (n.) นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด See also: นักร้องโซปราโน Syn. treble
falsetto (n.) เสียงสูงสุดของผู้ชาย Syn. soprano
English-Thai: HOPE Dictionary
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
false-hearted(ฟอสซ' อาร์' ทิด) adj. ขี้โกง,ใจไม่ซื่อ
falsetto(ฟอลเซท' โท) n. เสียงสูงผิดธรรมชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
falseเท็จ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False Cirrusฟอลซซีร์รัส [อุตุนิยมวิทยา]
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mammon (n.) การเปรียบเงินและทรัพย์สินเป็น false god ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
ขี้ตู่ (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own Syn. ขี้ตู่กลางนา
ขี้ตู่กลางนา (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ฟันปลอม (n.) false tooth See also: denture
พยานเท็จ (n.) false witness
หลอก (adv.) falsely See also: not for real Syn. ไม่จริงจัง, เล่นๆ
หลอกๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง, เล่นๆ
เล่นๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง
ไม่จริงจัง (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, เล่นๆ
สุ้มเสียง (n.) falsetto See also: voice, sound Syn. กระแสเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am falsely accused!ฉันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cleared of all these false charges.Cleared of all these false charges.
He's been very handsome ever since he got those false teeth.หล่อขึ้นเลยนะ ตั้งแต่ได้ใส่ฟันปลอม.
Tell him, if we do go, we'll lie give the Russians false information.บอกเขาว่าถ้าเราไม่ไปเราจะ นอน ให้รัสเซียข้อมูลที่เป็นเท็จ บอกเขาว่า เขาจะบอกว่ารัก
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Father, take your false story back!ท่านพ่อ เอาเรื่องเท็จ ของท่านกลับไป!
They're just false alarms. You get a lot of them in the labyrinth.เป็นสัญญาณเหลอก เขาวงกตมียังงี้เยอะแยะ
You besiege me, you bring the milk you send me false notices... you send gas workers, you pinch my letters.เธอเข้ามาใกล้ตัวฉัน เอานมมาให้ แล้วก็ส่งใบสั่งจ่ายปลอมๆ มาอีก เธอส่งคนมาซ่อมแก๊ส แถมยังปล้นจดหมายฉันไปอีก
For as the true Grail will bring you life, the false Grail will take it from you.เพื่อสำหรับจอกศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง จะนำขีวิตมาให้เจ้า, สำหรับจอกศักดิ์สิทธิ์ปลอม มันจะเอาชีวิตเจ้าไป.
Why are you giving my father false hope?ทำไมคุณถึงให้ พ่อของฉันหวังว่าเท็จ?
Don't give my father false hope, all right?อย่าให้พ่อของฉัน หวังว่าเท็จ, โอเค?
And then last year, when we finally decided to get married, we agreed, love, yes, false dependencies, no.แล้วเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกัน เราตกลงกัน ความรัก... ใช่ การพึ่งพาที่ผิด...
I've been living in Krakow on false papers since the ghetto massacre.ฉันใช้บัตรปลอมในคราคุฟ

false ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, 訹] to beguile with false stories
假拱[jiǎ gǒng, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥˇ, 假拱] blind arch; false arch
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名
假否定句[jiǎ fǒu dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 假否定句] false negative
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 假报告 / 假報告] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return)
假牙[jiǎ yá, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ, 假牙] false teeth; dentures
假肯定句[jiǎ kěn dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 假肯定句] false affirmative
假腿[jiǎ tuǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄟˇ, 假腿] false leg
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, 假证 / 假證] false testimony
假证件[jiǎ zhèng jiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 假证件 / 假證件] false documents
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 假面具] mask; fig. false façade; deceptive front
假托[jiǎ tuō, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄛ, 假托 / 假託] pretext; a false pretext
毛洋槐[máo yáng huái, ㄇㄠˊ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 毛洋槐] rose acacia (Robinia hispida, a false acacia)
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 中伤 / 中傷] slander; calumny; to frame with false evidence
冤假错案[yuān jiǎ cuò àn, ㄩㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄢˋ, 冤假错案 / 冤假錯案] unjust, fake and false charges (in a legal case)
[wū, , 诬 / 誣] accuse falsely
[xū, ㄒㄩ, 虚 / 虛] devoid of content; void; false; empty; vain
[é, ㄜˊ, 讹 / 訛] error; exhort; false
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, 谬误 / 謬誤] error; mistaken idea; falsehood
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 假] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose
假嗓子[jiǎ sǎng zi, ㄐㄧㄚˇ ㄙㄤˇ ㄗ˙, 假嗓子] falsetto (in opera)
[xuān, ㄒㄩㄢ, 谖 / 諼] Hemerocallis flava; false; forget
伪劣[wěi liè, ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ, 伪劣 / 偽劣] inferior; false
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect

false ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon)
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon)
シトリン[, shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours)
フライング[, furaingu] (n,vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P)
マレーガビアル[, mare-gabiaru] (n) false gharial (Tomistoma shlegelii)
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
付け睫毛[つけまつげ, tsukematsuge] (n) false eyelashes
付け髷[つけまげ, tsukemage] (n) false coiffure
仮性近視[かせいきんし, kaseikinshi] (n) false shortsightedness; pseudomyopia
偽妊娠[ぎにんしん, gininshin] (adj-na) false pregnancy; phantom pregnancy; pseudopregnancy
偽学[ぎがく, gigaku] (n) false science; science out of line with the world of thought
偽称[ぎしょう, gishou] (n,vs) assuming a false name
偽膜[ぎまく, gimaku] (n) false membrane
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P)
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath
入れ歯(P);入歯[いれば, ireba] (n) false tooth; denture; (P)
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation
土吹[つちふき;ツチフキ, tsuchifuki ; tsuchifuki] (n) (uk) Chinese false gudgeon (Abbottina rivularis)
差し歯;差歯[さしば, sashiba] (n) (1) post crown; dowel crown; false tooth; (2) "tooth" on a geta clog
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
悪宣伝[あくせんでん, akusenden] (n) false propaganda
文を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species)
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences
毒苺;毒イチゴ[どくいちご(毒苺);どくイチゴ(毒イチゴ), dokuichigo ( doku ichigo ); doku ichigo ( doku ichigo )] (n) (See 蛇いちご) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry
沖巨頭[おきごんどう;オキゴンドウ, okigondou ; okigondou] (n) (uk) false killer whale (Pseudorca crassidens)
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[ぎ, gi] logical false

false ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap ; Mirabilis jalapa FR: belle-de-nuit [f] ; mirabilis [m] ; Mirabilis jalapa
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām t) EN: make a false statement FR:
ด้วงหนวดยาวเทียมสีขี้ม้า[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Grey False Longhorn FR:
เอกสารปลอม[n. exp.] (ēkkasān plø) EN: false document FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟ้องเท็จ[v. exp.] (føng thet) EN: bring a false charge FR:
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself FR: porter un faux témoignage
เห็ดเผาะ[n. exp.] (het phǿ) EN: hygroscopic earthstar ; barometer earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
เห็ดถอบ[n. exp.] (het thøp) EN: Barometer Earthstars ; hygroscopic earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām ) EN: report false information intentionally FR:
จริงบ้าง เท็จบ้าง = จริงบ้างเท็จบ้าง[X] (jing bāng t) EN: partly true partly false FR:
จระเข้ปากกระทุงเหว[n.] (jørakhēpākk) EN: false gharial ; Malayan gharial ; Tomistoma schlegelii FR: Tomistoma schlegelii
กะเม็ง[n.] (kameng) EN: false daisy ; yerba de tago ; bhringraj ; Eclipta prostrata FR: Eclipta prostrata
กะเม็งตัวเมีย[n.] (kamengtūamī) EN: false daisy ; yerba de tago ; bhringraj ; Eclipta prostrata FR: Eclipta prostrata
กำมะลอ[adj.] (kammalø) EN: fake ; sham ; phoney ; phony (Am.) ; false ; bogus FR: faux
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
ค่าเท็จ[X] (khā thet) EN: false FR:
ขี้ตู่[v.] (khī tū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own FR: s'approprier indûment
กระดูกซี่โครงปลอม[n. exp.] (kradūk sīkh) EN: false ribs FR:
หลิวไต้หวัน [n. exp.] (liū Taiwan) EN: False heather ; Elfin herb FR:
หลอก[adj.] (løk) EN: fake ; false FR:
มะฮอกกานีใบใหญ่[n. exp.] (mahǿkkānī b) EN: Broad Leaf Mahogany ; False Mahogany FR:
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false FR: inexact ; faux
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
มอธเลียนหางตุ้ม[n. exp.] (møt līen hā) EN: False Windmill FR:
มุสา[adj.] (musā) EN: wrong ; false FR: mensonger ; fallacieux ; faux
พยานเท็จ[n. exp.] (phayān thet) EN: false witness ; perjured witness ; false evidence FR: faux témoin [m]
เพื่อนกิน[n. exp.] (pheūoen kin) EN: fair-weather friend ; false friend FR:
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
พลาด[v.] (phlāt) EN: trip ; make a false step ; stumble FR: faire un faux pas ; trébucher
พลาดท่า[v.] (phlātthā) EN: make a slip ; make a false step ; muff sth ; bungle FR:
เผาะ[n.] (phǿ) EN: hygroscopic earthstar ; barometer earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR:
ปลาใบขนุน[n. exp.] (plā bai kha) EN: false trevally FR:
ปลาการ์ตูนส้มขาว[n. exp.] (plā kātūn s) EN: ocellaris clownfish ; clown anemonefish ; clownfish ; false percula clownfish ; Amphiprion ocellaris FR: poisson-clown [m] ; Amphiprion ocellaris
ปลาโนรีเกล็ด[n. exp.] (plā nōrī kl) EN: schooling bannerfish ; false moorish idol ; Heniochus diphreutes FR: Heniochus diphreutes
ปลาโนรีเทวรูปปลอม[n. exp.] (plā nōrī th) EN: schooling bannerfish ; false moorish idol ; Heniochus diphreutes FR: Heniochus diphreutes
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
สายเสียงเทียม[n. exp.] (saī sīeng t) EN: false vocal folds FR:
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation

false ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachschlüssel {m}duplicate key; false key
Doppelboden {m} (für Kabelverlegung)false floor
Falschmeldung {f}false report
Krokodilstränen {pl} [übtr.]false tears
Unterschiebung {f}false attribution
falsch; unwahr; unrichtig {adj} | falscher | am falschestenfalse | falser | falsest
Fistelstimme {f}falsetto; squeaky voice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า false
Back to top