ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *case*, -case-

case ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. court case, lawsuit
case (n.) คนที่ไม่ปกติ Syn. eccentric
case (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา Syn. subject
case (n.) ปัญหา Syn. problem
case (n.) เรื่องราว Syn. matter
case (n.) เหตุการณ์ See also: สถานการณ์ Syn. situation, circumstance
case (n.) เหตุผลสนับสนุน See also: ข้อสนับสนุน
case (n.) กรอบ Syn. casing
case (n.) กล่องเล็กๆ
case (n.) จำนวนคู่หนึ่ง Syn. couple, pair
case (vt.) ตรวจสอบ Syn. examine
case (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase, pillowslip, slip
case (vt.) ปูพื้น Syn. revet
case (vt.) ใส่กล่อง
case history (n.) ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม) Syn. record
case study (n.) การศึกษา Syn. case
caseharden (vt.) ใจแข็ง See also: ไม่รู้สึกรู้สา
caseharden (vt.) ทำให้ผิวนอกแข็ง Syn. harden, toughen
caseload (n.) จำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ (เช่น ของหมอหรือนักสังคมสงเคราะห์)
casement (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window, movable pane
casement window (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. movable pane
caseous (adj.) ที่เหมือนชีส
casework (n.) งานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคม
English-Thai: HOPE Dictionary
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
caseous(เค'เซียส) adj. เกี่ยวกับ (คล้าย) เนย
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ patient]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case historyประวัติผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseous; tyroidคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caseครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง [การแพทย์]
Caseousเสมหะที่มีลักษณะขุ่น,ขุ่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรณีที่ (conj.) in case of See also: in case that, in the event Syn. ในกรณีที่
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
ถ้างั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้างั้น
ถ้าเช่นนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น
มีคดี (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด, มีความ
มีคดีติด (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีความ
มีความ (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด
หีบพระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism
เจ้าถ้อยหมอความ (n.) adept at arguing a case as a lawyer See also: controversialist, argumentative person
เป็นความ (v.) have a case in court See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring a suit against Syn. เป็นคดี, มีคดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
ในกรณี (adv.) in case of See also: in case, in the even that, if
ในกรณีจำเป็น (adv.) in case of necessity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
Go pack your suitcaseไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว
Where's my suitcase?กระเป๋าเสื้อผ้าของฉันอยู่ที่ไหน?
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง
In case you didn't know it God is on our side too.เผื่อว่าท่านจะไม่รู้...

case ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
大小写[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 大小写 / 大小寫] capitals and lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 机箱 / 機箱] case (computer) (lit. machine box)
变格[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 变格 / 變格] case change (in grammar)
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, 例证 / 例證] example; case in point
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
病历[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 病历 / 病歷] medical record; case history
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
报案[bào àn, ㄅㄠˋ ㄢˋ, 报案 / 報案] report a case to the security authorities
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
弹壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, 弹壳 / 彈殼] ammunition case
上诉[shàng sù, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ, 上诉 / 上訴] appeal (a judicial case)
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, 书柜 / 書櫃] bookcase
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
案例[àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ, 案例] case
盒子[hé zi, ㄏㄜˊ ㄗ˙, 盒子] case
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 社会工作者 / 社會工作者] caseworker; social worker
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ, 窗子] casement; window
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ, 民事] civil case; agricultural affairs; civil
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, 反诉 / 反訴] counter-claim; counter-charge (in legal case)
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
刑案[xíng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄢˋ, 刑案] criminal case
与格[yǔ gé, ㄩˇ ㄍㄜˊ, 与格 / 與格] dative case
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 被告人] defendant (in legal case)
案情[àn qíng, ㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, 案情] details of a case; case
潜水装备拖轮箱[qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, 潜水装备拖轮箱 / 潛水裝備拖輪箱] diving bag; diving suitcase
[tà, ㄊㄚˋ, 錔] encase the end with metal
[hán, ㄏㄢˊ, 函] envelope; case; letter
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, 展台 / 展臺] exhibition case; display case
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, 假案] fabricated legal case; frame-up
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一但] if; in case; in a short time; once

case ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case
アッパーケース[, appa-ke-su] (n) upper case
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P)
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
とあれば;とあらば[, toareba ; toaraba] (conj) if it is the case that; if
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be)
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
バニティーケース[, banitei-ke-su] (n) vanity case
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] (n) {comp} parameterized abstract test case
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
よくある事だが;良くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case
リーディングケース[, ri-deinguke-su] (n) leading case
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed
万一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case
与格[よかく, yokaku] (n) {ling} dative case
事案[じあん, jian] (n) concern; circumstance which is becoming a problem; case (court)
仮痘[かとう, katou] (n) light case of smallpox
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information
抽象的試験項目[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case
汎用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
試験項目[しけんこうもく, shikenkoumoku] test case
試験項目誤り[しけんこうもくあやまり, shikenkoumokuayamari] test case error
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case

case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation FR: procès [m]
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: FR: case [f]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event FR:
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case FR: gaine [f] ; fourreau [m]
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions FR: événement [m] = évènement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; faits [mpl] ; circonstance [f] ; phénomène [m]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neun) EN: on the other case ; on the other hand FR: d'un autre côté ; d'autre part
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
จัดกระเป๋า[v. exp.] (jat krapao) EN: pack one's case FR: faire ses bagages
แก้คดี[v. exp.] (kaē khadī) EN: plead a case FR: plaider
กรรมการก[n.] (kammakārok) EN: accusative case (in Thai grammar) ; accusative ; objective case FR: accusatif [m]
การศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (kān seuksā ) EN: case study FR:
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณีเฉพาะ[n. exp.] (karanī chap) EN: special case ; isolated case FR:
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chuk) EN: emergency ; case of emergency FR:
กรณีจำเป็น[n. exp.] (karanī jamp) EN: case of necessity FR:
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phis) EN: special circumstances ; special case ; particular case FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีศึกษา[n. exp.] (karanī seuk) EN: case study FR:
กรณีตัวอย่าง[n. exp.] (karanī tūay) EN: case in point ; precedent FR: précédent [m]
การก[n.] (kārok) EN: case of a noun ; case FR: cas [m]
กรรตุการก[n.] (kattukārok ) EN: nominative case FR:
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
คดีแดง[n. exp.] (khadīdaēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case FR:
คดีดำ[n.] (khadīdam) EN: pending case ; undecided case ; pending action ; cases pending FR:
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khātt) EN: murder case FR: affaire de meutre [f]
คดีความ[n.] (khadīkhwām) EN: lawsuit ; case ; litigation ; action FR:
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīo k) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio FR:
คดีมโนสาเร่[n.] (khadīmanōsā) EN: petty case FR:
คดีหมิ่นประมาท[n. exp.] (khadī minpr) EN: defamation case FR: procès en diffamation [m]
คดีมีมูล[n. exp.] (khadī mī mū) EN: prima facie case FR:

case ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzfall {m}borderline case; marginal case
Brillenetui {n}spectacle case
Zigarettenetui {n}cigarette case
Prozessführung {f}conduct of a case
Elektrodenköcher {m}electrode case
fallweise {adv}from case to case
Glaskasten {m}glass case
Idealfall {m}ideal case
Instrumentenkoffer {m}instrument case
Schmuckkästchen {n}jewel case
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity
Normalfall {m}normal case
Pflegefall {m}nursing case
Federmappe {f}pencil case
Kopfkissenbezug {m}pillow case
Handkoffer {m}suit case
Tatbestand {m}facts of the case
Musterprozess {m}test case
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case
Schminkkoffer {m}vanity case
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Aktentasche {f}brief case; briefcase
Buchstaben-Ziffernumschaltung {f}case shift
Fallbeispiel {n}case example
Fallbesprechung {f}case review
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Musterkoffer {m}case of samples
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Setzerei {f}case room
Flügelfenster {n}casement window
Fallunterscheidung {f}definition by cases
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Fallunterscheidung {f}distinction of cases
Individualfürsorge {f}casework
Individualfürsorger {m}caseworker
Kissenbezug {m}pillowcase
Kleinschrift {f}lower case; lowercase
Rolltreppe {f}moving staircase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า case
Back to top