ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plain*, -plain-

plain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plain (adj.) ธรรมดา See also: ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ Syn. ordinary, simple Ops. fancy
plain (adj.) ราบเรียบ Syn. smooth
plain (adj.) ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์ Syn. pure
plain (adj.) ไม่สวย Syn. homely, unattractive Ops. beautiful, handsome
plain (adj.) ที่เป็นน้ำเปล่า
plain (adj.) ไม่รวย
plain (adj.) ชัดแจ้ง See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด Syn. clear, understandable Ops. unclear
plain (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์ Syn. frank, honest
plain (n.) ที่ราบ See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง Syn. flat, level land, open land
plain (vi.) บ่น See also: ร้องเรียน, ร้องทุกข์ Syn. complain
plain dealing (n.) การกระทำที่ตรงไปตรงมา See also: พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
plain sailing (idm.) ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก See also: เรื่องง่ายๆ
plain-clothes (adj.) ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ
plain-spoken (adj.) ขวานผ่าซาก
plainly (adv.) อย่างชัดเจน Syn. distinctly
plainly (adv.) โดยตรง See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. directly
plainly (adv.) อย่างเปิดเผยให้รู้ Syn. candidly, openly
plainly (adv.) อย่างง่ายๆ See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา Syn. naturally Ops. unnaturally
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตัว Syn. modesty Ops. extravagance, ostentation
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. unpretentiousness Ops. extravagance, pretension
plains (n.) ทุ่งกว้างในอเมริกาใต้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีหญ้า Syn. prairie, tundra
plaint (n.) คำบ่น See also: การบ่น
plaintiff (n.) โจทก์ See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์ Syn. complainant
plaintive (adj.) ที่ดูเศร้าโศก Syn. mournful, sad, sorrowful Ops. happy, joyful
English-Thai: HOPE Dictionary
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ราบ (n.) plain See also: lowland, flatlands
ทุ่งโล่ง (n.) plain See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range
พื้นที่ราบ (n.) plain Syn. ที่ราบ Ops. ที่ดอน, พื้นที่ดอน
พื้นราบ (n.) plain See also: flat Syn. พื้นที่ราบ Ops. เนิน
ราบลุ่ม (adj.) plain
ราบลุ่ม (adj.) plain
ปลอกมีด (n.) plain ring Syn. แหวนปลอกมีด
แหวนปลอกมีด (n.) plain ring
ขวานผ่าซาก (adv.) plain-spoken See also: bluntly, outspoken Syn. โพล่ง, โผงผาง
ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.) plainclothes policeman See also: plainclothesman Syn. ตำรวจลับ
ความราบเรียบ (n.) plainness See also: unembellishment Syn. ความเรียบ
โจทก์ (n.) plaintiff See also: complainant, persecutor Ops. จำเลย
การร้องทุกข์ (n.) complaint See also: petition, appeal
การร้องเรียน (n.) complaint See also: petition, appeal Syn. การร้องทุกข์
ขยายความ (v.) explain See also: expound, elucidate Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ
ขยายความ (v.) explain See also: elucidate, expound, make clear, clarify Syn. แจกแจง, กระจาย, อธิบาย, แถลง
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
ขยายความ (v.) explain See also: clarify, amplify (meaning) Syn. อธิบายความ
คนขี้บ่น (n.) complainer See also: grumbler Syn. คนจู้จี้
คนจู้จี้ (n.) complainer See also: grumbler
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
You will never hear me complain againคุณจะไม่ได้ยินฉันบ่นอีกเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่?
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
To tell you the truth, I don't know if Hal is homicidal, suicidal, neurotic, psychotic or just plain broken.ฉันไม่ทราบว่าถ้า แฮล เป็น ฆาตกรรมฆ่าตัวตาย โรคประสาทโรคจิตหรือเพียง แค่เสียธรรมดา
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง?
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา
On any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ
But stealing trousers from your father and getting them altered for yourself is just plain wrong!แต่ขโมยกางเกงของพ่อไป... เอาไปแก้เป็นไซส์ตัวเอง... มันผิดเกินอภัย
Just plain goodbye, then.งั้น ลาก่อนแบบสบายๆ แล้วกัน
I told this man to stay where he is and keep his hands in plain sight.ผมบอกให้เขาอยู่กับที่ และวางมือให้เราเห็น

plain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, 拙直] plain straightforward
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
白肉[bái ròu, ㄅㄞˊ ㄖㄡˋ, 白肉] plain boiled pork
白开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, 白开水 / 白開水] plain boiled water
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, 白饭 / 白飯] plain cooked rice; rice with nothing to go with it
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
秦岭[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, 秦岭 / 秦嶺] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley
关中[Guān zhōng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ, 关中 / 關中] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
关中地区[Guān zhōng dì qù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄑㄩˋ, 关中地区 / 關中地區] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
关中平原[Guān zhōng pīng yuán, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄥ ㄩㄢˊ, 关中平原 / 關中平原] the Guanzhong plain in Shaanxi, the Wei river 渭河 valley
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 木讷 / 木訥] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate
冲积平原[chōng jī píng yuán, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 冲积平原 / 沖積平原] alluvial plain
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, 一览无遗 / 一覽無遺] be plainly visible
[yuàn, ㄩㄢˋ, 怨] blame; complain
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 阐明 / 闡明] clarify; explain clearly
[gǔ, ㄍㄨˇ, 诂 / 詁] comment; explain
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, 原告] complainant; plaintiff
怨言[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, 怨言] complaint
[sù, ㄙㄨˋ, 愬] complain; sue; tell
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, 投诉 / 投訴] complaint; to file a complaint; to sue
抱怨[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, 抱怨] complain; grumble
[sù, ㄙㄨˋ, 诉 / 訴] complain; sue; tell
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 诼 / 諑] complain
[yì, ㄧˋ, 绎 / 繹] continuous; explain; unravel
批评者[pī píng zhě, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 批评者 / 批評者] critic; person who complains
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 闲话 / 閑話] digression; gossip; complaint

