ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equity*, -equity-

equity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equity (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, impartiality, justice
English-Thai: HOPE Dictionary
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
English-Thai: Nontri Dictionary
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equityความเที่ยงธรรม, สมธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equityหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมดุล (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความเสมอภาค
ความเสมอกัน (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ดุลภาค (n.) equity See also: equality, state of balance, equilibrium Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Malibu Equity and Investments."มาลีบูอิควิตี้แอนด์อินเวสเมนท์
Malibu Equity and Investments.มาลิบูอีควิตี้แอนด์อินเวสท์เมนท์
Although Chairman Choi's equity share is at 25 percent...ถึงแม้ว่าท่านประธานชอย จะถือหุ้นอยู่ 25%
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ?
We get a home equity loan with this deal I bet my parents never heard of called adjustable rate mortgage...เราได้รับเงินกู้ส่วนแรกมีข้อตกลงนี่ ผมเดิมพันพ่อแม่ของผมไม่เคยทำ ชุดสัญญาจำนองราคา...
Manningham, Mitchell Manningham, my Case Equity guy.แมนนิ่งแฮม มิทเชล แมนนิ่งแฮม 1806 01: 29: 05,420
They're gonna pitch you. Case Equity is going to pitch you.พวกเขาจะโอ๋นาย พวกแผนกสนับสนุนเงินทุนจะโอ๋นาย
But if you lose half the equity in your house, will he ever be able to come back?แต่ถ้าราคาบ้านของคุณตกไปครึ่งหนึ่ง เขาจะได้กลับมาอีกไหม
I got a line on a sexy little private equity fund.ฉันมีสาย ในกองทุนเล็กๆ อันนึง
Today I'm announcing... that the treasury will purchase equity stakes.วันนี้ฉันประกาศ ... ที่ซื้อคืนจะรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้น
A run-of-the-mill MLP just happens to be the hottest damn equity on the market these days.MLP ที่ดูออกจะธรรมดาๆ ดูเหมือนว่า จะกลายเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุด ในตลาดช่วงนี้
Who can I speak to about a home equity line of credit?ไม่ทราบว่าจะติดต่อขอจำนองบ้านได้ที่ใครคะ

equity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股本金比率[gǔ běn jīn bǐ lǜ, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 股本金比率] equity ratio
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 股权 / 股權] equity shares; stock right
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity

equity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクイティ;エクイティー[, ekuitei ; ekuitei-] (n,adj-no) equity
エクイティファイナンス;エクイティーファイナンス[, ekuiteifainansu ; ekuitei-fainansu] (n) equity finance
公義[こうぎ, kougi] (n) justice; equity
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company)
未公開株式[みこうかいかぶしき, mikoukaikabushiki] (n) private equity
株式投資[かぶしきとうし, kabushikitoushi] (n) equity investment
衡平[こうへい, kouhei] (n,adj-na) balance; equity
衡平法[こうへいほう, kouheihou] (n) equity (in law)
持分法適用会社[もちぶんほうてきようかいしゃ, mochibunhoutekiyoukaisha] (n) affiliated company accounted for by the equity-method
株主資本利益率[かぶぬししほんりえきりつ, kabunushishihonriekiritsu] (n) return on equity; ROE

equity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชวะ[n.] (ātchawa) EN: rectitude ; honesty ; integrity ; equity ; justice FR:
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: stock ; equity share FR:
การจัดหาเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม[n. exp.] (kān jathā n) EN: equity financing FR:
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøpt) EN: righteousness ; legality ; legitimacy ; equity FR: légitimité [f]
ความเป็นธรรม[n. exp.] (khwām pen t) EN: justice ; fairness ; equity FR: équité [f]
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoē) EN: equality ; equity FR: égalité [f] ; équité [f]
ความเที่ยงธรรม[n.] (khwām thīen) EN: justice ; equity FR: justice [f]
ความยุติธรรม[n.] (khwām yutti) EN: justice ; fairness ; equity FR: justice [f]
ส่วนของเจ้าของ[n. exp.] (suan khøng ) EN: owner's equity ; equity capital FR:
ส่วนของผู้ถือหุ้น[n. exp.] (suan khøng ) EN: shareholders' equity FR:
ทฤษฎีความเสมอภาค[n. exp.] (thritsadī k) EN: equity theory FR:
ตราสารทุน[n. exp.] (trāsān thun) EN: Equity Instruments FR:
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]

equity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenkapital {n} [econ.]equity; equity capital
Verschuldungsgrad {m} [fin.]debt equity ratio
Kapitalrendite {f}return on equity
Aktienpaket {n}equity stake
Eigenanteil {m}equity ratio
Eigenkapitalquote {f} [econ.]equity ratio
Fairness {f}equity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equity
Back to top