ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precisely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precisely*, -precisely-

precisely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precisely (adv.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง Syn. correctly, exactly, certainly
precisely (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด
precisely (adv.) พอดี See also: ทีเดียว Syn. exactly
precisely (adv.) อย่างแท้จริง Syn. exactly
precisely (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างแน่นอน Syn. exactly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผง (adv.) precisely See also: accurately, exactly, correctly Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง
เผง (adv.) precisely See also: exactly, accurately, correctly Syn. ตรง, ถูก
แน่ (adv.) precisely See also: accurately, exactly, correctly Syn. แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't know precisely whyฉันไม่รู้ว่าจริงๆ ว่าทำไม
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา

precisely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, 恰恰] exactly; just; precisely

precisely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)

precisely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only FR:
กำหนดแน่นอน[v. exp.] (kamnot naēn) EN: determine precisely FR:
แม่นยำ[adv.] (maenyam) EN: accurately ; precisely FR: avec précision
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เป๋ง[adv.] (pēng) EN: directly ; exactly ; precisely ; right on FR:
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
ถนัด[adv.] (thanat) EN: distinctly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
ถูกต้อง[adv.] (thūktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course ; precisely FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually FR: exactement
อย่างแม่นยำ[adv.] (yāng maenya) EN: accurately ; exactly ; precisely FR: exactement ; précisément ; avec précision ; comme si c'était hier
อย่างเป๊ะเวอร์[adv.] (yāng pe woē) EN: precisely FR:
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thūktǿ) EN: properly ; correctly ; precisely FR: précisément ; correctement ; ad hoc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precisely
Back to top