plain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka)
プレーンノット[, pure-nnotto] (n) plain knot
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain
徒言;只言;直言[ただごと;ただこと, tadagoto ; tadakoto] (n) (arch) plain speech; direct speech
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
文の無い文体[あやのないぶんたい, ayanonaibuntai] (n) plain style
普通紙複写機[ふつうしふくしゃき, futsuushifukushaki] (n) (See 複写機) plain paper copier
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out
沖積平野[ちゅうせきへいや, chuusekiheiya] (n) an alluvial plain
海岸平野[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P)
腰白[こしじろ, koshijiro] (n) short-sleeved kimono with a plain white backside
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining)
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
平文[へいぶん, heibun] plaintext
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext

plain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
ดลภาค[n.] (donlaphāk) EN: plain FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette ; omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette ; plain omelet FR: omelette [f]
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; not-good looking ; homely FR: quelconque ; banal
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[n. exp.] (kuaytīo haē) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup ; wide rice noodles with vegetables and meat FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
แมลงปอบ้านปีกลายเลือน[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Variegated Plain Skimmer FR:
แมลงปอบ้านปีกเหลืองดำ[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Common Plain Skimmer FR:
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; plain ; marshland ; wetland FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng h) EN: dry ice ; plain ice cubes ; solid carbon dioxide FR:
น้ำแข็งเปล่า[n. exp.] (nāmkhaeng p) EN: ice water ; plain ice water FR:
น้ำเปล่า[n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; still water ; water FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.) ; eau claire [f]
นกกาฝากสีเรียบ[n. exp.] (nok kāfāk s) EN: Plain Flowerpecker ; Nilgiri Flowerpecker FR: Dicée concolore [m] ; Dicée unicolore [m]
นกกินปลีสีเรียบ[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Plain Sunbird FR: Souimanga modeste [m] ; Souimanga simple [m]
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ[n. exp.] (nok krajip ) EN: Plain Prinia ; Tawny-flanked Prinia ; Plain ; White-browed ; Wren-Warbler FR: Prinia simple ; Fauvette-roitelet simple [f] ; Prinia modeste [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Plain Martin FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
แป้งซาลาเปา[n. exp.] (paēng sālāp) EN: plain steamed buns ; mantou ; Chinese steamed bun FR:
พื้นราบ[n. exp.] (pheūn rāp) EN: flat area ; plain FR:
พื้นที่ราบ[n. exp.] (pheūnthī rā) EN: plain FR: plaine [f]
พื้นที่ต่ำ[n. exp.] (pheūnthī ta) EN: lowland ; low plain FR: basses terres [fpl] ; plaine [f]
ผิง[n.] (phing) EN: plain cookie FR:
ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Cupid FR:
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Plain Hedge Blue FR:
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา[n. exp.] (phīseūa kal) EN: Common plain Sailor ; Common Sailor FR:
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Plain Puffin FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Plain Tiger FR:
พระอันดับ[n. exp.] (phra andap) EN: unranking monk ; ordinary monk ; plain monk FR:
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: plain ring FR:
ราบ[adj.] (rāp) EN: flat ; level ; plain ; even ; smooth FR: plat ; nivelé
เรียบ[adj.] (rīep) EN: smooth ; even ; flat ; plain FR: uni ; égal ; lisse
เรียบง่าย[adj.] (rīep ngāi) EN: plain ; unambitious ; very simple FR: simple
เรียบ ๆ = เรียบๆ[adj.] (rīep-rīep) EN: simple ; plain FR: simple ; sobre
รสธรรมชาติ[adj.] (rot thammac) EN: plain FR: naturel
สามัญ-[pref.] (sāmanya-) EN: general ; plain ; ordinary ; common FR:
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
ตรละ[n.] (tarala) EN: plain FR:
ที่ราบ[n.] (thīrāp) EN: plain ; flatland ; flat area FR: plaine [f] ; plat pays [m]

plain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain
Schwemmlandebene {f} [geol.]alluvial plain
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole
Fensterglas {n}window glass; plain glass
Alexanderbülbül {m} [ornith.]Plain Greenbul
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet
Gallenleiden {n} [med.]bilious complaint
Cabaniszaunkönig {m} [ornith.]Plain Wren
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Gmelinamazilie {f} [ornith.]Plain-bellied Emerald
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail
Flussstahl {m}plain carbon steel
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing
Hausmannskost {f}plain fare
Klarschrift {f}plain writing
Klartext {m}plain language
Treibkeil {m}plain taper key
Zivilkleidung {f}plain clothes
einfach; leicht verständlich; ehrlich; flach {adj} | am einfachsten; am schlichtestenplain | plainest
zartbitter {adj} (Schokolade)plain (chocolate)
Blauflügelguan {m} [ornith.]Plain Chachalaca
Rosenschultertaube {f} [ornith.]Plain Pigeon
Tirikasittich {m} [ornith.]Plain Parakeet
Marmornachtschwalbe {f} [ornith.]Plain Nightjar
Einfarbsegler {m} [ornith.]Plain Swift
Braunkopf-Bündelnister {m} [ornith.]Plain Softtail
Klagekuckuck {m} [ornith.]Plaintive Cuckoo
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer
unerklärt {adv}unexplainedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plain
Back to top