ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plain, -plain-

*plain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaplain (n.) อนุศาสนาจารย์ See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ Syn. clergyman
complain (vi.) บ่น
complain (vi.) ร้องทุกข์ Syn. cry, grieve, bewail
complain about (phrv.) บ่นเกี่ยวกับ See also: ไม่พอใจในเรื่อง, บ่นว่าในเรื่อง Syn. bitch about, complain of, gripe about
complain of (phrv.) บ่น See also: ต่อว่า Syn. complain about
complain of (phrv.) เป็นทุกข์เพราะ See also: ทุกข์ทรทานจาก Syn. suffer from
complain to (phrv.) ตำหนิ See also: แสดงความไม่พอใจ
complain to (phrv.) แจ้งความ See also: ร้องทุกข์
complainant (n.) ผู้ร้องทุกข์
complainer (n.) คนขี้บ่น Syn. grumbler
complainer (n.) ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ) Syn. troublemaker, agitator
complainer (n.) คนบ่นพึมพำ Syn. grumbler
complainer (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, faultfinder
complainer (n.) ผู้ร้องคร่ำครวญ Syn. whiner
complaining (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: เคืองใจ Syn. angry, bitter
complaint (n.) ข้อที่ไม่พอใจ Syn. grievance
complaint (n.) ความไม่พอใจ
complaint. (n.) การคร่ำครวญที่ยาวนาน See also: การโอดครวญ Syn. lamentation Ops. rejoicing, exultation
explain (vi.) อธิบาย See also: ชี้แจง, ขยายความ Syn. describe, illustrate, interpret
explain (vt.) อธิบาย See also: ชี้แจง, ขยายความ Syn. describe, illustrate, interpret
explainable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้
explainer (n.) ผู้อธิบาย See also: ผู้ชี้แจง
in plain English (idm.) พูดง่ายๆ See also: พูดชัด, พูดตรงๆ
nothing to complain about (idm.) สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?
open plain (n.) ทุ่งโล่ง
peneplain (n.) ที่ดินที่ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นที่ราบ
plain (adj.) ธรรมดา See also: ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ Syn. ordinary, simple Ops. fancy
plain (adj.) ราบเรียบ Syn. smooth
plain (adj.) ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์ Syn. pure
plain (adj.) ไม่สวย Syn. homely, unattractive Ops. beautiful, handsome
plain (adj.) ที่เป็นน้ำเปล่า
plain (adj.) ไม่รวย
plain (adj.) ชัดแจ้ง See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด Syn. clear, understandable Ops. unclear
plain (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์ Syn. frank, honest
plain (n.) ที่ราบ See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง Syn. flat, level land, open land
plain (vi.) บ่น See also: ร้องเรียน, ร้องทุกข์ Syn. complain
plain dealing (n.) การกระทำที่ตรงไปตรงมา See also: พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
plain sailing (idm.) ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก See also: เรื่องง่ายๆ
plain-clothes (adj.) ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ
plain-spoken (adj.) ขวานผ่าซาก
English-Thai: HOPE Dictionary
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
complainบอกอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peneplainพื้นเกือบราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaplainsอนุศาสนาจารย์ [TU Subject Heading]
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร้องทุกข์ (n.) complaint See also: petition, appeal
การร้องเรียน (n.) complaint See also: petition, appeal Syn. การร้องทุกข์
ขยายความ (v.) explain See also: expound, elucidate Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ
ขยายความ (v.) explain See also: elucidate, expound, make clear, clarify Syn. แจกแจง, กระจาย, อธิบาย, แถลง
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
ขวานผ่าซาก (adv.) plain-spoken See also: bluntly, outspoken Syn. โพล่ง, โผงผาง
คนขี้บ่น (n.) complainer See also: grumbler Syn. คนจู้จี้
คนจู้จี้ (n.) complainer See also: grumbler
ความราบเรียบ (n.) plainness See also: unembellishment Syn. ความเรียบ
คำร้องเรียน (n.) complaint See also: case, suit Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์
ชี้แจง (v.) explain See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง
ต่อว่า (v.) complain See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย
ต่อว่าต่อขาน (v.) complain See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว Ops. ชมเชย
ตะแหง่วๆ (adv.) softly in complaint See also: painstakingly Syn. ออดอ้อน, พยายาม
ตะแหง่วๆ (adv.) softly in complaint See also: painstakingly Syn. ออดอ้อน, พยายาม
ตัดพ้อ (v.) complain See also: grumble, blame Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อต่อว่า
ตัดพ้อต่อว่า (v.) complain See also: remonstrate, blame
ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.) plainclothes policeman See also: plainclothesman Syn. ตำรวจลับ
ที่ราบ (n.) plain See also: lowland, flatlands
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
You will never hear me complain againคุณจะไม่ได้ยินฉันบ่นอีกเลย
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
No complaints or quarrels.เมื่อไม่มีผู้วิพากย์ และผู้โต้เถียง
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่?
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน
China and North Sarkhan complain all the time about it.{\cHFFFFFF}ประเทศจีนและทวีป Sarkhan บ่นตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง?
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่
That would explain a few things.ที่จะอธิบายบางสิ่งที่ใช่?

*plain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, 一览无遗 / 一覽無遺] be plainly visible
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 阐明 / 闡明] clarify; explain clearly
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, 原告] complainant; plaintiff
[sù, ㄙㄨˋ, 愬] complain; sue; tell
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, 投诉 / 投訴] complaint; to file a complaint; to sue
抱怨[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, 抱怨] complain; grumble
[sù, ㄙㄨˋ, 诉 / 訴] complain; sue; tell
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 诠 / 詮] explain; comment
[shì, ㄕˋ, 释 / 釋] explain; to release
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
原野[yuán yě, ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ, 原野] field; plain; open country
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, 交代] hand over; explain; make clear
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, 拙直] plain straightforward
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
朴实[pǔ shí, ㄆㄨˇ ㄕˊ, 朴实 / 樸實] plain; sober; down-to-earth
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, 凄惨 / 淒慘] plaintive; mournful; miserable
浅显[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, 浅显 / 淺顯] plain; clear; obvious
白肉[bái ròu, ㄅㄞˊ ㄖㄡˋ, 白肉] plain boiled pork
白开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, 白开水 / 白開水] plain boiled water
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, 白饭 / 白飯] plain cooked rice; rice with nothing to go with it
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table

*plain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining)
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka)
チャプレン[, chapuren] (n) chaplain
つべこべ[, tsubekobe] (adv,adv-to) (on-mim) complaining; nitpicking
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with)
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P)
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
プレーンノット[, pure-nnotto] (n) plain knot
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei
ぼやく[, boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
平文[へいぶん, heibun] plaintext
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext

*plain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุศาสนาจารย์ [n.] (anusātsanāj) EN: chaplain  FR:
อนุศิษฏ์[X] (anusit) EN: explain FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain FR:
แบบบ้านชั้นเดียว[n. exp.] (baēp bān ch) EN: FR: plan de maison plain-pied [m]
บ้านชั้นเดียว[n. exp.] (bān chan dī) EN: one story house FR: maison de plain-pied [f]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ดลภาค[n.] (donlaphāk) EN: plain FR:
ฟ้อง[n.] (føng) EN: complaint ; accusation FR:
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
ให้เหตุผลว่า[v. exp.] (hai hētphon) EN: explain ; give as a reason FR:
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจงสี่เบี้ย[v.] (jaēngsībīa) EN: elucidate ; explain in detail ; clarify FR:
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
จาระไน[v.] (jāranai) EN: detail ; explain in detail ; elaborate (on) ; expatiate FR: détailler ; disserter
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
โจทนา[n.] (jōthanā) EN: reproof ; charge ; accusation ; plaint FR:
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røng) EN: complaint letter FR:
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define FR:
แก้เกี้ยว[v.] (kaēkīo) EN: talk oneself out of ; explain away ; avoid embarrassment FR:
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation ; explaining FR: explication [f]
การฟ้องกลับ[n. exp.] (kān føng kl) EN: counter-suit ; cross-action ; cross-complaint FR:
การแจ้งความร้องทุกข์[n. exp.] (kān jaēngkh) EN: FR: plainte [f]
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīe) EN: complaint FR: réclamation [f]
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing f) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint FR:
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint FR:
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: customer complaints FR:
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: investor complaints FR:
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yā) EN: strong complaint FR:

*plain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain
Alexanderbülbül {m} [ornith.]Plain Greenbul
Schwemmlandebene {f} [geol.]alluvial plain
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet
Gallenleiden {n} [med.]bilious complaint
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole
Cabaniszaunkönig {m} [ornith.]Plain Wren
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Fensterglas {n}window glass; plain glass
Gmelinamazilie {f} [ornith.]Plain-bellied Emerald
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing
einfach; leicht verständlich; ehrlich; flach {adj} | am einfachsten; am schlichtestenplain | plainest
zartbitter {adj} (Schokolade)plain (chocolate)
Blauflügelguan {m} [ornith.]Plain Chachalaca
Rosenschultertaube {f} [ornith.]Plain Pigeon
Tirikasittich {m} [ornith.]Plain Parakeet
Marmornachtschwalbe {f} [ornith.]Plain Nightjar
Einfarbsegler {m} [ornith.]Plain Swift
Braunkopf-Bündelnister {m} [ornith.]Plain Softtail
Klagekuckuck {m} [ornith.]Plaintive Cuckoo
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer
Flussstahl {m}plain carbon steel
Hausmannskost {f}plain fare
Klarschrift {f}plain writing
Klartext {m}plain language
Treibkeil {m}plain taper key
Zivilkleidung {f}plain clothes
unerklärt {adv}unexplainedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plain*
Back to top